Executive Search: een praktijkcasus

Wachtende Containers In De Haven Van Rotterdam

Werving en selectie is een precair proces. De collega’s van Kruger Executive Search hebben hier  dagelijks mee te maken. We analyseren, combineren en laveren om tot het voor de klant meest ideale proces en resultaat te komen. Dit is het geval bij elk wervings- en selectieproces en zeker voor de klant, een familiebedrijf, voor wie we mochten zoeken naar de eerste externe CEO sinds de oprichting. Dat is maatwerk, volledig afgestemd op de wensen van de klant.

Het bedrijf is al 90 jaar succesvol in de internationale  dienstverlening. Na drie generaties was er geen opvolging vanuit de familie.  Ook binnen het bedrijf was geen passende kandidaat voor handen. Zoveel was duidelijk toen Kruger met de familie in gesprek ging en werd gevraagd om mee te denken.

Intensief proces kwam op gang om de vacante rol uit te kristalliseren.

 

Niet alleen de aandeelhouders dachten hierover mee. De familie vond het ook heel belangrijk dat draagvlak werd gecreëerd bij het zittende internationale managementteam. Door een uitgebreide intake met de familie en directie werd door Kruger Executive Search een concept profiel uitgewerkt, dat vervolgens is gedeeld in het managementteam om feedback op te halen. Door stap voor stap alle stakeholders mee te nemen in het ‘bouwen’ van het profiel was het resultaat een in de onderneming breed gedragen functieprofiel voor de nieuwe CEO met veel aandacht voor de gewenste competenties en persoonlijkheid. Dit zeer zorgvuldige proces was niet alleen nuttig voor aandeelhouders en management, maar dit leverde ons ook hele waardevolle informatie op over hoe de kernwaarden van het bedrijf beleefd en doorleefd werden.

Met het uiteindelijke profiel startten wij de wervingscampagne. Kruger Executive Search is onafhankelijk en door onze brede managementpropositie hebben wij weinig beperkingen in het benaderen van geschikte kandidaten. (De enige beperking is, dat wij kandidaten die wij voorheen geplaatst hebben nimmer zullen benaderen.) Daarvoor hanteren we een gecombineerde aanpak waarbij wij gelijktijdig file search en netwerkbenadering, executive (desk) search en een online advertentiecampagne inzetten. Alles werd vooraf met de opdrachtgever afgestemd en wekelijks hielden we de klant op de hoogte over de voortgang van de werving.

De respons was hoog. Zo’n 125 sollicitanten zijn door ons zorgvuldig beoordeeld en kregen binnen 5 werkdagen na ontvangst van hun sollicitatie bericht. Met een deel daarvan gingen we een uitgebreid selectieproces in waarbij de potentiële kandidaten meerdere keren uitvoerig door ons werden geïnterviewd en getoetst op het gewenste profiel, zowel op kennis en ervaring als op competenties.  Door deze gespreksrondes, waarbij we de kandidaten altijd met twee collega’s interviewen, zijn we van een longlist met zo’n 18 kandidaten uiteindelijk gekomen tot een shortlist van 4 kandidaten.

Kandidaten

Zij zijn, na ondertekening van een Verklaring van Goed Gedrag, en een identiteits- en diplomacheck, gepresenteerd aan de opdrachtgever. Deze koos ervoor om de kandidaten te laten interviewen door een afvaardiging van de familie, de directie en een extern adviseur in meerdere gesprekken achter elkaar. De planning, organisatie en locatie voor alle gesprekken alsook de opvang van de kandidaten werd geregeld door Kruger.

Met de shortlist kandidaten hebben we de interviews uitgebreid voorbereid. Daarnaast hebben we ook de gesprekspartners aan de kant van de opdrachtgever geadviseerd over de aanpak en aandachtspunten tijdens de gesprekken. De projectleider van Kruger Executive Search was gedurende de interviews aanwezig om de evaluatie en besluitvorming te kunnen begeleiden.

Proces en afstemming

Na de gesprekken en evaluatie zijn twee kandidaten geselecteerd waarvoor we een assessment hebben georganiseerd. Tevens hebben wij een referentiecheck uitgevoerd. Uiteindelijk is een afgewogen keuze gemaakt voor de nieuwe CEO. Tenslotte hebben we geadviseerd in het afsluitende contractuele proces en dit tot het einde toe begeleid.

Gedurende de gehele procedure zijn wij constant in contact en afstemming gebleven met de opdrachtgever (familie en directie). Hierdoor waren alle partijen steeds op de hoogte van de voortgang en kon ook het draagvlak voor de aanpak regelmatig worden getoetst. Een dergelijk intensief proces kan alleen slagen met volledig vertrouwen tussen Kruger en haar opdrachtgever en door absolute openheid naar elkaar.

Daarnaast is van het belang dat er gedurende het gehele werving- en selectieproces ook een zorgvuldige communicatie vanuit Kruger Executive Search heeft plaatsgevonden met de kandidaten, ook met degenen die niet in procedure zijn genomen. Voor ons is dat evident, wij werken tenslotte namens de opdrachtgever en treden ook zo naar buiten!

Speelt er bij u in het bedrijf ook een opvolgingskwestie of zijn er andere vragen over de invulling van algemeen management functies of van financiële en/of operationele rollen op directieniveau?

Neem contact met ons op.
Wij helpen u graag.

Susan 600X900 (L)

Suzan van de Bilt 
+31 (0)6 308 099 91 
svandebilt@kruger.eu 

Wouter 600X900 (L)

Wouter van Tienhoven
+31 (0)6 306 108 62
wvantienhoven@kruger.eu 

Frank van der Hagen
+31 (0)6 456 588 67
fvanderhagen@kruger.eu