WHOA

EEN KADER VOOR SCHULDREDUCTIE

.

Richelle Ros Blw Profiel

Herstructurering van een te zware schuldenlast

Voor een onderneming die op zichzelf levensvatbaar is, maar als gevolg van een te zware schuldenlast failliet dreigt te gaan, kan continuïteit mogelijk gerealiseerd worden door een schuldreductie.

Een schuldreductie kan worden bewerkstelligd door een akkoord met schuldeisers te bereiken over een eenmalige betaling op hun vordering tegen finale kwijting. Indien een minnelijk traject haalbaar is (alle schuldeisers gaan akkoord met het voorstel) heeft dat de voorkeur. De slagingskans wordt vergroot als een minnelijk akkoord aan de vereisten vanuit de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') voldoet en de uitvoering een vergelijkbaar pad volgt.

Mocht het traject stranden omdat een (meerdere) schuldeiser(s) niet willen meedoen, dan biedt de WHOA de mogelijkheid om een voorgelegd akkoord door de rechter te laten goedkeuren ('homologeren') waardoor ook schuldeisers en/of aandeelhouders die niet hebben ingestemd aan dat akkoord zijn gebonden.

Een herstructureringstraject is intensief en complex, zowel in de uitwerking als in communicatie en stakeholdermanagement

Een succesvol traject wordt bepaald door:

 • Een gedegen voorbereiding
 • Samenwerking, multidisciplinair team
 • Communiceren en proactief informeren
 • Transparantie: de schuldeisers en aandeelhouders hebben recht op in de wet benoemde informatie om een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het akkoord
 • (Herstel van) vertrouwen in de toekomst bij stakeholders
 • Een professionele begeleiding door een ervaren financieel deskundige en insolventie advocaat

Alternatieven

Herstructurering van schulden via een WHOA-procedure is zeker niet altijd een passende oplossing, een wondermiddel of haalbaar. De keuze voor een WHOA-procedure kan worden gemaakt binnen de afweging van alternatief beschikbare opties.

 • Reorganisatie: rendement verbeterende maatregelen doorvoeren en liquiditeitsontwikkeling optimaliseren
 • Liquidatie van slecht renderende onderdelen
 • Faillissement

Wat kan Kruger voor u betekenen?

 • Quickscan: vooronderzoek naar de mogelijkheden
 • Bepalen van de indicatieve reorganisatiewaarde
 • Ondersteuning bij het hele traject
 • Invulling van de rol van Herstructureringsdeskundige (HD)
 • Het geven van een second opinion bij aan financiers/schuldeisers voorgelegde akkoordvoorstellen

Traject

Voorbereiding 

I. Opstellen informatiememorandum

 • Analyse en beschrijving van de aard, omvang en oorzaak van de financiële problemen
 • Welke pogingen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
 • Wat is de bedrijfseconomische positie van de onderneming per fixatiedatum?
  • Pre-insolventie toets
  • Liquidatie- of vereffeningswaarde van de activa
  • Positie schuldeisers/aandeelhouders: vordering en zekerheden
 • Welke herstructureringsmaatregelen (w.o. schuldreductie) zijn nodig om de onderneming weer financieel gezond te maken? 
  • Hoe ziet de balans eruit na de totstandkoming van het akkoord?
  • Exploitatie-, liquiditeit- en balansprognoses: 3-5 jaar ná akkoord, inclusief onderliggende uitgangspunten, onzekerheden, marktverwachtingen
 • Reorganisatiewaarde
  • Is de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden na reorganisatie van de schuldenlast door een akkoord
  • Is evident hoger dan de liquidatiewaarde
 • De WHOA vereist in principe dat elke entiteit een eigen akkoord aanbiedt

Beoogde conclusies

 • De onderneming kan het akkoord nakomen
 • De onderneming is na herstructurering van haar schulden weer financieel gezond

II. Formuleren concept akkoord

 • Betrokken schuldeisers en aandeelhouders worden ingedeeld in klassen, rekening houdend met zekerheden en preferenties
 • Verdeling van de reorganisatiewaarde over de verschillende klassen

III. Benodigde financiering in principe rond voor

 • Lopende verplichtingen tijdens het traject
 • Kosten van het traject
 • Het akkoord

Uitvoering

 • Deponering startverklaring
 • Informeren schuldeisers en afstemmen hoogte vordering en zekerheden per fixatiedatum
 • Concept voorgenomen akkoord voorleggen aan belangrijkste stakeholders, bijvoorbeeld: aandeelhouders, bank, belastingdienst, leveranciers
 • Definitief akkoord voorleggen aan stemgerechtigden
 • Stemming
  • 100% is akkoord: onderhands akkoord gerealiseerd
  • minder: (bepalen slagingskans bij) verzoek tot homologatie bij de Rechtbank

Meer informatie, neem contact op met Richelle Ros | rros@kruger.eu+31 (0)6 514 373 48