Dit onderwerp is op dit moment zeer actueel, gezien de marktveranderingen en impact op verdienmodellen.

De afgelopen jaren is Kruger in toenemende mate gevraagd te ondersteunen bij strategieontwikkeling en concrete doorvertaling hiervan naar de operatie en organisatie. Vaak is de onderliggende vraag het verbeteren van het rendement voor de middellange en lange termijn. Kruger constateert regelmatig dat onvoldoende wordt gekeken naar het verband tussen de marktmogelijkheden en de interne sterktes/zwaktes, waardoor in de strategische keuze en/of uitvoering fouten worden gemaakt. De aandacht voor een mogelijke strategische heroriëntatie is voor diverse bedrijven op dit moment actueel, gezien de veranderingen in de markt en daarmee de impact op het verdienmodel.


Kruger hanteert de volgende aanpak in zowel rendementsverbetering situaties als bij potentiële groeiscenario's. Onderstaande stappen worden altijd doorlopen, soms versneld, maar altijd grondig.

Strategieontwikkeling Doorvertaling Naar JB Afbeelding1

Toelichting:

 1. Analyse van marktontwikkelingen en interne situatie (sterktes/zwaktes) en confrontatie ervan.
 2. Mogelijkheden en aandachtspunten identificeren, en voorwaarden voor succes benoemen.
 3. Verdieping:
  Vaststellen strategische scenario's (product/markt), waardepropositie en (herzien) verdienmodel met doelen en consequenties.
  Doorvertaling en verdieping op executie/uitvoering van commercie tot operatie, inclusief hoofdproces en criteria voor uitvoering strategische scenario's.
  Doorvertaling en inrichting organisatie (structuur, afdelingsrollen, capabilities, processen, e.d.).
 4. Grondige financiële analyse/plan en impact op rendement: exploitatie, liquiditeit, balans en kapitaal- en financieringsstructuur (inclusief managementinformatie/KPI's).
 5. Keuze scenario's en concreet plan van aanpak met toekomstscenario's (actieplan per afdeling).
 6. Implementatie.

Europese speler in transport

Situatie: het bedrijf heeft te maken met dalende en kleinere orders waardoor strategische heroriëntatie noodzakelijk is om voldoende winstgevend te zijn/rendement te behalen. De geformuleerde strategie is nog niet vertaald in concrete plannen per afdeling en het bedrijf heeft te maken met een complexe organisatiestructuur. Hierdoor staat het rendement onder druk, zijn rollen onduidelijk en daarmee trage/onduidelijke besluitvorming en is er onvoldoende eigenaarschap voor de diverse KPI's en knelpunten.

Doel: verbeter rendement door: strategie scherpstellen; opstellen simpele en effectieve organisatiestructuur in staat om strategie uit te kunnen voeren en de diverse complexere projecten te managen.

Aanpak:

 • 8 weken project met duidelijke planning van interviews, workshops, analyse en tussentijdse dialoog en oplevering (om een gedragen totaalplan op te leveren).
 • Quick scan: interviews en data-analyse om knelpunten en aandachtspunten te identificeren.
  • Korte en effectieve workshops met wisselende/kleine teams, met o.a. het volgende besproken:
  • begrip en uitdiepen mogelijkheden en aandachtspunten;
  • definiëren strategische scenario's met criteria voor succes;
  • doorvertaling naar organisatie blauwdruk en inzet materieel;
  • verbeterplan bezetting materieel;
  • helder inzicht in succescriteria en organisatievoorwaarden;
   doorvertaling naar organisatiestructuur en afdelingsrollen.
 • Overheadanalyses en rendements-/kostenanalyse om besparingspotentieel te identificeren.
 • Opstellen meerjarenprognoses en liquiditeitsprognoses.
 • Opstellen concrete actieplannen per afdeling met eigenaren, planning, e.d.

Resultaat: strategie opgesteld met duidelijke doorvertaling naar effect op operatie en inzet materieel (centraal en lokaal); effectieve organisatiestructuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden dat heeft geleid tot eigenaarschap en focus op sales; betere bezetting materieel en oplossen van knelpunten; heldere managementinformatie waardoor direct gestuurd wordt op resultaat; helder budget met rendementsverbetering. De daling in omzet is omgebogen naar omzetstijging door meer focus op sales, door aanpassing in organisatiestructuur met directe verantwoordelijkheden voor verkoop en rendement. Eindresultaat: met meer focus op sales en sturing op rendement is orderintake en omzet toegenomen en is er betere beheersing van projecten, en daarmee substantiële verbetering van het rendement behaald.

Uitzendorganisatie met sterke groei

Situatie: het bedrijf heeft te maken met sterke groei met nieuwe marktmogelijkheden. Hierdoor is focus benodigd met een vernieuwde organisatiestructuur en effectievere processen. Dit is nodig om deze groei vast te houden en kansen te benutten, en om de effectiviteit fors te verbeteren (zowel in verband met te laag rendement als verbeteren van dienstverlening naar de klant).

Doel: verbeteren rendement met concrete doelen en prognoses; heldere strategie met duidelijke doorvertaling per afdeling en doorvertaling naar een effectieve organisatiestructuur.

Aanpak:

 • Projectplanning met interviews, workshops, analyses, tussentijdse dialoog en oplevering (om een gedragen totaal plan op te leveren).
 • Quick scan: interviews en data-analyse om duidelijk de knelpunten, aandachtspunten en mogelijkheden te identificeren.
 • Samenvatting opgesteld van de marktomstandigheden (aanbod, concurrentie, sectoren, klanten, e.d.).Korte en effectieve workshops met wisselende kleine teams, met o.a. het volgende besproken:
  • begrip en uitdiepen mogelijkheden en aandachtspunten;
  • definiëren strategische scenario's met factoren die bedrijf onderscheiden (hierbij gekozen voor focus op customer intimacy en verbetering operational excellence);
  • verdere verdieping op 'onderscheid voor de klant' en vertaling ervan naar blauwdruk/hoofdproces (met activiteit, resultaat, overdracht, afdeling/eigenaar);
  • helder overzicht van voorwaarden voor succes per afdeling (concrete actiepunten);
  • doorvertaling naar organisatiestructuur en afdelingsrollen.
 • Benchmarkanalyse (marge en kosten), overheadanalyses en rendements-/kostenanalyse om besparingspotentieel te identificeren.
 • Opstellen meerjarenprognoses en liquiditeitsprognoses; managementinformatie en KPI's.
 • Opstellen concrete actieplannen per afdeling (met prioriteit, actiehouders, planning, e.d.).

Resultaat: strategie opgesteld met duidelijke doorvertaling naar effect op commercie, operatie en sourcing (hierdoor meer focus ontstaan op de marktmogelijkheden); effectieve organisatiestructuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden (centraal en per locatie), waardoor meer focus is op rendement; helder budget met rendementsverbetering en definiëring KPI's. De nieuwe marktmogelijkheden zijn onder andere benut door grotere klanten binnen te halen door actieve sales, verdieping en verder doorvoeren van customer intimacy en daar tevens de organisatie en effectiviteit ervan op afgestemd. Eindresultaat: door duidelijke focus op sales, uitvoering van customer intimacy en door verbetering van processen en sturing op uitvoering/rendement is omzet substantieel toegenomen, marge verbeterd en kosten beheersbaar, en daardoor verbetering van het rendement.

Jantine 2 (2X3)

Vragen? 

Jantine helpt u graag

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 148 89