Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers die als gevolg van corona en de hiertegen genomen maatregelen moeite hebben met het betalen van hun vaste lasten, kunnen een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De eerste subsidieperiode van TVL liep van 1 juni t/m 30 september 2020 en is daarna verlengd met drie perioden t/m juni 2021.

Algemeen

Wie komen in aanmerking voor TVL?
De subsidie wordt toegekend aan bedrijven met een Nederlandse vestiging die meer dan 30% van hun omzet zijn verloren en minimaal €1.500 aan vaste lasten hebben per kwartaal.

Daarnaast is het bedrijf voor 15 maart 2020 opgericht en staat het ingeschreven bij de KvK, is in het bezit van een SBI-code, is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank, is geen overheidsbedrijf/krediet- of financiële instelling/holding en heeft minimaal één vestiging op een ander adres dan het privéadres van de eigenaar (hierop zijn enkele uitzonderingen).

Wanneer een bedrijf verschillende activiteiten en SBI-codes heeft, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, waarvoor wij u naar de Rijksoverheid website verwijzen.

De TVL regeling geldt per onderneming en niet per vestigingsentiteit. Het is daarom gunstig om uw bedrijfsactiviteiten in meerdere BV's georganiseerd te hebben: u kunt dan per BV TVL aanvragen waardoor het maximum subsidiebedrag ook per BV geldt en u in totaal meer subsidie ontvangt.

Let op: de eis dat een bedrijf maximaal 250 werknemers mag hebben om in aanmerking te komen is per 21 januari jl. losgelaten. Echter, het is momenteel nog niet bekend wanneer de bedrijven die nu wel toegang krijgen tot de subsidie hun aanvraag kunnen indienen.

 

Waar, hoe en voor welke perioden kan TVL worden aangevraagd? 
Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor iedere beschikbare periode dient afzonderlijk een aanvraag te worden ingediend:

  • Periode 1: 1 juni t/m 30 september 2020
  • Q4 2020: 1 oktober t/m 31 december 2020
  • Q1 2021: 15 februari tot 30 april 2021 17:00 uur
  • Q2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021

Aanvragen voor periode 1 en Q4 2020 zijn niet langer mogelijk. Sinds 1 september 2020 kunt u een aanvraag ook via een machtiging door een accountant of andere intermediair laten doen.

Wat houdt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in?
Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten (min. €1.500 p/kw) en de mate van omzetverlies krijgen bedrijven een tegemoetkoming. Onder de vaste lasten vallen bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de NOW.

Het betreft een maximale vergoeding van €90.000 belastingvrij voor TVL Q4 2020. Vanaf Q1 2021 is het maximum verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De minimale vergoeding is vanaf Q1 2021 verhoogd van €750 naar €1500.

Hoe wordt de hoogte van TVL berekend?
De hoogte van de tegemoetkoming wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies % x vaste lasten van de SBI-code % x subsidie %. Het subsidiepercentage voor TVL Q4 loopt vanaf 50% op naar maximaal 70%, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Voor Q1 en Q2 2021 is er een vast percentage van respectievelijk 85% en 100%.

Let op: als u in februari 2021 TVL Q1 aanvraagt, dan zal deze in eerste instantie berekend worden tegen de regels en percentages van Q4 2020. U zult later automatisch een nabetaling ontvangen volgens de nieuwe regeling. Het subsidiepercentage TVL Q2 moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Kan gelijktijdig NOW en TVL aangevraagd worden?
TVL-subsidie wordt ontvangen als aanvulling op de NOW, waarbij u de ontvangen TVL als omzet mee dient te rekenen bij uw NOW aanvraag. De NOW subsidie zal dan lager uitvallen, echter als u beide regelingen aanvraagt ontvangt u opgeteld meer subsidie.

Wanneer moet ik vaststelling van de TVL aanvragen?
Indien u TVL heeft ontvangen voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020, dan dient u vóór 1 april 2021 een vaststelling van de subsidie aan te vragen bij de RVO. Indien het omzetverlies gelijk is gebleven als bij de aanvraag, dan ontvangt u de laatste 20% van het subsidiebedrag. Indien het lager uitvalt, dan krijgt u minder dan 20% of zult u een deel terug moeten betalen. In het geval dat het omzetverlies hoger blijkt dan verwacht krijgt u alsnog een hoger subsidiebedrag met een maximum €50.000. U zou hier begin januari per e-mail bericht van hebben moeten ontvangen vanuit het RVO.

Let op: de wijzigingen van 24 februari jl. zijn nog in afwachting van de goedkeuring door de Europese Commissie. Deze wordt eind maart/begin april verwacht. Tot die tijd krijgen ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling een voorschot van 80% volgens de voorwaarden van TVL Q4.

 

Kunnen ondernemingen die in 2020 zijn opgericht ook een vorm van steun krijgen?
Voor ondernemingen die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn opgericht zal een nieuwe regeling in het leven worden geroepen die zoveel mogelijk op de TVL zal gaan lijken.

De regeling zal voor zowel het eerste als het tweede kwartaal 2021 gaan gelden, met als referentieperiode het derde kwartaal 2020. De hoop is om het loket in april of mei te gaan openen.

Aanvullende informatie TVL Q4 2020

Aanvullende subsidie voor horeca
Eet- en drinkgelegenheden die verplicht dicht zijn gegaan, krijgen eenmalig een aanvullende subsidie van gemiddeld €2.500 per bedrijf bovenop de TVL om te helpen met voorraadkosten en de aanpassingen naar de 1,5 meter regels. Het betreft ondernemingen met een SBI code 56.10.1, 56.10.2, 56.29 en 56.30. Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten van deze subsidie.

De subsidie wordt automatisch toegevoegd op de TVL Q4 2020 aanvraag van de ondernemers die hiervoor in aanmerking komen en telt niet mee voor het TVL maximum.

Let op: een onderneming moet voor TVL in het vierde kwartaal in aanmerking komen om de extra subsidie te ontvangen.

 

Verruiming subsidiepercentages voor Q4
Per 9 december 2020 heeft het kabinet besloten tot een verruiming van de subsidiepercentages waarbij het subsidiepercentage meegroeit als u meer omzetverlies heeft geleden. Als u al TVL Q4 2020 toegekend heeft gekregen, dan hoeft u niets te doen, de RVO past het nieuwe percentage automatisch toe. Dit is uitsluitend voor Q4 2020; vanaf Q1 2021 wordt gewerkt met een vast subsidiepercentage van 85%.

 

Verruiming SBI-codes
Vanaf TVL Q4 2020 komen vrijwel alle SBI-codes in aanmerking. Kwam u in de eerdere periodes met uw SBI-code niet in aanmerking? Dan kunt u niet alsnog TVL aanvragen voor de periode juni t/m september 2020. De uitbreiding geldt alleen vanaf het vierde kwartaal en kent geen terugwerkende kracht.

Bijzondere TVL modules

Evenementenmodule (vanaf 18 februari tot 18 maart 2021 17:00 aan te vragen) 
Bedrijven uit de evenementenindustrie die wel TVL periode 1 hebben ontvangen, maar waarbij in Q4 2019 de referentieomzet te laag was om in aanmerking te komen voor TVL in Q4 2020, hebben vanaf 9 december jl. meer zicht op een aangepaste regeling.

Voorwaarden:

  • De onderneming komt niet in aanmerking voor TVL Q4 2020, maar heeft wel in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd en toegekend gekregen.
  • De onderneming is niet failliet en heeft geen surseance aangevraagd.
  • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister.
  • De onderneming verdiende in het tweede en derde kwartaal 2019 minimaal 50% van de omzet uit publieke evenementen die u zelf hebt georganiseerd, waaraan u producten/diensten heeft geleverd of locaties aan beschikbaar heeft gesteld (besloten evenementen komen dus niet in aanmerking voor deze module).

De subsidie bestaat uit 33,3% van de subsidie die de ondernemer ontving vanuit de TVL1, met een minimum van €750 en een maximum van €16.667.

Voor deze regeling zal in de loop van het eerste kwartaal 2021 een loket geopend worden. De verwachting is dat u dan voor beide kwartalen apart een aanvraag in kan dienen. Dit is indien de Europese Commissie voor die tijd haar goedkeuring heeft gegeven. De module wordt bij goedkeuring ook opengesteld voor Q1 2021, waarvoor naar verwachting begin maart aanvragen kunnen worden ingediend. De module zal niet van toepassing zijn op Q2 2021.

Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD)
De voorraadsubsidie is verlengd tot en met het eerste kwartaal 2021 en zal naar de huidige informatie niet voor Q2 gelden. Het opslagpercentage van deze subsidie is daarnaast verhoogd van 5,6% naar 21% en wordt bovenop het vaste lasten percentage van de TVL ontvangen. Dit is vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen hoeven ondernemers geen aparte aanvraag in te dienen aangezien deze automatisch wordt meegenomen in de nog in te dienen aanvragen voor Q1 2021. Het maximum van deze subsidie is vastgesteld op €300.000, dat bovenop het maximum van de TVL komt.

Tuin- en Landbouw
Voor ondernemingen met een SBI-code van 1.1 tot en met 1.5 wordt een extra opslag verstrekt bovenop de TVL van 21%, ook in Q2 2021, met een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode in 2021.

Het kabinet wenst daarnaast de algemene verruimingen binnen de TVL ook voor de land- en tuinbouwsector te laten gelden, maar vanwege Europese richtlijnen is dit lastig. Het voornemen is om voor deze sectoren het loket te openen per april/mei.

 

Reissector
Een extra opslag van 3,4% voor annuleringskosten die de bedrijven niet terugkrijgen. Dit percentage wordt eenmaal bij het percentage van de TVL opgeteld en komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van €130.000.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/ 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief