Ruim 1,5 jaar heeft de Belastingdienst (zeer) ruime regelingen geboden. Nu wordt de steun vanuit de Belastingdienst afgebouwd. In dit artikel behandelen wij de vijf meest voorkomende vragen omtrent dit onderwerp.

Ruim 1,5 jaar heeft de Belastingdienst (zeer) ruime regelingen geboden aan organisaties die in betalingsproblemen dreigden te komen als gevolg van de coronacrisis. Organisaties konden uitstel van betaling krijgen voor vrijwel alle belastingen, indien de betalingsproblemen hoofdzakelijk als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan. Nu het merendeel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd is en de economie zich lijkt te herstellen, wordt ook de steun vanuit de Belastingdienst afgebouwd.

Gezien de recente wijzigingen, krijgen wij veel vragen over de gevolgen hiervan. In dit artikel behandelen wij de vijf meest voorkomende vragen omtrent dit onderwerp.

Wat betekent het eindigen van het bijzonder uitstel van belastingbetaling?


De betalingsverplichtingen die op óf na 1 oktober 2021 (zijn) ontstaan, dienen binnen de gebruikelijke betaaltermijn te worden voldaan. Concreet betekent dit, dat bijvoorbeeld de loonheffing of btw over de maand oktober 2021 in november betaald dient te worden.

Let op: in oktober kunnen betaalverplichtingen zijn ontstaan die zien op het gehele derde kwartaal van 2021 in plaats van alléén de maand september. In dat geval dient het gehele bedrag van de aangifte in oktober te worden voldaan. Dit is onder andere het geval indien u kwartaalaangifte doet voor de btw.

Moet de opgebouwde schuld snel worden afgelost?


Wanneer u gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling, ontvangt u van de Belastingdienst een brief met daarin een voorstel voor een betalingsregeling.

De Belastingdienst heeft al bekend gemaakt dat alle organisaties eenzelfde voorstel ontvangen: aflossing in 60 termijnen vanaf 1 oktober 2022.

Organisaties krijgen dus eerst een jaar de tijd hun reguliere verplichtingen aan de Belastingdienst na te komen alvorens aflossing van de opgebouwde schuld start.

Is een langere aflossingstermijn dan 60 maanden of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk?


In principe geldt de termijn van 60 maanden voor alle organisaties die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling.

Mocht de 60-maanden termijn een te zware aflossingsverplichting met zich meebrengen, heeft de Belastingdienst aangegeven maatwerk niet uit te sluiten. Echter, in afwachting van de economische ontwikkeling heeft de Belastingdienst hiervoor nog geen kaders geschetst.

Voor deze categorie problematische schulden heeft de Belastingdienst door laten schemeren dat zij in dergelijke gevallen samen met andere schuldeisers en schuldhulpverleners wil kijken naar een oplossing. Hierbij kan schuldsanering via een crediteurenakkoord of een gehomologeerd onderhands akkoord (WHOA) een mogelijkheid zijn.

In een recente brief aan de tweede kamer heeft het kabinet aangegeven dat de Belastingdienst een versoepeld beleid gaat toepassen ten aanzien van minnelijke saneringen. Concreet houdt dit in, dat de Belastingdienst genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers wordt aangeboden. Onder het huidig beleid gaat de Belastingdienst pas akkoord als zij ten minste het dubbele uitkeringspercentage krijgt als hetgeen wordt aangeboden aan concurrente schuldeisers. Het versoepelde beleid is van toepassing vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

De Belastingdienst vereist voor het meewerken aan mogelijke schuldsanering in elk geval dat het bedrijf aantoonbaar in de kern gezond is.

Een (generieke) regeling waarbij belastingschulden (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden, ligt volgens het huidige demissionaire kabinet niet voor de hand. Argumenten hiervoor zijn rechtvaardigheid, verstoring van concurrentie verhouding en het gevaar dat belastinggeld verschuift naar andere schuldeisers in plaats van de onderneming.

Wordt rente in rekening gebracht over de opgebouwde schuld?

Ja. Voor het gehele jaar 2021 geldt de als gevolg van de coronacrisis verlaagde invorderingsrente van 0,01%. Praktisch gezien is de schuld dus vrij van rente tot en met 31 december 2021.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de invorderingsrente stapsgewijs met één procentpunt verhoogd naar het oude niveau van 4%. Verhogingen vinden plaats op 1 juli 2022, 1 januari 2023 en 1 januari 2024.

De stijging van de invorderingsrente dient organisaties te stimuleren versneld haar schulden bij de Belastingdienst af te lossen.

De invorderingsrente lijkt wellicht op het eerste gezicht mee te vallen, maar in 2023 bedraagt de invorderingsrente reeds 3%.

 

Wat als ik gezien de huidige situatie nog niet aan mijn verplichtingen kan voldoen?

Wanneer de betalingsproblemen hoofdzakelijk veroorzaakt worden door de coronacrisis, is het mogelijk gebruik te maken van een tijdelijk aanvullende tegemoetkoming indien: 1) de organisatie gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van belastingbetaling; en 2) de onderneming in de kern gezond is en de betalingsproblemen aantoonbaar tijdelijk van aard zijn.

De tijdelijk aanvullende tegemoetkoming houdt in, dat uw organisatie ook tot en met 31 januari 2022 de betaling van belasting mag opschorten. De opgeschorte betalingen vallen onder dezelfde betalingsregeling (60 maanden) als de eerder uitgestelde bedragen.

Indien de betalingsproblemen niet (hoofdzakelijk) veroorzaakt worden door de coronacrisis, kunt u een betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit gaat op dezelfde wijze (inclusief gebruikelijke verzuimboetes) als voorheen. Vergeet niet als bestuurder tijdig betalingsonmacht te melden om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen!

Het niet kunnen voldoen aan de reguliere verplichtingen tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 heeft geen gevolgen voor de betalingsregeling (60 maanden) inzake de tijdens de periode van bijzonder uitstel van betaling opgebouwde belastingschulden.

Erwin Sturkenboom Web

Mocht u aanvullende vragen hebben over dit onderwerp of wenst u ondersteuning bij het plannen van uw liquiditeit, schroom niet contact op te nemen met Erwin of één van onze consultants.

esturkenboom@kruger.eu

+31 (0)6 230 254 88