In januari 2022 heeft Guido Naafs, senior consultant bij Kruger, zijn diploma behaald voor de Specialisatieopleiding WHOA – Herstructureringsdeskundige aan de Universiteit Leiden

In heel 2021 gingen er 1.536 bedrijven failliet. Het laagste aantal in de afgelopen 30 jaar. Het eerste kwartaal van 2022 waren dat er 488. In de nasleep van de coronacrisis, met een recordinflatie, snel stijgende rentes, arbeidstekorten en aanhoudende verstoringen in supply chains, lijkt een recessie en een toenemend aantal faillissementen onvermijdelijk. Na jaren van groei en goedkoop geld lijkt het tij nu echt te keren. Het aantal bedrijven in 'zwaar weer' neemt naar verwachting sterk toe eind 2022 en begin 2023.

Zo ook het aantal bedrijven dat gebruik zal gaan maken van de WHOA, om de (te) hoge schuldenlast te verlagen zodat er na herstructurering weer een toekomstperspectief ontstaat. Een belangrijke rol in het WHOA- traject kan weggelegd zijn voor de herstructureringsdeskundige. In een WHOA-traject kan een herstructureringsdeskundige worden aangesteld om de schuldenaar te helpen met de voorbereiding van het akkoord, het akkoord aanbieden aan crediteuren en aandeelhouders en het akkoord voorleggen aan de rechtbank. Maar hoe wordt deze herstructureringsdeskundige aangesteld en wat kan de toegevoegde waarde zijn?

Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan ingediend worden (door een advocaat) bij de rechtbank door de schuldenaar, schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Als de schuldenaar zelf streeft naar het aanbieden van een akkoord, kan hij deze zelf voorbereiden, zonder de aanstelling van een herstructureringsdeskundige. Schuldeisers, aandeelhouders, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen echter afdwingen dat een WHOA-traject wordt gestart met een verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige. De schuldenaar dient dan wel eerst door de rechtbank te worden gehoord voordat deze beslist om het verzoek te honoreren.

Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt toegewezen als de schuldenaar redelijkerwijs kan aantonen dat hij op korte termijn (meestal binnen een jaar) niet kan voldoen aan zijn schulden (zgn. 'light insolvency test'), tenzij dit niet in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers. Toewijzing vindt in ieder geval plaats als het verzoek wordt ingediend door de schuldenaar zelf of de aanwijzing wordt gesteund door de meerderheid van de crediteuren.

Zodra er een herstructureringsdeskundige is aangewezen mag de schuldenaar zelf geen akkoord meer aanbieden, maar mag het akkoord wel voorbereiden. De herstructureringsdeskundige is verantwoordelijk voor het akkoord en dient zijn/haar taak doeltreffend, onafhankelijk en onpartijdig uit te voeren. Indien er een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen verliest de schuldenaar niet haar beheers- en beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen (blijft debtor-in-possession), zoals bij een faillissement wel het geval is. De rechtbank mag gedurende het WHOA-traject de zienswijze van de herstructureringsdeskundige vragen over aspecten van de procedure of het akkoord. Voor grotere bedrijven (niet MKB) kan de herstructureringsdeskundige zonder instemming van het bestuur een akkoord indienen. MKB-schuldenaren hebben wel meer bescherming, de herstructureringsdeskundige mag alleen met instemming van de MKB-schuldenaar het akkoord voorleggen ter stemming.

Waarom zou een schuldenaar, die zelf het initiatief neemt voor een WHOA, overwegen om een herstructureringsdeskundige aan te stellen? De betrokkenheid van een herstructureringsdeskundige kan meerdere voordelen bieden:

  • Het bestuur van de schuldenaar kan voorkomen dat het in een belangenconflict geraakt tussen schuldeisers en aandeelhouders. Het bestuur heeft ook om deze reden niet de goedkeuring nodig van aandeelhouders voor het indienen van een verzoek tot het aanstellen van een herstructureringsdeskundige.
  • De onafhankelijkheid van een herstructureringsdeskundige kan bijdragen aan voldoende vertrouwen tussen het bestuur van de schuldenaar en stakeholders (met name crediteuren), en daarmee het proces bevorderen en de slagingskans van het akkoord verhogen.
  • Inbreng van deskundigheid op het gebied van herstructurering van schulden, faillissementswetgeving en financiële kennis. Daarnaast is stakeholdermanagement en het dienen van het belang van gezamenlijke schuldeisers essentieel.
  • Voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten in het aangeboden akkoord zitten waardoor de rechtbank kan beslissen om het akkoord niet te homologeren.
  • Als een akkoord wordt afgewezen door alle klassen van schuldeisers of als het akkoord niet door de rechtbank wordt gehomologeerd, mag de schuldenaar gedurende drie jaar niet meer zonder herstructureringsdeskundige een WHOA-traject doorlopen. Dit geldt alleen als de schuldeiser zelf het akkoord heeft voorbereid en ingediend zonder hulp van een herstructureringsdeskundige.

Resumerend zijn er meerdere spelregels om rekening mee te houden bij de aanstelling van een herstructureringsdeskundige. De voordelen die een herstructureringsdeskundige met zich mee kan brengen tijdens een WHOA-traject kunnen bijdragen om tot een gedegen en gedragen akkoord te komen, die uiteindelijk de kans op slagen doet vergroten.

Guido Naafs Web

Voor meer informatie of WHOA gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Guido.

gnaafs@kruger.eu

+31 (0)6 121 968 93