Privacybeleid Kruger

Verwerking van gegevens (algemeen)
Wij respecteren de privacy van alle klanten, contactpersonen en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (persoonsgegevens), die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor de in dit privacybeleid vermelde doeleinden. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Kruger. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. U heeft te allen tijde de mogelijkheid ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Ook kunt u bij het versturen van een digitale nieuwsbrief altijd aangeven of u al dan niet uit de mailinglijst wilt worden gehaald. In het geval u een verzoek hebt over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan onderaan dit privacybeleid.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Als u het contactformulier op onze website invult: om uw vraag in behandeling te nemen en daar op te kunnen reageren.
 • Als u bent aangemeld voor de nieuwsbrief: om onze nieuwsbrief per e-mail op te sturen.
 • Gegevens die worden verzameld met cookies worden verwerkt voor de hieronder, bij 'cookies', weergegeven doeleinden.
 • Als u een sollicitant bent: om uw sollicitatie in behandeling te nemen en uw geschiktheid te toetsen, om met u te kunnen communiceren over de sollicitatie, voor onze administratie rond sollicitaties.
 • Als u een (aangenomen) kandidaat bent voor Kruger Interim Management en Kruger Executive Search: om uw aanmelding in behandeling te nemen en uw geschiktheid te toetsen, om u te bemiddelen bij opdrachtgevers, om u in contact te brengen met opdrachtgevers, om met u te kunnen communiceren; als u wordt aangenomen of wordt ingehuurd door een opdrachtgever: om de financiële vergoeding af te handelen, om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie en om met de opdrachtgever over u te kunnen communiceren.
 • Als u een klant bent of een contactpersoon bij een klant: om met u te kunnen communiceren, om de overeenkomst (opdracht) met u of met de organisatie waarvoor u werkt te kunnen uitvoeren, om een commerciële relatie met u te onderhouden, om kennis met u te delen, voor onze CRM-administratie, om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.
 • Als u een andere contactpersoon bent, zoals van een leverancier: om met u te kunnen communiceren, voor onze CRM-administratie, om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om met u een overeenkomst aan te kunnen gaan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan.

Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot het bijhouden van een financieel administratie;
 • Omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en uw belangen niet zwaarder wegen, deze belangen zijn samengevat: het belang om met u te kunnen communiceren, het belang om met onze opdrachtgevers over u te kunnen communiceren en onze financiële vergoeding af te handelen, om de overeenkomst met onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren, om een (commerciële) relatie met u te onderhouden, om een contactpersonenadministratie bij te houden;
 • Op basis van uw toestemming, als u deze ons in specifieke gevallen geeft. De toestemming kunt u weer intrekken, de intrekking geldt dan voor de toekomst.

Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Kruger gebruikmaken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens in dat geval uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Kruger sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. De verwerkers zijn in Nederland gevestigd, met uitzondering van Google (zie hierna) en onze nieuwsbrief dienstverlener, deze is gevestigd in de Verenigde Staten. Onze nieuwsbrief dienstverlener zorgt voor een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens.

Bij het plaatsen van cookies (zie daarover hieronder meer, bij 'cookies') worden gegevens gedeeld met partijen die de cookies plaatsen, waaronder Google. 

Daarnaast moeten wij gegevens verstrekken aan onze in Nederland gevestigde boekhouder/accountant, het gaat daarbij om beperkte persoonsgegevens die in de financiële administratie voorkomen.

Wij kunnen verplicht worden bepaalde persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website worden de volgende soorten cookies geplaatst:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies worden gedurende 12 maanden opgeslagen.

B. Cookies voor website-analyse
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u de Privacy Shield website raadplegen. Deze cookies worden gedurende 24 maanden opgeslagen.

C. Google Maps
Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoomniveau te onthouden.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u de Privacy Shield website raadplegen. Deze cookies worden gedurende 24 maanden opgeslagen.

Aan- en uitzetten van cookies en verwijderen daarvan
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.

Sollicitanten
Wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe medewerkers voor onze organisatie, kunnen we daarvoor bemiddelingsbureaus inschakelen. Wij ontvangen dan van dit soort bureaus uw sollicitatiegegevens (bijv. basisgegevens en cv). Wij nemen uw gegevens op in een database. Als u bij ons in dienst komt, informeren wij u via een aparte verklaring/brief over de verwerking van uw persoonsgegevens als uw werkgever.

Kruger Interim Management en Kruger Executive Search
De persoonsgegevens die u verstrekt voor een interim-opdracht, een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of bij het anderszins gebruikmaken van onze Interim Management en Executive Search diensten, kunnen wij opnemen in een database.

Bewaartermijnen
Gegevens die wij ontvangen via het contactformulier bewaren we in principe twee jaar, of langer als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst met u, of uw organisatie aangaan.

Uw e-mailadres blijft in ons nieuwsbriefbestand staan totdat u zich van de nieuwsbrief afmeldt.

Cookies worden opgeslagen gedurende de hiervoor, bij 'cookies' aangegeven perioden.

De bewaartermijn voor kandidaten die niet worden aangenomen (sollicitanten) of bemiddeld (Kruger Interim Management en Executive Search) is door ons vastgesteld aan de hand van de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens op 12 maanden na de datum van toestemming van de kandidaat. Wanneer een kandidaat niet wenst opgenomen te worden in het systeem, maar wel deel uit wil maken van een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens van de kandidaat tot maximaal 4 weken na afloop van de betreffende procedure worden bewaard. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken, in dat geval zullen wij uw gegevens uit het systeem halen.

Gegevens van kandidaten die wel worden bemiddeld, bewaren wij gedurende de opdracht. Gegevens met betrekking tot een opdracht bewaren wij gedurende vijf jaar na het einde van de opdracht, gegevens in onze financiële administratie bewaren wij tot 7 jaar. Na afloop van een opdracht zullen wij uw basisgegevens (contactgegevens, cv e.d.) nog in ons systeem laten staan zolang u dat wilt. U kunt dan altijd aangeven uit het systeem te willen worden gehaald, in dat geval zullen wij uw gegevens uit het systeem verwijderen. Gegevens van (contactpersonen bij) klanten en leveranciers bewaren wij gedurende de relatie die wij met u, of de organisatie waarvoor u werkt, hebben. Gegevens die relevant zijn in verband met een overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkt, bewaren wij tot vijf jaar na het eindigen van de overeenkomst, gegevens in onze financiële administratie bewaren wij tot 7 jaar. Contactgegevens laten wij in het systeem staan totdat u dat niet meer wilt. U kunt altijd aangeven uit het systeem te willen worden gehaald, in dat geval zullen wij uw gegevens uit het systeem verwijderen.

Vragen over privacy?
U heeft onder andere het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, om te vragen om rectificatie, beperking of verwijdering daarvan, het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en – indien van toepassing – het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Voor verzoeken over uw persoonsgegevens kunt u contact met Kruger opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het kan zijn dat we bepaalde verzoeken weigeren, we zullen u dit dan laten weten.

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Contactgegevens 
Kruger Business Consultants B.V.   |   AVG@kruger.eu   |   +31 (0)10 21 21 922.

Wijziging van dit privacybeleid
Kruger behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacybeleid te wijzigen.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11012022.