Strategie

Ondernemen draait om kansen creëren

Iedere onderneming krijgt in haar bestaan te maken met cruciale bedrijfsontwikkelingen.
Naast positieve ontwikkelingen als verkoop of overname (Corporate Finance) of ongewenste continuïteit bedreigende situaties (Corporate Restructuring) betreft dit bijvoorbeeld: strategische heroriëntatie, conflicten, opvolging of rendementsverbetering.

Strategische
heroriëntatie

Ondernemen draait om visie, inzet en focus. Kansen benutten en valkuilen vermijden, maar bovenal ook kansen creëren! De wereld en dus ook de behoeften van uw huidige en potentiële klanten veranderen zeer snel.

Technische-, demografische- en marktontwikkelingen en innovatie noodzaken tot aanpassingen van de producten, diensten en werkwijzen van uw bedrijf.

E-commerce, digitalisering, robotisering, 3-D printing, internet of things, verkrijgbaarheid en prijzen van grondstoffen, leiden tot veranderende distributiepatronen en regelmatig tot ketenverkorting en verkorting van product life-cycles. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing, trek naar de stad, de wereld als woonplaats en bevolkingsgroei geven bovendien nog extra aanleiding tot pragmatische strategievorming voor uw bedrijf.

Periodieke / vaste ondersteuning

De ondernemer, directeur, is te vaak eigenlijk maar alleen. Er bestaat een toenemende behoefte aan een klankbord, een 'trusted advisor', één of meer ervaren en gekwalificeerde personen die kunnen en willen meedenken in het benutten van kansen en het vermijden van risico's. Mensen die objectief kunnen adviseren en het beste willen bereiken met het bedrijf. Structurering en invulling van deze rol kan op meerdere manieren.

Kruger biedt graag, al dan niet na een voorafgaand adviestraject, blijvende ondersteuning en advisering bij de daadwerkelijke uitvoering van eerder met u geformuleerde acties en doelstellingen. Constant bij blijven sturen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen is immers noodzaak. Alle kennis en expertise van ons team, alsmede ons uitgebreide netwerk, staan hierbij direct ter beschikking.

Organisatie optimalisering

De wereld verandert zeer snel en steeds sneller. De (aansturing van de) organisatie, basis voor de bedrijfsvoering, moet mee. Een toekomstgerichte inrichting is essentieel. Korte lijnen, snelle maar afgewogen besluitvorming, noodzakelijke informatievoorziening, zinvolle kpi's, klantgerichtheid, positieve cultuur, borging kwaliteit, winstgerichtheid, zijn allemaal van zeer groot belang. Wat bijvoorbeeld te doen als de operationele medewerkers niet meer met ideeën komen en de afstand tot het kantoor te groot vinden? Het is belangrijk voor een organisatie om proactiviteit, klantgerichtheid en eigenaarschap / accountability te versterken. Kruger kan mede vanuit een zeer breed referentiekader van (middelgrote) bedrijven adviseren hoe ook uw organisatie verder geoptimaliseerd kan worden.

Mens en organisatie

Een organisatie zonder mensen bestaat niet en ieder mens is uniek.
Dat brengt veel elkaar versterkende mogelijkheden maar ook het spiegelbeeld daarvan met zich mee.

Management

Omstandigheden kunnen dwingen om het management (tijdelijk) te versterken. Nieuwe markten, de volgende generatie voorbereiden, (tijdelijke) uitval bijvoorbeeld door ziekte, vertrek van een directielid of financieel manager, een noodzakelijke turnaround, een overname. Het zijn voorbeelden van dergelijke omstandigheden. Waar vind je een capabel en passend iemand?

Conflicten

Ieder mens heeft een eigen mening die niet altijd overeen hoeft te komen met die van anderen. De visie op het te voeren beleid bij de onderneming of de mening over het functioneren kan verschillen. Tegenstrijdige belangen kunnen leiden tot diverse invalshoeken. Conflicten zijn helaas vaak het gevolg. Op aandeelhouders- en op directieniveau kunnen deze leiden tot ongewenste omstandigheden. Externe en objectieve ondersteuning helpt.

Opvolging

Het familiebedrijf, een uiterst belangrijk en onmisbaar deel van het bedrijfsleven, wordt in haar bestaan onontkoombaar geconfronteerd met opvolgingsvraagstukken. De capaciteiten van de volgende generatie zijn gelukkig vaak ruim voldoende. Maar helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Objectivering en ondersteuning bij het proces naar echte verantwoordelijkheid van kind(eren) is, in ieders belang, nodig.