Zoektocht naar een passende alternatieve financiering ..... en het vinden hiervan

Passende bedrijfsfinanciering

De zoektocht naar een passende bedrijfsfinanciering start veelal bij banken, maar de uiteindelijke financiering wordt steeds vaker gevonden bij een van de vele niet-bancaire financiers, ook wel alternatieve financiering genoemd.

Hoewel banken nog altijd de grootste financiers van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zijn, wordt inmiddels meer dan de helft van de nieuwe MKB-financieringen aangetrokken via alternatieve financiers. Bron: CBS-Financieringsmonitor 2023 (cbs.nl).

.

FH Afbeelding Artikel

Hoe vind ik de juiste financier voor mijn bedrijf ?

Het vinden van de juiste financiering voor uw bedrijf start altijd bij een voor financiers begrijpelijke presentatie van het business model, inclusief een gedegen exploitatie- en investeringsbegroting. Vervolgens is de vaststelling van de werkelijke financieringsbehoefte van belang, inclusief een analyse van de 'debt service capacity', oftewel de capaciteit om te kunnen voldoen aan de toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen. Daarna start de oriëntatiefase, oftewel de zoektocht naar de best passende financier. Met een financieringslandschap bestaande uit vele honderden financiers is dit zeker geen eenvoudige opgave en is begeleiding door een financieringsdeskundige noodzakelijk. Een greep uit de vele vormen van financiering: bankkrediet, equipment lease, factoring, direct lening, crowdfunding, family office, private debt, private equity, informal investor.

1. Behoefte

De behoefte aan externe financiering kan ontstaan in de diverse ontwikkelingsstadia van uw onderneming en om verschillende redenen. Veel voorkomende redenen voor behoefte aan externe financiering zijn: startkapitaal, financiering van groei (werkkapitaal, bijvoorbeeld door middel van factoring), vervangings- en uitbreidingsinvesteringen (bijvoorbeeld via lease), innovatie (veelal via een combinatie van subsidies en risicodragende financiering, zoals crowdfunding, family office, private debt, private equity, informal investor), overnamefinanciering, uitkoop aandeelhouder, verliesfinanciering (bijv. overbruggingsfinanciering) en financiering voor schuldsanering (fresh money).

2. Oriëntatie

Het zoeken naar de juiste financier is cruciaal in het financieringstraject. Het financieringslandschap is zeer divers en uitgestrekt. Er is veel geld 'op zoek' naar interessante financieringsdoelen. De kunst is om de geschikte financieringspartij te vinden en geen tijd te verdoen aan potentiële financiers die na veel informatie uitwisseling uiteindelijk afhaken. Een gedegen oriëntatie leidt tot een short list bestaande uit slechts enkele financiers waarmee op een efficiënte wijze tot een financiering kan worden gekomen. Hiervoor geldt: 'Less is more'. 

3. Aanvraag

Het doel van de financieringsaanvraag is het inzichtelijk maken van de financieringsbehoefte, de terugbetalingscapaciteit ('debt service capacity') en de risico's. De mate van uitgebreidheid van de financieringsaanvraag hangt met name af van de complexiteit van het business model, de risico's die samenhangen met de beoogde financiering en zeker ook de beoogde financier(s) die is (zijn) geselecteerd in de oriëntatiefase. In het algemeen geldt: hoe specifieker de beoogde financier, hoe beperkter de financieringsaanvraag. Het opstellen van een (uitgebreide) financieringsaanvraag is een intensieve en tijdrovende klus.

4. Uitkomst

Uit statistisch onderzoek (CBS-Financieringsmonitor 2023) blijkt dat slechts 38% van de MKB ondernemingen met een concrete financieringsbehoefte (fase 1. Behoefte) uiteindelijk de gewenste financiering verkrijgt. Het niet weten te realiseren van de financieringsbehoefte komt zowel door een gebrekkige oriëntatie op de (alternatieve) financieringsmarkt (bijvoorbeeld omdat men de weg naar passende financiers niet weet te vinden) als door de drempel van het schrijven van een effectieve financieringsaanvraag.

Bedrijven beter laten presteren

De missie van Kruger is om als onafhankelijke consultant middelgrote bedrijven beter te laten presteren. Onze aanpak is gefundeerd op deskundig advies, gestoeld op ruim 30 jaar ervaring en praktische wijsheid. Maar wat ons extra onderscheidt, is onze toewijding aan het realiseren van de met elkaar gedefinieerde doelstellingen. Het gaat altijd om veel meer dan cijfers en grafieken. Cultuur, wijze van aansturing, strategie, bedrijfsstructuur, markt en stakeholderlandschap liggen daar immers aan ten grondslag. Slechts op basis van breed inzicht ontstaat een realistisch (financierings)plan. Kruger beschikt over een zeer divers netwerk van financiers bestaande uit banken, leasemaatschappijen, factoring, direct lening, crowdfunding, family offices, informal investors en verstrekkers van private debt en private equity, zowel in Nederland als internationaal.

Franck 900X600

Franck Hoppenbrouwers heeft in de afgelopen 10 jaar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het op de kaart zetten van alternatieve financiering van het midden- en kleinbedrijf in Nederland. In deze periode heeft hij ruim honderd bedrijven in veel verschillende bedrijfstakken gezien. Door gebruik te maken van zijn actuele en brede netwerk in de Nederlandse en internationale financieringsmarkt is hij samen met de ondernemers tot op maat gesneden financieringsoplossingen gekomen. Stuk voor stuk financieringen die ondernemers verder hebben geholpen om hun ambities te kunnen verwezenlijken.

Neem vrijblijvend contact met hem op om uw financieringsvraagstuk te bespreken:
fhoppenbrouwers@kruger.eu  |
+31 (0)6 101 285 43