Sectoren

Kruger staat al ruim 30 jaar voor een
pragmatische en resultaatgerichte aanpak, met ervaring bij een zeer grote selectie aan ondernemingen

Agri Bloemen

Agri

Er is een stijgende vraag naar stabiele, gezonde en duurzame voedselvoorziening, daarbij speelt voedselintegriteit en ketenbeheersing een belangrijke rol. Dit in combinatie met de relatieve schaarste in landbouwgrond en een veranderend overheidsbeleid creëert volop kansen voor de sector.

Schaalvergroting, vergaande samenwerking/integratie, onderzoek en ontwikkeling (R&D) binnen horizontale en verticale bedrijfskolommen speelt daarbij mogelijk een belangrijke rol.

Automotive

In deze sector is sprake van structurele veranderingen op alle vlakken, zowel door disruptieve ontwikkelingen als door het intreden van nieuwe businessmodellen en mobiliteitsdiensten voor zowel aanschaf als gebruik.

Voor traditionele de traditionele supply chains geldt, dat de verkoopaantallen, onderdelenverkoop, service-intervallen, marges op nieuwe auto's al jaren een dalende trend vertonen. De concurrentie tussen merkdealers, onafhankelijke garages en importbedrijven is groot.

Automotive (Stock Dreamstime)
Reparatie Dak Meerdere Personen

Bouw

In deze dynamische sector liggen echter nog altijd grote kansen en veel potentie voor de toekomst. Innovatie, prefab, duurzaamheid, beperken faalkosten, BIM (Building Information Modelling), goede contracten en specifieke toepassingen bieden serieuze kansen. Strakke projectbeheersing en constante sturing op financiering zijn en blijven cruciaal voor het best bereikbare resultaat. Kruger kent de bouw en deze patronen.

Energie

De geopolitieke spanningen en de verschuiving naar hernieuwbare energie hebben belangrijke gevolgen voor de gehele sector. De focus op duurzaamheid en daarbij behorende toenemende capaciteit van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie zorgen voor een veranderende marktdynamiek. Daardoor komt het huidige verdienmodel van (fossiele) energieopwekking verder onder druk te staan.

De sector is volop in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Voor veel spelers in de markt betekent dit een aanpassing van het huidige verdienmodel.

Energie 2 Dreamstimeextralarge 13008507
Controle Proces Voedingsmiddelenindustrie Dreamstime M 62557561

Food

Als ondernemer in de foodsector staat u permanent voor vele uitdagingen. Als producent en/of handelaar heeft u te maken met groter wordende afnemers, waardoor u dient te waken voor te grote afhankelijkheid van één of enkele klanten en/of landen. Daarnaast vindt groei vaak plaats buiten Nederland, met alle financieringsrisico's van dien.

Kruger adviseert met grote regelmaat foodproducenten en handelsondernemingen, zowel strategisch als in de optimalisatie van de bedrijfseconomische situatie.

Gezondheidszorg

De zorgsector bevindt zich midden in een grote transformatie. Financiering en regelgeving zijn ingrijpend gewijzigd, de financiële mogelijkheden en keuzevrijheid zijn afgenomen.

Vanuit (gemeentelijke) overheden en zorgverzekeraars wordt steeds meer druk gelegd op kwaliteit én efficiency. De langdurige zorg gaat op de schop. Het op 'productie' gerichte zorgsysteem wordt vervangen door de oriëntatie op gezondheidswinst. Van 'high tech naar high touch'. Zorg dicht bij de (zorg)consument. Zo ontstaan er kansen voor nieuwe initiatieven en mogelijkheden.

Gezondheidszorg (Dreamstime)
Horeca (Unsplash Stockvrij)

Horeca en Leisure

Herstel en veerkracht is van groot belang voor deze sector, die relatief hard getroffen is door de gevolgen van de coronapandemie. De daaropvolgende uitdagingen omtrent personeelstekort en inflatie doen meer dan ooit een beroep op de horeca ondernemer van tegenwoordig. De focus op een hogere mate van efficiëntie in de bedrijfsvoering, alsmede een sterke focus op het voorkomen van voedselverspilling biedt potentie voor substantiële besparingen. Ook is het van groot belang te profiteren van de verwachte sectorgroei in buitenhuisconsumptie en bewust te worden van de mogelijkheid om prijsstijgingen door te berekenen aan uw gasten.

(Maak)Industrie

Vooroplopen met innoverende producten en innovatieve productiewijzen eist aandacht, visie, inzet en financiële middelen. Ook kan het uitdagend zijn om in de snel veranderende wereld de juiste investeringskeuzes te maken in ontwikkeling, mensen, machines en/of nieuwe technologie.

De uitdaging blijft om naast de in de ontwikkeling naar Smart Industries, waarin veel meer elementen van de bedrijfsvoering met elkaar verbonden zijn, de (internationale) klant te blijven voorzien van een arbeidsbesparend aanbod of een beter product te kunnen bieden.

Christopher Burns 368617 Unsplash
ICT (Unsplash Stockvrij)

Media

In de mediawereld vindt misschien wel de meest duidelijke verschuiving plaats naar het digitale domein. Veel businessmodellen zijn veranderd en veranderen verder en worden in toenemende mate gebaseerd op digitale content en platforms. De digitalisering biedt voor de modern denkende ondernemer in de grafische wereld ook mogelijkheden naast strategie en businessmodel ook voor zaken als: automatische orderverwerking, verzamelen van orders, gepersonifieerde toepassingen.

Retail - Detailhandel

Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van retailers als gevolg van nieuwe technologie en een veranderend verwachtingspatroon van klanten. Daarbij spelen volledig aanbod, beleving en klantenbinding een belangrijke rol. Essentiële factoren die een rol spelen zijn: digitalisering, locatie, assortiment, voorraad, inkoopkracht, ondernemerschap én de beschikking over voldoende (werk)kapitaal dat essentieel is om als retailer, ook in onzekere tijden, rendement te realiseren.

Retail (Unsplash Stockvrij))
Datacenter (Stockfoto Gekocht Door Kruger 25092019)

Technologie (ICT)

Technologie speelt een onmiskenbare rol in onze snel veranderende samenleving en economische ontwikkelingen. De trend van digitalisering is in volle gang en heeft effect op het gedrag van consumenten, producenten en tussenliggende partijen. Oude verdienmodellen vallen weg, nieuwe paden worden gebaand. Daarbij is het van groot belang dat bestaande denkpatronen worden doorbroken om plaats te maken voor een meer flexibele strategie en bedrijfsvoering die tegemoetkomt aan de veranderende wereld om ons heen.

Kruger helpt u graag met het vinden van de antwoorden en het creëren van inzicht, zowel strategisch als in de optimalisatie van de bedrijfseconomische situatie. 

Transport en Logistiek

De geopolitieke kwesties en gebeurtenissen, zoals de coronacrisis, hebben duidelijke weerslag op de wereldeconomie en vertalen zich in hoog tempo naar marktontwikkelingen in de logistiek, transport en personenvervoer. Daarnaast is het voor veel ondernemers in toenemende mate een uitdaging om de huidige en toekomstige duurzaamheidsvereisten te vertalen naar een rendabel en toekomstbestendig businessmodel met dito investerings- en financieringsbehoefte.

Ook is de digitalisering van in- en verkopen, de daaruit volgende logistieke veranderingen en de invloed op uw marges van grote invloed op uw rendement per rit. Hoe krijgt u de 'last mile' rendabel? Hoe in te spelen op verschuivend gebruik van modaliteiten, Europese wet- en regelgeving en de steeds strengere normen voor duurzaamheid?

Logistiek (Unsplash Stockvrij)
Vastgoed Rotterdam (Stockfoto)

Vastgoed

De ontwikkelingen in de demografie en technologie hebben, naast externe factoren zoals de coronapandemie, hun weerslag op de vastgoedmarkt. Vastgoedbeleggingen zijn jarenlang zeer renderend geweest. Nu huurstromen in bepaalde delen van het vastgoed onder druk staan, kan het voorkomen dat beperkte(re) kasstromen worden aangewend voor de liquiditeitsbehoefte elders in de portefeuille of organisatie. Meerdere stakeholders verdienen immers, dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wholesale - Groothandel

De groothandel staat de afgelopen jaren sterk onder druk. Voorraad houden is duur en (prijs)informatie is gemakkelijk beschikbaar tegen lage kosten, gedreven door de digitale wereld. Velen vragen zich af of hoe de functie van de groothandel zich zal ontwikkelen in deze wereld van ketenverkorting en toenemende digitalisering. Een functie die minstens gebaseerd zal zijn op aansprekend assortiment, goede leveringsvoorwaarden en perfecte vervulling van de logistieke functie. Daarnaast zal de winnaar van de toekomst degene zijn met het beste capaciteit op het gebied van verwerking en interpretatie van verzamelde data.

Groothandel (Dreamstime)
WTC Rotterdam (Stockfoto Gekocht Door Kruger 25092019)

Zakelijke dienstverlening

Naar verwachting zullen in de loop van de komende jaren steeds meer branches groei of stabilisering laten zien. Door digitalisering en nieuwe technologieën ontstaan nieuwe businesscases in de zakelijke dienstverlening. Flexibiliteit en de mogelijkheid om bij te sturen op basis van data-analyse, is naast het bieden van onderscheidende toekomstgerichte diensten, een sterk merk en een goede bedrijfscultuur, nog noodzakelijker dan voorheen.

Jantine 900X600 (L)

Vragen?

Jantine Hak helpt u graag verder

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 148 89