Logistieke dienstverlener

Het is lastig een vinger te krijgen achter de oorzaak van de verslechterde resultaten.

Logistiek (Unsplash Stockvrij)

Situatie

Een logistiek dienstverlener met transport en warehouse activiteiten heeft diverse langlopende contracten. Na jaren van sterke groei, in combinatie met circa nulresultaten, is voorgaand boekjaar een goed resultaat behaald. In het lopende boekjaar blijven de resultaten, ondanks verdere omzetgroei, sterk achter en ontstaat toenemende druk op de liquiditeit. De liquiditeitsdruk in combinatie met eventuele nieuwe contracten met bijbehorende investeringsbehoefte zijn de aanleiding geweest voor de betrokkenheid van Kruger.

Acties

 • Op contractniveau is inzicht verkregen in de gerealiseerde bijdrage en ontwikkeling hiervan gedurende de afgelopen twee jaar.
 • Op basis van deze inzichten zijn de belangrijkste oorzaken benoemd voor de teruglopende resultaten, te weten:
  • Verlieslatende nieuwe contracten.
  • Onvoldoende doorberekenen van kostenstijgingen aan opdrachtgevers.
  • Toegenomen personeelskosten o.m. door veranderde arbeidsmarkt.
 • Op contractniveau is in samenspraak met het management een verbeterplan opgesteld, inclusief concrete doelstellingen. Daarnaast zijn afspraken ten aanzien van prijzen en kostenindexaties met opdrachtgevers waar mogelijk herzien.
 • Mogelijke nieuwe contracten zijn op eenzelfde wijze voor de gehele looptijd in kaart gebracht, inclusief de effecten op de werkkapitaalbehoefte, balans- en liquiditeitspositie van de gehele onderneming.
 • Opstellen exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose op maandbasis.
 • Investering in automatisering teneinde de juiste stuurinformatie te genereren.  
 • Inrichten van een rapportagestructuur waardoor maandelijks gerapporteerd kan worden met een focus op de dekkingsbijdrage per activiteit en realisatie van de benoemde doelstellingen per contract in het verbeterplan. 

Resultaat

Door het identificeren van de oorzaken van de negatieve rentabiliteitsontwikkeling is de onderneming in staat geweest om betere voorwaarden met opdrachtgevers overeen te komen, alsmede de geïdentificeerde verbetermaatregelen door te voeren. De investering in automatisering in combinatie met de nu beschikbare managementrapportage stelt het management in staat om actief te sturen op de resultaten per activiteit en geeft concrete input bij nieuwe contractonderhandelingen.

Doorrekening van potentiële nieuwe contracten liet zien dat het raadzaam was om een specifiek groot contract toch aan te nemen, naast een positieve bijdrage had het contract ook een positief effect op de liquiditeitspositie van de onderneming op korte termijn. Het aangaan van het contract was onderdeel van een pakket aan maatregelen om in samenwerking met diverse financiers en andere stakeholders de liquiditeitsdruk het hoofd te bieden.

De verlieslatende situatie is gekeerd, de weg naar boven is verder ingezet en de liquiditeitspositie van de onderneming is verbeterd. Kruger is vervolgens gevraagd om de onderneming te begeleiden bij de overname van een branchegenoot en de juridische herstructurering van de onderneming.

Erwin 900X600 (L)

Vragen? 

Erwin helpt u graag

esturkenboom@kruger.eu

+31 (0)6 230 254 88