Overgang handelsonderneming naar productiebedrijf

Een jong familiebedrijf is gegroeid naar een toonaangevende handelsonderneming. De strategische keuze is gemaakt om de productie in huis te halen. Mede door betrokkenheid van Kruger is de financieringsbehoefte door de bank ingevuld.

Maakindustrie

Situatie

De onderneming koopt momenteel eindproducten in bij producenten gevestigd in Azië. Potentiële en huidige klanten geven aan voorkeur te krijgen voor in Europa geproduceerde producten. Hierdoor komt een nog niet eerder bereikte afzetmarkt in beeld. Daarnaast wordt de onderneming geconfronteerd met sterk oplopende wachttijden en kosten voor transport als gevolg van de situatie op de transportmarkt. Ook wordt het toenemende belang van duurzame productie door de directie onderschreven. Mogelijkheden om met gerecycled materiaal te werken worden reeds onderzocht. Bij een uitbestede productie in Azië krijgt de onderneming de cirkel niet rond.

Deze argumenten vormen de basis van een heroriëntatie van de onderneming. De directie heeft daarom een business case met bijbehorend investeringsplan geschreven om een productiefaciliteit in Nederland op te zetten. De initiële financieringsvraag bedraagt tussen de € 7 en € 8 mln.

Kruger is gevraagd de uitgangssituatie in kaart te brengen en de onderneming te adviseren met betrekking tot de business case, de mogelijkheden voor investering, de organisatie, het rendement en de financiering. De belangrijkste aandachtspunten waren:

  1. Beoordeling business case
  2. Bepalen van de investeringsbehoefte en advisering over de invulling hiervan
  3. Advisering inzake de benodigde organisatie in de nieuwe situatie

Acties

1. Beoordeling business case
Essentieel onderdeel van het plan zijn de verwachte effecten op de exploitatie voor de onderneming na investering in eigen productie. Hierbij zijn door de directie een aantal aannames gedaan. De aannames zijn gebaseerd op adviezen van onafhankelijke experts op het gebied van nieuwbouw en de specifieke productielijn voor de onderneming. Op basis van de reeds beschikbare informatie en interviews met voorgenoemde experts zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Herberekening van de benodigde productie-uren voor het behalen van de minimaal benodigde productiecapaciteit. Aangepaste loonkosten in verband met CAO-regelingen en ploegendiensten zijn doorgevoerd.
  • Omzet uit productie is voor de eerste maanden naar beneden bijgesteld om eventuele opstartproblemen financieel op te vangen.

In de aangepaste prognose wordt langer rekening gehouden met inkoop in Azië om de klantvraag op te vangen bij tijdelijk nog niet volledige benutting van de productiecapaciteit.

2. Bepalen investeringsbehoefte en invulling van de behoefte
Op basis van de uitgangspunten van de business case is de definitief te financieren investeringsbehoefte bepaald. De eerder berekende investeringsbehoefte bestaat uit een investering in machines van ruim €4,5 mln. en nieuwbouw van ca. €4 mln.

De volgende acties zijn uitgevoerd:

  • Op basis van de herberekening van benodigde productie-uren is de investeringsbehoefte opnieuw bepaald. De investeringsbehoefte voor machines is ca. €5,5 mln. gebleken. In samenspraak met de onderneming is besloten gefaseerd te investeren in machines om risico's te spreiden. De initiële investering is hiermee teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau.
  • Voor de nieuwbouw zijn diverse additionele kostenposten opgenomen en is een post onvoorzien toegevoegd aan de begroting van ca. 10% van de begrootte bouwkosten voor het pand.
  • De investering is uitgezet in de tijd. Kruger heeft in samenspraak met de directie tijdelijke opbouw van voorraad handelsgoederen geraamd om de productie adequaat te kunnen starten en eventuele opstartproblemen op te vangen. Hierdoor ontstaat een tijdelijk liquiditeitstekort, welke is toegevoegd aan de financieringsvraag.

3. Benodigde organisatie in de nieuwe situatie
Momenteel heeft de onderneming een beperkte personeelsomvang. Voor de transitie naar productie is een inschatting gemaakt van het benodigde personeel, gebaseerd op de berekeningen van een expert op het gebied van de aan te schaffen machines.

De volgende acties zijn uitgevoerd:

  • Op basis van de voorgestelde fasering in productie is een nieuwe raming van benodigd personeel opgenomen.
  • Aanvullend is een productieleider opgenomen en is voor de centrale organisatie 1,5 fte toegevoegd aan de begroting voor verschillende afdelingen.

Resultaat

Door een kritische toetsing van de berekening van de benodigde investering en bijbehorende operationele investeringen, zijn in samenspraak met de onderneming aanpassingen gemaakt op het investeringsplan en bijbehorende business case. Dit heeft geleid tot een betere, meer realistische begroting.

De financieringsbehoefte is, mede gebaseerd op de uitgevoerde validatie, ingevuld door de bank, waaronder ook de tijdelijke liquiditeitsbehoefte voor het tijdelijk vergroten van de voorraad. Door toekenning van de financiering is de onderneming in staat gesteld om de sterke groei in de komende jaren door te zetten.

Erwin 900X600 (L)

Vragen? 

Erwin helpt u graag

esturkenboom@kruger.eu 

+31 (0)6 230 254 88