Invullen van kapitaalbehoefte bij herstructurering: 'distressed' Corporate Finance

Richelle Ros

 

'Corporate finance' betreft het aantrekken van kapitaal dat wordt ingezet als ondernemingsfinanciering voor de lange termijn, zodat rendement en groei kunnen worden gerealiseerd. Corporate finance is daarnaast een belangrijk onderdeel van de financiering van bedrijfsovernames en -opvolging, en van participaties of juist uitkoop van medeaandeelhouders.

Met een afnemende groei van het bruto binnenlands product, onzekere (economische) geopolitieke ontwikkelingen, strakkere financieringscondities, een getemperde M&A markt, een afwachtende consument en misschien zelfs een recessie in het vooruitzicht, is de verwachting dat kapitaalbehoefte uit hoofde van herstructureringen ('distressed' corporate finance) zal toenemen.

Ondernemingen kunnen in meer of mindere mate 'distressed' zijn. Daarmee varieert ook het corporate finance instrument dat ingezet wordt. Ondernemingen die te maken hebben met een tijdelijke, beperkte dip in de resultaten of een geïsoleerde hobbel, zijn vaak al geholpen met een beperkte injectie (bijv. overbruggingskrediet, lening van een derde, leverancierskrediet, een tijdelijke waiver van een financieringsconvenant).

Ernstigere situaties vragen om een meer ingrijpende, structurele oplossing. Een onderneming kan dermate over-leveraged* zijn, dat voor continuïteit een drastische schuldreductie of 'bevriezing' noodzakelijk is.

Die situatie kan zijn ontstaan door aanhoudende verliezen, waardoor het eigen vermogen nihil of zelfs negatief is geworden, of bijvoorbeeld bij overname/participatie door een investeerder die heeft gekozen voor substitutie van eigen vermogen door vreemd vermogen in combinatie met genereuze financiering door een bank.

Gezien de ernstige, risicovolle omstandigheden is het vaak niet eenvoudig additioneel kapitaal te vinden en wordt gekozen voor de route van schuldreductie (balanssanering) – al dan niet te realiseren met nieuw kapitaal. Meestal vormt een combinatie van maatregelen, met de medewerking van meerdere schuldeisers (lees: stakeholders), gezamenlijk de oplossing.

Zoeken naar 'win-win' oplossingen (of beperking 'loose') biedt uiteindelijk meer potentieel voor alle stakeholders.

Succesvolle distressed-trajecten beginnen met vertrouwen in een gezonde toekomst voor de onderneming bij alle stakeholders. Een gedegen onderbouwd herstelplan is een belangrijke basis voor het verkrijgen van dat vertrouwen, naast uiteraard geloof in het management en de mensen. Onderdeel van het plan is de financiering van de beoogde maatregelen, bijv.: werkkapitaal aanpassingen, verkoop van activa/deelnemingen, inbreng aandeelhouders, ander additioneel risicodragend (eigen/vreemd) vermogen, uitbreiding door huidige financiers.

Een onderneming in distress is zeker niet ideaal, maar kan ook een kans zijn om uit een uitzichtloze situatie te breken: met de juiste (nieuwe) partner kunnen die noodzakelijke stappen naar een modern,  innovatief, inspirerend en lang houdbaar businessmodel snel(ler) worden gemaakt. Zo kunnen een goed doordachte herstructurering, hergroepering en heroriëntatie zorgen voor een florerende business de komende jaren.

 

WHOA

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Faillissementswet, in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (WHOA), ligt voor bij de Tweede Kamer. Als de WHOA in werking treedt wordt het mogelijk om schulden te herstructureren buiten een surseance of faillissement om, door het opleggen van een onderhands akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders. In een onderhands akkoord kan er sprake zijn van meerdere categorieën schuldeisers, die allen een ander aanbod gedaan kan worden. De stakeholders zullen moeten worden overtuigd van de noodzaak van deze route en de levensvatbaarheid van een onderneming erná, om bereid te zijn dit aanbod te accepteren.

Distressed trajecten zijn complex in situatie, (deal)structuur en krachtenveld.

Kruger is ervan overtuigd dat een combinatie van expertise op het gebied van distressed corporate finance én restructuring essentieel is voor het opstellen van een (haalbaar) herstelplan, de formulering van een (haalbaar) akkoord en het uiteindelijk welslagen.

*) de balans is overladen met schulden, met bijbehorende rente en aflossingsverplichtingen die niet (meer) uit de cashflow kunnen worden voldaan.

 

nieuwsbrief