De Pre-pack

Ton Moonen

 

Nu het ernaar uitziet dat het in faillissementenland binnen Nederland iets rustiger wordt, is het wellicht tijd even terug te blikken op de diverse pre-packs die ons kantoor heeft begeleid. Daarbij is contact geweest met extern betrokkenen ter evaluatie.

'Goede voorbereiding is het halve werk'
Wellicht een open deur, echter als je voorafgaande aan een aanvraag voor een pre-pack niet eerst goed je 'huiswerk' maakt, lijkt het niet zinvol een gang naar de rechtbank te maken voor de aanvraag van een pre-pack.

Hoe staat dit dan in verhouding met de tijd die een stille bewindvoerder krijgt?
De insteek van een aanvraag voor een pre-pack is natuurlijk dat deze slaagt en dat nadien een rendabele organisatie ontstaat met behoud van passende werkgelegenheid, waarbij tevens zo weinig als mogelijk aan waarde van de onderneming verloren is gegaan. Daartoe komt het bijzonder goed uit dat wij veelvuldig in een vroeg stadium bij bedrijven betrokken zijn om naar de meest passende oplossing voor rendementsherstel te zoeken.

Met een ondernemende analytische bril wordt dan een analyse van het bedrijf gemaakt.
Bij een dergelijk traject gaan wij veelal zeer diep in de organisatie om een beeld te krijgen bij onder meer de bedrijfsprocessen (A&O en ICT), het management, de markt waarbinnen de onderneming opereert en het potentieel daarin voor deze onderneming, de juridische structuur met bijbehorende inzage in de door de onderneming gesloten overeenkomsten en natuurlijk niet te vergeten een balans, exploitatie en liquiditeit. Uit een dergelijk onderzoek volgt dan in samenspraak met het management een actieplan met tijdslijnen en bijpassende maatregelen. U zult begrijpen een tijdrovend traject. Zeker als tevens gezocht moet worden naar vreemd vermogen.

Indien bovengenoemde werkzaamheden niet tot een gewenst resultaat met behoud van de huidige onderneming (structuur) leidt, kan een pre-pack tot een van de mogelijkheden voor een passende oplossing behoren. In een dergelijk geval is het dan welkom als bijvoorbeeld een kantoor als het onze bij het voortraject reeds betrokken is. Door het vele voorwerk dat is gedaan, is de kans van slagen van de pre-pack aanzienlijk toegenomen. Onze ervaring leert dat als een stille bewindvoerder aan tafel schuift, het tijdbestek van (meestal) twee weken die de bewindvoerder krijgt voor oordeelsvorming, alleen haalbaar is bij een zorgvuldige voorbereiding. Tevens dient rekening gehouden te worden met het feit, dat de vaardigheden van een stille bewindvoerder in eerste instantie op juridisch terrein liggen.

Het is derhalve van wezenlijk belang (onafhankelijke) specialisten aan een stille bewindvoerder toe te voegen, die onder meer beschikken over vaardigheden als ondernemerschap, handelsgeest (dit in verband met het 'dealmakerschap' dat noodzakelijk is), analist van cijfers en bedrijfskundige processen.

Wij zijn van mening dat het juist gaat om de combinatie van al deze noodzakelijke vaardigheden als additie aan die van de stille bewindvoerder.

nieuwsbrief