Foodproductie en groothandel

Kas Agri

Situatie

Familiebedrijf met een rijke historie is actief als productie- en groothandelsonderneming. De onderneming heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld van primaire agrarische producent naar een groothandel met eigen verwerking/productie. Via een sterk Europees netwerk is de onderneming in staat haar eigen producten en producten van concullega’s succesvol af te zetten. Het rendement van de groothandelsactiviteit is sterk afhankelijk van de Europese oogst van het primaire product.   

Enkele jaren geleden is met bancair en familiair geld geïnvesteerd in een nieuwe 'state-of-the-art' productielocatie die is uitgelegd op grote batches. De nieuwe vestiging functioneert naast de oorspronkelijke locatie van de onderneming, die in basis uitgelegd is op kleinere batches.

De financiering van de investeringen is gebaseerd op het rendement van een goed jaar en te positieve verwachtingen omtrent schaalvoordelen en marktgroei. Hierdoor is de onderneming in gemiddelde en/of slechte jaren niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen vanuit haar cashflow.

Enkele mindere (maar toch winstgevende) jaren en de overstap naar werkkapitaalfinanciering via factoring in plaats van een vaste rekening-courant limiet hebben geleid tot liquiditeitstekorten in het laagseizoen.

Acties

  • De onderneming had onvoldoende zicht op de dekkingsbijdrage per klant en kostprijzen per activiteit, waardoor alleen op gevoel beeld bestond bij de winstgevendheid per klant. Door uitgebreide kostprijscalculaties is zicht verkregen op de dekkingsbijdrage per activiteit, per order, per stop en per klant. Hieruit bleek dat een aantal (kleine én grote) afnemers beperkt of niet bijdroegen.

  • De nieuwe locatie is gebouwd op groei die is uitgebleven. In samenwerking met de onderneming is in kaart gebracht onder welke voorwaarden beide locaties geïntegreerd kunnen worden en welke inefficiënte handelingen hiermee kunnen worden voorkomen.

  • Financiers en kredietverzekeraars zijn meegenomen in de situatie, analyse en voorgenomen oplossingsrichtingen.

  • Een tijdelijk liquiditeitstekort is opgevangen door opschorting van bancaire aflossingen, afspraken met leveranciers en een overbruggingsfinanciering uit het netwerk van de familie.

Resultaat

Op basis van de dekkingsbijdrage per klant is het gesprek aangegaan met afnemers. Hierbij zijn de voorwaarden verbeterd of is besloten afscheid te nemen van klanten die een negatieve dekkingsbijdrage realiseren. Per saldo nam hierdoor het volume van de onderneming af zónder dat dit ten koste ging van de rentabiliteit.

Door deze afname was het mogelijk beide locaties te integreren en dat levert significante kostenvoordelen op. Met een additionele overbruggingsfinanciering zijn noodzakelijke (beperkte) investeringen gedaan om de integratie mogelijk te maken.

Direct na de integratie is de oorspronkelijke locatie verkocht waarmee de overbruggingsfinancieringen en een omvangrijk deel van de bancaire financiering is afgelost. Het restant van de verkoopopbrengst staat nog ter vrije beschikking van de onderneming.

Door het afslanken van de activiteiten en hieruit volgende integratie van beide locaties, is de onderneming weer gezond winstgevend, zijn de financieringslasten sterk teruggebracht en beschikt het weer over voldoende weerstandsvermogen.

Erwin 900X600 (L)

Het periodiek inwinnen van extern advies van een onafhankelijke consultant met een uitgebreid referentiekader stelt een onderneming in staat gericht te anticiperen op veranderende omstandigheden en investerings- en financieringsbeslissingen te objectiveren. Juist ook in tijden dat de onderneming goed rendeert.

Erwin helpt u graag verder
+31 (0)6 230 254 88 of esturkenboom@kruger.eu