Corporate Restructuring

Staat uw onderneming voor een uitdaging?

Resultaten vallen tegen

Uw onderneming kan in een crisissituatie terechtkomen, of bevindt zich daar mogelijk al. Resultaten vallen tegen en daardoor (binnenkort) de liquiditeitspositie ook. Mogelijk is de afdeling bijzonder beheer van de bank al in beeld.

Wat nu?

Alles draait nu om inzicht, snelheid en de juiste beslissingen. Dit om de onderneming weer op het goede spoor te krijgen en schade te beperken. In deze corporate restructuring (herstructurering)-situaties komt Kruger, op dit gebied al ruim 35 jaar een autoriteit, vaak in beeld. 

Analyse van de situatie en planvorming


Inzicht

Eerste prioriteit bij (potentiële) crisissituaties is het snel verkrijgen van inzicht en direct aansluitend adequate planvorming. Interne en/of externe oorzaken moeten worden geïdentificeerd en vervolgens opgelost of er moet adequaat op worden gereageerd.
Welke zijn dat?
Er is vaak behoefte aan betere managementinformatie, écht en geobjectiveerd inzicht hoe de diverse onderdelen van de onderneming (kunnen) presteren. Waar zit de pijn en waar worden kansen wellicht nog niet of onvoldoende benut? Waar wordt verdiend, waar verloren?

Een te zwakke liquiditeitspositie kan leiden tot (dreigende) tekorten, niet meer kunnen voldoen van schuldeisers en belastingen en niet meer kunnen investeren. Hoe gaat de liquiditeitspositie zich ontwikkelen?
Zonder veranderingen voortgaan op de ingeslagen weg geeft geen vertrouwen in realisering van een goede toekomst. Corporate restructuring kan uitkomst bieden, maar daarvoor is eerst gedegen inzicht noodzakelijk.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 111

Oorzaken

De crisissituatie bij een onderneming kan ontstaan zijn door allerlei oorzaken, en vaak combinaties ervan. Denk bijvoorbeeld aan snel veranderende marktomstandigheden, het wegvallen van één of meerdere grote klanten, een te zware kostenstructuur, productie met een te lage efficiency, projecten met onverwachte 'bleeders', verkeerd uitgepakte fusies of overnames, investeringen die te weinig of niet snel genoeg renderen, een organisatie die  niet meer op een toekomstgerichte wijze is ingericht, gebrek aan tijdige innovatie van producten en processen of een interne in plaats van klantgerichte focus.

Hoe te handelen?

Wat is er aan de hand en wat te doen?

Vaak is er onvoldoende actueel en voorspellend inzicht. Toch moet er gehandeld worden op basis van wat wél beschikbaar is. Om vertrouwen bij stakeholders te herwinnen zullen inzichten bij voorkeur gevalideerd of gezamenlijk opgesteld moeten worden door een onafhankelijk deskundige. Daar is naast kennis ook creativiteit, ervaring, referentiekader en daadkracht voor nodig.

Een geobjectiveerde, externe analyse van de huidige uitgangspositie van de  diverse bedrijfsdisciplines helpt bij een corporate restructuring traject. De analyse omvat zinvolle maatregelen en  toekomstgerichte plannen en de invloed daarvan op exploitatie, liquiditeit en financiering.

De analyse wordt gericht op aspecten als:

 • Markt en marktpositie en innovatie van producten en processen
 • Concurrentiepositie en benchmark
 • Klantgerichtheid, visie en strategie
 • Organisatie, aansturing, management, ondernemerschap en bedrijfscultuur (sfeer, zelfstandigheid, individuele ontwikkeling)
 • Executiekracht
 • Samenstelling van de omzet en orderportefeuille
 • Status en verwachtingen van exploitatie, balans en liquiditeit
 • Sectorspecifieke zaken (zoals onderhanden projecten, productieresultaten, bijdrage van activiteiten / vestigingen)

Is de organisatie voldoende in control?

Een goed management control systeem levert informatie om de prestaties van de onderneming te beoordelen in het licht van de strategische doelen. Dit is ook in het belang van alle stakeholders. Duidelijke KPI's zoals resultaat / activiteit / klant en een 'rolling forecast' maken hier deel van uit.

De direct betrokkenen en de onderneming maken een moeilijke en uitdagende periode door. Alle belangrijke bedrijfsdisciplines worden beïnvloed. Uiteindelijk gaat het om mensen. Zo kan het zijn dat het management (deels) niet meer toekomstgericht is samengesteld. Of er zijn geschillen / conflicten tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en het bestuur of door een interne strijd om de opvolging. Door ongewenste omstandigheden kan management ook (tijdelijk) weggevallen zijn.

Conclusies en pragmatische aanbevelingen

De analyses en de pragmatische aanbevelingen kunnen direct worden aangewend voor herstructurering: verbetering van het rendement door het stoppen van verliezen en benutten van de geïdentificeerde mogelijkheden en kansen.

Waardebepaling

De waardebepaling van een onderneming omvat feitelijk het toekomstig cash-genererend vermogen (de cashflows) van een onderneming in kaart brengen, en die te verdisconteren tegen het specifieke risicoprofiel van het bedrijf. De berekening van een ondernemings- of aandelenwaarde kan op meerdere manieren. De uitdaging zit in de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen. Dat vergt een diepgaande kennis van de onderneming en branche. Inclusief een realistische visie op de toekomst.

Schakel tussen probleem en oplossing

Doordachte communicatie met alle direct betrokkenen is van groot belang. Het is zaak dat zij (weer) vertrouwen krijgen om mee te werken aan een succesvolle oplossingsroute via corporate restructuring. Kruger zorgt in samenwerking met de ondernemingsleiding dat 'wat moet gebeuren, gebeurt' en zorgt voor een optimale communicatie tussen alle betrokken partijen.

Hierbij speelt het uitgebreide netwerk een belangrijke rol. Zijn bijvoorbeeld topspecialisten op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan regelen we dat.

Realisatie en bijsturen

De meeste bedrijven ontwikkelen zich door herstructurering in een bijzonder beheer of 'turnaround periode' positief. Dat gaat niet vanzelf. De zware last rust meestal maar op enkele schouders. De voor deze omstandigheden benodigde (specialistische) kennis en  ervaring ontbreekt. Iemand moet de regie helpen voeren. Hierbij helpt externe ondersteuning. Door intensieve begeleiding op basis van inzicht en daadkracht kunnen de benodigde veranderingen gerealiseerd worden.

Hoe naar een realistisch daadkrachtig plan van aanpak

 • Financiering
 • Reorganisatie
 • Verkoop van de onderneming of een deel daarvan
 • Langdurige betrokkenheid