Het inschakelen van een herstructureringsdeskundige tijdens een WHOA-traject kan bijdragen om tot een gedegen en gedragen akkoord te komen, dat uiteindelijk de kans op slagen doet vergroten.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 006

WHOA-Herstructureringsdeskundige 

In januari 2023 heeft Erwin Sturkenboom, partner bij Kruger, zijn diploma behaald voor de Specialisatieopleiding WHOA – Herstructureringsdeskundige aan de Universiteit Leiden.

Achtergrond van de WHOA en de herstructureringsdeskundige

In 2022 gingen ca. 2.150 bedrijven failliet. Het één na laagste aantal in de afgelopen 30 jaar. Het laagste aantal faillissementen in die periode was in 2021 (1.500). Met snel stijgende rentes, recordinflatie, problematische supply chains en tekorten op de arbeidsmarkt lijkt een toenemend aantal bedrijven in financiële moeilijkheden onvermijdelijk.

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. Met deze wet is het mogelijk continuïteitsperspectief te bieden aan organisaties met levensvatbare bedrijfsactiviteiten, maar die als gevolg van een te zware schuldenlast in een faillissementssituatie terecht dreigen te komen. Als gevolg van de economische situatie zullen naar verwachting meer bedrijven gebruik gaan maken van de WHOA.

De herstructureringsdeskundige kan een belangrijke rol in het WHOA-traject vervullen. Een herstructureringsdeskundige kan aangesteld worden om de schuldenaar te helpen met de voorbereiding van het akkoord, het aanbieden van het akkoord aan crediteuren en aandeelhouders en het akkoord voorleggen aan de rechtbank.

Maar hoe wordt deze herstructureringsdeskundige aangesteld en wat kan de toegevoegde waarde zijn?

Aanwijzing van een herstructureringsdeskundige

Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan ingediend worden bij de rechtbank door de schuldenaar, schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Als de schuldenaar zelf streeft naar het aanbieden van een akkoord, kan deze het akkoord zelf voorbereiden zonder de aanstelling van een herstructureringsdeskundige. Schuldeisers, aandeelhouders, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen afdwingen dat een WHOA-traject gestart wordt met het verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige. De schuldenaar dient dan wel eerst door de rechtbank te worden gehoord voordat deze beslist het verzoek te honoreren.

Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt toegewezen als de schuldenaar redelijkerwijs kan aantonen dat hij op korte termijn (meestal binnen een jaar) niet kan voldoen aan zijn schulden (zgn. 'light insolvency test'), tenzij dit niet in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers. Toewijzing vindt in ieder geval plaats als het verzoek wordt ingediend door de schuldenaar zelf of de aanwijzing wordt gesteund door de meerderheid van de crediteuren.

Rol van de herstructureringsdeskundige

Zodra een herstructureringsdeskundige is aangewezen, mag de schuldenaar zelf geen akkoord meer aanbieden. De schuldenaar mag het akkoord nog wel voorbereiden. De herstructureringsdeskundige is verantwoordelijk voor het akkoord en dient zijn/haar taak doeltreffend, onafhankelijk en onpartijdig uit te voeren. Indien een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen, houdt de schuldenaar haar beheers- en beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen (blijft debtor-in-possession). Dit in tegenstelling tot een faillissement.

De rechtbank kan gedurende het WHOA-traject de zienswijze van de herstructureringsdeskundige vragen over aspecten van de procedure of het akkoord. Voor grotere bedrijven (niet MKB) kan de herstructureringsdeskundige zonder instemming van het bestuur een akkoord indienen tenzij de herstructureringsdeskundige is aangewezen op verzoek van een andere partij dan de schuldenaar en/of niet alle klassen hebben ingestemd met het voorgestelde akkoord. MKB-schuldenaren hebben daarnaast meer bescherming, de herstructureringsdeskundige mag alleen met instemming van de MKB-schuldenaar het akkoord voorleggen ter stemming.

Toegevoegde waarde van een herwaarderingsdeskundige

Waarom zou een schuldenaar, die zelf het initiatief neemt voor een WHOA, overwegen een herstructureringsdeskundige aan te stellen?
De betrokkenheid van een herstructureringsdeskundige kan meerdere voordelen bieden:

  • Het bestuur van de schuldenaar kan voorkomen dat het in een belangenconflict geraakt tussen schuldeisers en aandeelhouders. Het bestuur heeft om deze reden niet de goedkeuring nodig van aandeelhouders voor het indienen van een verzoek tot het aanstellen van een herstructureringsdeskundige.
  • De onafhankelijkheid van een herstructureringsdeskundige kan bijdragen aan voldoende vertrouwen tussen het bestuur van de schuldenaar en stakeholders (met name crediteuren), en daarmee het proces bevorderen en de slagingskans van het akkoord verhogen.
  • Inbreng van deskundigheid op het gebied van herstructurering van schulden, faillissementswetgeving en financiële kennis. Daarnaast is stakeholdermanagement en het dienen van het belang van gezamenlijke schuldeisers essentieel.
  • Voorkomen dat onvolkomenheden of fouten in het aangeboden akkoord zitten waardoor de rechtbank kan beslissen het akkoord niet te homologeren.
  • Als een akkoord wordt afgewezen door alle klassen van schuldeisers of als het akkoord niet door de rechtbank wordt gehomologeerd, mag de schuldenaar gedurende drie jaar niet meer zonder herstructureringsdeskundige een WHOA-traject doorlopen. Dit geldt alleen als de schuldeiser zelf het akkoord heeft voorbereid en ingediend zonder hulp van een herstructureringsdeskundige.

Resumé

Voor de aanstelling van een herstructureringsdeskundige bestaan meerdere spelregels. De kennis en onafhankelijkheid van de herstructureringsdeskundige kan bijdragen om tot een gedegen, goed onderbouwd en gedragen akkoord te komen waardoor de kans op slagen aanzienlijk wordt vergroot.

Erwin 1 (1X1)

Voor meer informatie over WHOA gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Erwin.

esturkenboom@kruger.eu

+31 (0)6 230 25 488