Update (fiscale) Covid-19 steunmaatregelen

De onzekerheid rondom de omikron mutatie van Covid-19 heeft geleid tot een nieuw en voor velen onverwacht hoofdstuk van de coronacrisis.

De aanvullende bewegingsbeperkingen die de overheid heeft getroffen, leiden wederom tot economische schade in diverse sectoren. Teneinde ondernemers (gedeeltelijk) te compenseren, zijn de inmiddels bekende steunmaatregelen wederom opengesteld.

In dit artikel behandelen we op hoofdlijnen de beschikbare steunmaatregelen en hoe ondernemingen het best op de steeds wijzigende situatie kunnen acteren.

 

NOW 5 & NOW 6

De NOW is uitgebreid met een NOW 5 en NOW 6. Ietwat verwarrend is dat NOW 5 de zevende aanvraagperiode betreft en NOW 6 de achtste.

NOW 5 heeft betrekking op november en december 2021. NOW 6 op het eerste kwartaal 2022.

De voorwaarden voor beide regelingen zijn grotendeels hetzelfde als die van de eerdere en reeds gesloten regelingen. Belangrijkste uitzondering is dat het maximale omzetverlies voor de NOW 5 wordt verhoogd naar 90% (was in de laatste regeling 80%).

Het is op het moment van schrijven nog niet bekend of deze voorwaarden ook ongewijzigd gaan gelden voor NOW 6.

Vereisten NOW 5:

 • Minimaal omzetverlies: 20%.
 • Maximaal omzetverlies: 90%.
 • Referentiemaand loonsom: september 2021.
 • Referentieperiode omzet: omzet 2019 gedeeld door 6 (afwijkende methodiek voor bedrijven die in 2019, 2020 of 2021 voor 30 september zijn gestart).
 • Vergoeding: 85% van het opgegeven omzetverlies.
 • De werkgever heeft een inspanningsverplichting werknemers te begeleiden in een van werk-naar-werk-traject indien een werknemer tussen 27 november en 31 december 2021 wordt ontslagen.
 • Bonus en dividendverbod 2021 voor het gehele concern.
 • Aan te vragen tussen 13 december 2021 en 31 januari 2022.

 

Deadline controleverklaring NOW 1

Zo vlak voor de Kerstdagen laait ook de discussie over de haalbaarheid van de deadline voor de controleverklaring NOW 1 weer op. De huidige deadline staat gepland op 6 februari 2022, ruim 1,5 jaar na afloop van de periode waarop NOW 1 betrekking heeft.

Gedreven door strenge controle-eisen en drukke agenda's van accountantskantoren, lijkt een aanzienlijk percentage van de ondernemingen die een voorschot hebben ontvangen niet aan deze deadline te kunnen gaan voldoen. In dat geval dient het volledig ontvangen voorschot terugbetaald te worden.

Zoals het er nu naar uitziet en de systematiek ongewijzigd blijft, zijn ondernemingen en accountants nog tot ver in 2023 bezig met afhandeling van de NOW. Voor elke onderneming betekent dit extra inspanning en een aanzienlijk kostenplaatje. Dit vooruitzicht is in het bijzonder vervelend voor ondernemingen die bij nader inzien toch een te laag voorschot hebben aangevraagd.

Nu gebleken is dat de NOW minder tijdelijk is dan gedacht, ligt heroverweging van de systematiek voor de hand. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan rechtvaardigheidsprincipes, maar met meer oog voor doelmatigheid.

 

TVL

Voor het vierde kwartaal van 2021 is de Tegemoetkoming Vaste Lasten weer opengesteld. Ondanks de onverwachte en snelle volledige sluiting van horeca en detailhandel wordt (vooralsnog) geen voorraadvergoeding ingevoerd.

De drempel voor het omzetverlies is ten opzichte van de laatste regeling verlaagd van 30% naar 20%.

Aanvragen van TVL is mogelijk tot 28 januari 2022. Uitkering is echter nog onder voorbehoud van toestemming door de Europese Commissie.

Voor de volledigheid: een TVL-uitkering telt niet mee als omzet voor de NOW berekening.

 

Fiscus

Het bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 februari 2022. Dit betekent dat kwartaalbetalingen (bijvoorbeeld btw) over het vierde kwartaal 2021 ook onder het verlengde uitstel vallen.

Indien uw onderneming eerder bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen en de schuld niet reeds is afgelost, krijgt u direct opnieuw uitstel van betaling. Hiervoor hoeft u niets te doen.

In andere gevallen dient u het bijzonder uitstel (opnieuw) aan te vragen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend gemaakt hoe dit gedaan dient te worden.

De lage invorderingsrente van 0,01% blijft langer gelden (tot 1 juli 2022). Daarna gaat het percentage met één procentpunt per half jaar omhoog totdat een niveau van 4% wordt bereikt op 1 januari 2024.

De fiscus heeft (nog?) geen aanpassing van de terugbetalingsregeling (in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022) aangekondigd.

 

Acteren op continue wijzigingen van de situatie

Het ontstaan van de omikron variant onderstreept dat Covid ook de komende maanden (of jaren?) ons leven blijft beïnvloeden. De hoge snelheid waarmee veranderingen zich voordoen, vereist dat ondernemers kort op de bal zitten, flexibel zijn en creatief denken. En dat ondanks de vele tegenslagen die ondernemers al te verwerken hebben gekregen.

Hoewel de recente aanscherping van de bewegingsbeperkingen direct heeft geleid tot het opnieuw openstellen van steunmaatregelen, neemt de discussie over het economisch nut van de steunpakketten toe. De vanzelfsprekendheid van overheidssteun komt in toenemende mate onder druk te staan. Zeker als Covid een 'fact of life' wordt.

Stabiel succesvolle ondernemingen zijn zelfstandig in staat zich, ook in een continue veranderende omgeving, snel aan te passen. Verbreding van markten (bijv. retail naast horeca), verschillende geografische afzetmarkten en online vs. offline zijn hierin belangrijke onderwerpen. Zowel aan de opbrengst- als aan de kostenzijde van de winst- en verliesrekening.

Ook financiers gaan ondernemingen in toenemende mate hierop beoordelen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere:

 • Hoe robuust is de onderneming als de omzet in 9 of 10 maanden verdiend moet worden in plaats van een volledig jaar?
 • Hoe ziet het 'financieringsplaatje' eruit indien de fiscale schuld als rentedragende schuld wordt meegenomen in diverse ratio's? Denk aan de Debt/EBITDA ratio en DSCR.
 • Welke maatregelen treft een onderneming proactief om bij te sturen?

Dit vereist helder en up-to-date inzicht in omgevingsfactoren, uw financiële situatie, het verdienmodel van de onderneming, de kostenstructuur en een positief ingestelde, creatieve en open blik op de wereld.

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) steunmaatregelen en financieringsmogelijkheden die samenhangen met Covid-19, verwijzen wij u graag naar onze Corona Business Update

nieuwsbrief