Agrarische sector

Hoe kunnen we onze positie als Europees marktleider benutten teneinde de rentabiliteit van de onderneming te verbeteren en de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden?

Kas Hydrocultuur

Situatie

Een familiebedrijf dat actief is in de agrarische sector is Europees marktleider in zijn productgroep en beschikt over meerdere productielocaties in Europa. Gezien de marktpositie is de onderneming in potentie in staat de gehele keten te beheersen en grote (retail-)afnemers direct te bedienen. Echter, het grootste gedeelte van de omzet is momenteel afkomstig van de productie van halffabricaten die geleverd worden aan enkele afnemers, die na een kleine bewerking het eindproduct leveren aan grote retailpartijen. Het gevolg hiervan is, dat een kleine groep klanten een (te) grote invloed heeft op de onderneming en haar resultaat.

Ondanks de positieve resultaten van de afgelopen jaren, kent de onderneming al enige tijd structurele liquiditeitstekorten waardoor het wordt geremd in het realiseren van haar doelstellingen en noodzakelijke (vervangings-)investeringen niet kunnen worden gedaan.

Kruger is gevraagd de huidige situatie in kaart te brengen en de onderneming bij te staan om:

 • gezamenlijk de mogelijkheden tot verbetering van de liquiditeit en rentabiliteit te realiseren
 • kwaliteit en tijdigheid van de managementinformatie te verbeteren
 • het opvolgingsvraagstuk met bijbehorende governance structuur vorm te geven.

Acties

 • Omdat kostprijzen niet inzichtelijk waren, zijn kostprijscalculaties opgesteld die richting geven aan gedachten- en besluitvorming.
 • Op basis van deze calculaties is de bijdrage in beeld gebracht per:
  • Order
  • Afnemer
  • Productgroep
  • Productielocatie
  • Op afnemersniveau is in samenspraak met het management en het commercieel team een verbeterplan opgesteld, inclusief concrete doelstellingen, teneinde de marges te verbeteren.
  • Opstellen exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose op maandbasis, om het effect en timing van de mogelijke maatregelen te kwantificeren.
  • Inrichten van een rapportagestructuur waardoor maandelijks kan worden gerapporteerd,  met een focus op de dekkingsbijdrage per productgroep en achterliggend per afnemer.

Resultaat

Door het inzichtelijk maken van de kostprijs per product en het inrichten van periodieke managementinformatie, is het voor het management mogelijk gemaakt te sturen op feiten. Hierdoor heeft het commercieel team betere prijzen kunnen onderhandelen, meerwerk kunnen identificeren/factureren en indexaties kunnen doorvoeren.

Uit analyse van de bijdrage per locatie volgde dat het mogelijk was, zonder verlies van rentabiliteit, de productie zodanig in te richten dat één locatie kon worden verkocht. De verkoopopbrengst en bijbehorende verlaging van de werkkapitaalbehoefte stelt de onderneming in staat de structurele liquiditeitsproblemen op te lossen en de benodigde investeringen te doen. Daarnaast leidt deze verkoop tot een vereenvoudiging van de aansturing.

Op basis van rapportage en financiële onderbouwing van de ingezette maatregelen was de huisbank bereid de liquiditeitsbehoefte op korte termijn te financieren totdat het onroerend goed was verkocht.

De opgestelde kostprijscalculaties zijn tevens gebruikt als basis voor de voorraadwaardering. Hierdoor kan voor het eerst in jaren weer een goedkeurende accountantsverklaring worden verkregen en is de onrust bij diverse stakeholders over de wijze van voorraadwaardering (en dus resultaatsbepaling) weggenomen.

De genomen maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit van de onderneming. Van hieruit is de opvolging binnen de familie vormgegeven en is de organisatie in staat op middellange termijn vanuit een versterkt fundament verder te groeien.

De financiële functie is in samenspraak met Kruger verbeterd, zodat de onderneming zelfstandig in staat is rapportages te maken en de financiële kennis in huis heeft. Hierdoor kan bespaard worden op externe kosten.

Als vervolg op dit traject is Kruger gevraagd mee te denken over de lange termijn strategie van de onderneming.

Erwin 900X600

Vragen? 

Erwin helpt u graag

esturkenboom@kruger.eu

+31 (0)6 230 254 88