Corporate Finance

Kruger Corporate Finance is actief op het gebied van fusies & overnames (nationaal en internationaal), strategische partnerships, financiering en andere financieel-strategische vraagstukken voor de mid-market. Dergelijke beslissingen en gebeurtenissen hebben vaak een directe impact op het business model, de inrichting van bestuur & organisatie, de vermogensstructuur en veranderd aandeelhouder-schap van een onderneming.

Kruger beschikt over de expertise, kennis en het netwerk om ondernemingen (en aandeelhouders) hierbij volledig te begeleiden. Van een heldere analyse en advies, tot het pragmatisch en resultaatgericht uitvoeren van de gekozen aanpak. Hiermee, en door te streven naar de beste deal voor de onderneming en haar stakeholders, hebben we een sterke reputatie opgebouwd bij marktpartijen (kopers, verkopers en financiers).

Waarom Kruger Corporate Finance
Onze professionals bieden écht toegevoegde waarde. Zij opereren als onafhankelijk trusted advisors, betrokken bij uw onderneming. Door de unieke combinatie van hun eigen multidisciplinaire ervaring en expertise, met die binnen heel Kruger:

 • is de voorbereiding gedegen: een adviestraject is gebaat bij zowel een zorgvuldige analyse als opties en conclusies vanuit een bredere context
 • ontstaat meer inzicht in synergie, optimalisaties, besparingen en kansen – met mogelijk impact op de waarde van de onderneming
 • zoeken we naar oplossingen die het perspectief van zowel de onderneming als de aandeelhouder verbeteren
 • komen we vaak met mogelijkheden waar anderen niet aan denken
 • zijn we als geen ander in staat complexe situaties te managen

Kortom, wij kijken verder dan alleen de transactie.

Onze dienstverlening is gericht op:

 • aan- & verkoop van bedrijven, of een onderdeel daarvan
 • participaties, joint-ventures en andere samenwerkingsvormen
 • financieel strategisch advies: (nieuwe / her-) financiering, aantrekken risicodragend vermogen (private equity, investeerders, mezzanine)
 • waardebepalingen
 • bijzondere / complexe situaties, zoals integratie of herstructurering ná een overname of fusie

Wie we zijn
Het team bestaat uit senior professionals met langjarige ervaring in ondernemerschap, bedrijfsleven en corporate finance. Gecombineerd met de expertise op alle onderdelen van de transactiepraktijk en sector kennis.

Transactiebegeleiding

 1. Strategische aan- & verkoop
 2. Private equity / investeerder / pre-exit
 3. Bedrijfsopvolging
 4. Management buy-out / buy-in
 5. Debt / equity advisering
 6. Waardebepaling
 7. Bijzondere situaties

Verkoop
Het besluit om een bedrijf te verkopen is ingrijpend. Het begint met de vraag of dit het juiste moment is. Niet alleen 'extern' maar ook voor u en de onderneming-zelf. Omdat wij als business partner opereren, schromen we dan ook niet u te adviseren om (nog) te wachten tot de tijd rijp is en/of welke stappen eerst kunnen worden gezet om de propositie te optimaliseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de balans, het resultaat of het management.

Wanneer het verkoopproces wordt ingezet dan begeleiden wij u zorgvuldig, vakkundig en betrokken.

En als de verkoop plaatsvindt in het kader van bedrijfsopvolging, is dat minstens zo belangrijk. Het familiebedrijf, wordt in haar bestaan vaak onontkoombaar geconfronteerd met opvolgingsvraagstukken. Objectivering en ondersteuning bij het proces naar echte verantwoordelijkheid van kind(eren) is, in ieders belang, nodig.

Acquisitie
Wij stellen samen met u een heldere acquisitiestrategie op en brengen die tot uitvoering. Vanaf het zoeken en benaderen van overnametargets tot en met de afronding bij de notaris. Indien van toepassing verzorgen wij ook het aantrekken van overnamefinanciering.

Vóór een overname kunnen we adviseren over de bedrijfseconomische analyse van een target, de beoordeling van de strategische en/of financiële fit en de (gecombineerde) business case.

Strategische partnerships / joint ventures
Wanneer ondernemingen duurzaam willen samenwerken of een overname 'te' ver gaat, kan een strategisch partnership interessant zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk op te richten vennootschap (joint venture). Naast een ieders (financiële) inbreng is de route naar succes belangrijk. Denk daarbij aan hoe de afspraken tussen de aandeelhouders van de partnership / joint venture worden vastgelegd. Wij kunnen tailor made partnerships optuigen waarbij de kansen, risico’s, belangen, inbreng en eventuele exit van elke deelnemer aan de partnership vóóraf zorgvuldig worden overwogen.

Private equity / investeerder / pre-exit
Behalve een strategische partij kan het ook interessant én van toegevoegde waarde zijn om een financiële partij te overwegen. Een financiële partner brengt naast kapitaal, specifieke expertise mee die de onderneming zelfstandig vaak ontbeert om de volgende belangrijke stap in bijvoorbeeld professionalisering of groei te maken. Daarbij houden financiële partijen graag de ondernemer / het huidig management aan boord – zij kennen immers de onderneming en de business als geen ander. Het management behoudt een (minderheids)aandelenbelang met als doel samen een mooi rendement op het succes te behalen. Bij een pre-exit 'cashen' de huidige aandeelhouder(s) eerst een deel van de door hen opgebouwde waarde door de verkoop van een (meerderheids)belang. Vervolgens vindt een tweede cashmoment plaats bij de verkoop (exit) van het resterend belang.

Bij het benaderen van een financiële partij vinden wij het belangrijk u van tevoren, mede vanuit het perspectief van een investeerder, inzicht te geven in mogelijke dealstructuren. Niet alleen financieel – maar ook qua afspraken rondom de onderlinge verhoudingen. Net als dat we het belangrijk vinden dat de onderneming na een transactie vanuit een gezonde financiële basis moet kunnen (blijven) opereren.

Debt / Equity advisering
Kruger is specialist in het doorgronden van de meest optimale financieringsstructuur voor uw onderneming in uw specifieke situatie. Met een positief-realistische bril brengen we de mogelijkheden in kaart om bijvoorbeeld:

 • de financieringslasten omlaag te brengen
 • de financieringsstructuur te optimaliseren, ook met het oog op de toekomst / vermogensbescherming
 • de groei van uw onderneming te financieren, bijvoorbeeld investeringen in activa en werkkapitaal
 • de kasstroom en het werkkapitaal te analyseren en optimaliseren
 • het risicodragend vermogen van uw onderneming te versterken
 • de voorwaarden, ratio’s en aansprakelijkheden te beoordelen
 • de overnamefinanciering op te tuigen

We beoordelen of de business case voor een (financiële) investeerder aantrekkelijk is en vertalen deze vervolgens naar een financieringspropositie waarmee gezocht kan worden naar een passende partij, of een combinatie van partijen. Het netwerk hiervoor is groot,  met zowel financiële instellingen, private equity partijen, fondsen en informal investors.

Waardebepaling
De waardebepaling van een onderneming omvat feitelijk het toekomstig cash genererend vermogen (cash flows) van een onderneming in kaart brengen, en die te verdisconteren tegen het specifieke risicoprofiel van het bedrijf. De berekening – vaak via Discounted Cash Flow – is niet ingewikkeld. De uitdaging zit in de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen. Dat vergt een diepgaande kennis van de onderneming en branche. Inclusief een realistische visie op de toekomst. Kruger Corporate Finance heeft die expertise – al dan niet in samenwerking met onze business consultants. We praten u niet naar de mond, maar geven een realistische waardering, die overeenkomt met de prijs die de markt voor de onderneming betaalt.

Bijzondere situaties
Juist in bijzondere, complexe situaties bent u niet enkel op zoek naar 'een corporate finance adviseur' maar ook naar een 'trusted advisor'. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

 • overdracht van de onderneming binnen de familie
 • ná een overname of fusie: integratie en/of stroomlijnen aansturing en bezetting overhead
 • uitkoop van een medeaandeelhouder
 • begeleiding bij het 'verkooprijp maken'
 • als onderdeel van een herstructurering, onderbrengen in een veilige haven
 • afsplitsing van een bedrijfsonderdeel ('carve-out')

Hier komt de samenwerking met Business Consultants, Interim Management en Executive Search vaak goed van pas.

Cases

Lees ook de brochure Voor private equity, investeerders en commissarissen

 

Partners Kruger

nieuwsbrief