Agri

Een familiebedrijf bevond zich in een uiterst kwetsbare financiële positie. Onder meer door een actieve betrokkenheid van Kruger is continuïteit bewerkstelligd en is de onderneming weer winstgevend.

Agri Bloemen

Situatie

Een familiebedrijf actief in de agrarische sector bevindt zich in een uiterst kwetsbare financiële positie. Door jaren van lage verkooprijzen en te lage teeltprestaties wordt al geruime tijd liquiditeitskrapte ervaren. De ondernemingsleiding heeft reeds stevig ingegrepen door het areaal te verminderen, voorraden af te bouwen en te besluiten zich te focussen op een bepaald onderdeel van het teeltproces. 
Ondanks ingezette acties is de crediteurenpositie te hoog, het rendement onvoldoende en kan regelmatig niet worden voldaan aan aflossingsverplichtingen bij banken. Kredietverzekeraars hebben de kredietlimieten ingetrokken. Medewerkers zijn ontevreden en reeds vertrokken of staan op het punt om te vertrekken door de ervaren onrust. Noodzakelijke investeringen worden uitgesteld. Daarnaast heeft een eerste verkenning om additioneel kapitaal aan te trekken onvoldoende concreet resultaat opgeleverd. Het onderlinge vertrouwen van betrokken partijen in een goede afloop is laag en besluitvorming en familiaire relaties staan onder zware druk. Kortom, het bedrijf bevindt zich in een 'perfect storm'.

Kruger is in deze periode (zeer) actief betrokken geraakt bij de onderneming. 


Acties

  • Een heldere uiteenzetting van de historische financiële, operationele en commerciële resultaten is gemaakt. Dit om partijen mee te nemen in de dynamiek van het bedrijf en bewust te maken van de belangrijkste 'value drivers'. Hierdoor ontstaat gedeelde prioriteit en begrip voor de reeds getroffen maatregelen en de benodigde doorlooptijd van de effecten.
  • Gesprekken zijn gevoerd met banken, aandeelhouders, statutaire directie, betrokken familieleden en enkele belangrijke leveranciers / crediteuren, teneinde draagvlak, urgentie en vertrouwen te creëren voor de oplossingsrichtingen.
  • Beheersbaar houden van de liquiditeit om verrassingen te voorkomen door het opstellen van een 13-weeks liquiditeitsoverzicht en wekelijks formuleren van benodigde acties. Voorgenoemde partijen hebben allen een aandeel geleverd om de cashpositie op peil te houden.
  • Opstellen van een meerjaren exploitatie- en liquiditeitsprognose in een continuïteitsscenario en tevens een plan B, een geleidelijke afbouw van de onderneming. Hierbij zijn in samenwerking met een jurist ook alle posities van schuldeisers en stakeholders in verschillende situaties beoordeeld. Denk hierbij aan inschatting opbrengsten bij uitwinning, bijkomende kosten, gevolgen van een verlengd eigendomsvoorbehoud en annuleringsvergoedingen van leveranciers.
  • (financieel) Management versterkt om kostprijscalculaties te actualiseren naar de nieuwe situatie en het opstellen van een goede managementrapportage.

Resultaat

De uiteenzetting van de oorzaken van de geleden verliezen, de genomen maatregelen en het actieplan met bijbehorende prognoses hebben positief bijgedragen aan het herstelproces. Tijd en rust is hierdoor georganiseerd voor het mogelijk maken van een oplossing. Middenin de uitbraak van de coronacrisis ontstond een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, een heldere koers, onderling vertrouwen en vastberadenheid om de onderneming door zwaar weer te loodsen met goed begrip en respect voor eenieders positie.

Door inspanning van betrokken partijen en verbeterde kwaliteit van de productie is de onderneming weer goed winstgevend en zijn (vervangings)investeringen mogelijk.

Maryse 900X600 (L)

Vragen? 

Maryse helpt u graag

mdik@kruger.eu 

+31 (0)6 166 752 53