Voorkomen of uitstel uitspraak faillissement tijdens corona

Veel bedrijven komen door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen en zien hun schuldposities toenemen. Het is daardoor mogelijk dat bedrijven aan alle voorwaarden voldoen voor een faillietverklaring (pluraliteit van schuldeisers, minimaal één opeisbare vordering op de schuldenaar en een vorderingsrecht). Normaal is de toets tot faillietverklaring erop gericht om niet levensvatbare bedrijven uit het rechtsverkeer te halen. Door de coronacrisis riskeren nu ook in de kern gezonde bedrijven een faillissement. Uitgaande van onveranderde wetgeving zal het aantal faillissementen daardoor stijgen.

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet moet het makkelijker maken om een onderhands akkoord te sluiten met schuldeisers bij liquiditeitsproblemen, om zo onnodige (corona)faillissementen te voorkomen.
 

Gevolgen corona voor faillissementen

Beperkte herstructureringsmogelijkheden
Bij een dreigend faillissement kan surseance van betaling aangevraagd worden om op korte termijn de grootste liquiditeitsproblemen op te lossen en een plan voor sanering of herstructurering te maken. Omdat het nog onduidelijk is hoe lang deze crisis gaat duren is het maar de vraag of financiële problemen op korte termijn opgelost kunnen worden. Indien het vooruitzicht is dat de schuldenaar na verloop van tijd zijn schulden niet kan betalen, is de bewindvoerder op grond van art. 242 lid 1 aanhef en onder 5° en lid 2 Fw verplicht de rechtbank te verzoeken om de surseance in te trekken en faillissement aan te vragen.

Waardemaximalisatie door pre-pack minder effectief
Ook bij een pre-pack zorgt de coronacrisis voor problemen. Een pre-pack beoogt een doorstart van de onderneming vrijwel direct na faillietverklaring. Voorafgaand aan faillietverklaring wordt tijdens een 'stille fase' gewerkt aan het vinden van een koper voor de onderneming. Na faillietverklaring wordt de onderneming door de curator verkocht (going concern sale) aan de koper. Het motief voor een going concern sale is, dat de onderneming als geheel meer opbrengt dan een losse verkoop van de verschillende bedrijfsonderdelen/activa. Bovendien worden de ondernemingsactiviteiten zo min mogelijk verstoord.

Door de coronacrisis zijn markten verstoord en de marktwaarden van ondernemingen worden naar beneden gedreven. Hierdoor verliest het argument van waardemaximalisatie door een pre-pack aan kracht.
 

Stichting Insolventie Mediation opent een speciaal bemiddelingsloket
Vanaf 1 mei 2020 is de Stichting Insolventie Mediation (SIM) gestart met een speciaal digitaal bemiddelingsloket om onnodige faillissementen te voorkomen met behulp van mediation. Het bestuur van SIM vraagt insolventierechters om vanaf 1 mei 2020 zakelijke conflicten door te verwijzen naar hun bemiddelaars. Via de website Coronaconflictbemiddeling.nl kunnen ondernemers en schuldeisers zich aanmelden.

WHOA, TOA en betalingsuitstel faillissementen

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
Bij grote liquiditeitsproblemen bestaat de mogelijkheid een onderhands akkoord, een zgn. crediteurenakkoord, met alle schuldeisers te sluiten om bijvoorbeeld uitstel van betaling te krijgen en/of om schulden aan te passen. Hiervoor moeten alle schuldeisers vrijwillige medewerking verlenen. In de praktijk hebben schuldeisers veel vrijheid om wel of niet mee te werken aan een akkoord. Eén dwarsliggende schuldeiser kan een akkoord al blokkeren.

De WHOA maakt het sinds 1 januari 2021 mogelijk om ook tegenstemmende schuldeisers aan een onderhandsakkoord te binden en hiermee onnodige (corona)faillissementen te voorkomen. Tijdens deze behandeling zijn enkele amendementen ingebracht die o.a. als doel hebben het midden- en kleinbedrijf extra bescherming te geven. Eén amendement ziet toe op een minimumpercentage dat kleine schuldeisers te allen tijde terugkrijgen van hun vordering.

Zie voor een uitgebreidere samenvatting van de WHOA: /actueel/publicaties/whoa-een-samenvattend-overzicht/ of neem bij vragen contact met ons op.


Time-out arrangement (TOA)
Het time-out arrangement (TOA) is onderdeel van het derde steun- en herstelpakket van het kabinet, en gericht op het voorkomen van faillissementen. De TOA is op 27 oktober 2020 in het leven geroepen om ondernemers te helpen om gebruik te maken van de WHOA. Het staat ook bekend als het 'Doornroosje-arrangement', omdat het ondernemingen helpt in een soort winterslaap te gaan, waarmee alle bedrijfsactiviteiten tijdelijk dan wel definitief worden gestaakt.

Het TOA-pakket bestaat onder andere uit een programma 'Zwaar weer' van de Kamer van Koophandel, een platform met praktische informatie (beschikbaar in november), een uitgebreidere adviescapaciteit van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord (vanaf januari) en een tool om de processen van de WHOA te vereenvoudigen.

Daarnaast geeft de overheid ondernemers in zwaar weer de mogelijkheid om tijdens een TOA gebruik te (blijven) maken van de TVL en de NOW subsidies, indien aan die voorwaarden wordt voldaan. 


Betalingsuitstel faillissementen door corona
Er is een regeling uitstel betaling opgenomen in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV. Deze tijdelijke regeling is op 17 december 2020 ingegaan. Als het faillissement van een onderneming wordt aangevraagd of zijn continuïteit in gevaar komt door beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser, kan de ondernemer dit tegenhouden en de rechter verzoeken om betalingsuitstel. Ondernemers kunnen dan een betalingsuitstel tegen de betreffende schuldeiser krijgen, met als doel hun tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen en een faillissement af te wenden. Hiervoor zouden ondernemers bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief