Openbaar UBO register

Jantine Hak

 

Dit kan mogelijk voor u als aandeelhouder veel impact hebben!

De Europese Unie introduceert een openbaar register van aandeelhouders. Daarmee wenst zij transparantie te vergroten. Datum van inwerkingtreding in Nederland is reeds enkele malen uitgesteld en wordt nu verwacht in het voorjaar 2020. 

Register Dreamstime L 14878204

 

Wat is een UBO?
UBO staat voor 'ultimate beneficial owner' en betekent 'uiteindelijke belanghebbende'. Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit (bijvoorbeeld onderneming of rechtspersoon). Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om personen die meer dan 25% van de aandelen hebben, of stemrecht of om feitelijke zeggenschap.

Wat is het Openbare UBO register?
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO's zijn waarborgen opgesteld.

Voor wie geldt de registratieplicht?
De registratieplicht geldt voor de volgende entiteiten:

  • bv's en nv's;
  • stichtingen en verenigingen;
  • rederijen, maatschappen en vof's, coöperaties en commanditaire vennootschappen;
  • onderlinge waarborgmaatschappijen; en
  • diverse Europese rechtsvormen, zoals Europees economisch samenwerkingsverbanden, Europese naamloze vennootschappen (SEs) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs).

Eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, vereniging van eigenaren, kerkgenootschappen en enkele historische rechtspersonen (zoals hofjes, boermarken, fundaties en gilden) hebben geen registratieplicht.

Welke gegevens worden openbaar?
Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar, dit betreft:

  • naam;
  • geboortemaand en -jaar;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO. Vanwege de privacy van de UBO wordt niet het exacte percentage geregistreerd, maar wordt alleen gewerkt met bandbreedtes van 25, 50, 75 en 100 procent.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon en niet op naam van de UBO. Derden en meldingsplichtige instellingen (zoals dienstverleners, banken en verzekeraars) kunnen alleen opzoeken wie de UBO van een bepaalde bv is en niet van welke bv's iemand een UBO is. Alleen de Financiële inlichtingen eenheid (FIE) kan het register doorzoeken op natuurlijke personen.

De navolgende gegevens zijn niet openbaar: BSN / buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), geboortedatum, geboorteland en –plaats.

Bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie, de Politie, de Belastingdienst en de FIE kunnen de gegevens altijd inzien.

Ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO's zijn waarborgen opgesteld. U kunt verzoeken om afscherming van uw openbare gegevens wanneer er sprake is van een risico op bijvoorbeeld kidnapping of geweld.

Wanneer inwerkingtreding?
Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn) aangenomen die EU-lidstaten verplicht om voor 27 juni 2017 een UBO-register in te voeren. Deze deadline is inmiddels ruim verstreken zonder dat veel lidstaten het UBO-register hebben ingevoerd. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt is nog niet door het parlement goedgekeurd. Het kabinet wil het nieuwe register in het voorjaar van 2020 laten ingaan. Vanaf de ingangsdatum van de wet moeten UBO's ingeschreven worden in het UBO-register. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO's in te schrijven.

nieuwsbrief