1 januari 2016: nieuw jaarrekening-regime

Jantine Hak

 

Vanaf 1 januari 2016 gaat een nieuw jaarrekening-regime (betreft de regelgeving omtrent opstellen, vaststelling en openbaarmaking / deponering van jaarrekeningen). Dit heeft gevolgen voor u als ondernemer.

De wijzigingen op een rij:

Micro onderneming
Regime voor micro ondernemingen is nieuw. Deze verandering draagt bij aan de vermindering van uw administratieve lasten, doordat u in de nieuwe regelgeving eerder in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Micro ondernemingen voldoen aan de volgende criteria *:

 • Balanstotaal < € 350.000
 • Netto omzet boekjaar < € 700.000
 • Gemiddeld aantal werknemers boekjaar < 10 werknemers

Vrijstellingen: verkorte balans en winst- en verliesrekening opstellen / geen vermelding overlopende activa en passiva in balans / geen toelichting jaarrekening / vrijstelling verplichte accountantscontrole / geen toepassing waardering op fair value.

Vanaf boekjaar 2016 kunnen micro ondernemingen hun jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Kleine onderneming
Vanaf het boekjaar 2016 valt u eerder onder het label kleine onderneming, waardoor u eerder in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Kleine ondernemingen voldoen aan de volgende criteria *:

 • Balanstotaal < € 6 miljoen
 • Netto omzet boekjaar < € 12 miljoen
 • Gemiddeld aantal werknemers boekjaar < 50 werknemers

Vrijstellingen: ontheffing schrijven jaarverslag / beperkte toelichting jaarrekening / vrijstelling maken geconsolideerde jaarrekening / verkorte balans en winst- en verliesrekening opstellen / vrijstelling verplichte accountantscontrole.

Vanaf boekjaar 2016 kunnen kleine ondernemingen hun jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Middelgrote onderneming
Middelgrote ondernemingen voldoen aan de volgende criteria *:

 • Balanstotaal < € 20 miljoen
 • Netto omzet boekjaar < € 40 miljoen
 • Gemiddeld aantal werknemers boekjaar < 250 werknemers

Vanaf boekjaar 2017 kunnen middelgrote ondernemingen hun jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Grote onderneming
Grote ondernemingen voldoen aan de volgende criteria *:

 • Balanstotaal > € 20 miljoen
 • Netto omzet boekjaar > € 40 miljoen
 • Gemiddeld aantal werknemers boekjaar > 250 werknemers

Vanaf boekjaar 2019 kunnen grote ondernemingen hun jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Voor alle ondernemingen gelden de volgende wijzigingen:

Termijn opmaken jaarrekening:
De termijn voor het opmaken van een jaarrekening is verkort naar 4 maanden (was 5 maanden).

In 'bijzondere gevallen' kon de algemene vergadering (van leden of aandeelhouders) deze termijn verlengen met maximaal 6 maanden.

In de praktijk komt het erop neer dat in bijna alle gevallen de algemene vergadering daartoe besluit, zodat alle jaarrekeningen verplicht op 31 oktober van het jaar daarop opgemaakt moeten zijn.

Deponeringstermijn
Na het opmaken van de jaarrekening volgt het deponeren ervan bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor staat in principe een termijn van 2 maanden. Dit betekent dat uiterlijke deponering plaats moet vinden op 31 december (was 31 januari). Tenzij alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. In dat geval geldt dat het opmaken van de jaarrekening (het ondertekenen ervan als bestuur), gelijk staat aan vaststelling. Na vaststelling geldt nog 8 dagen tot deponering. Dat houdt in dat als het bestuur de jaarrekening heeft opgemaakt, deze binnen 8 maanden gedeponeerd moet worden (op 8 november dus).

*Op twee opeenvolgende balansdata moet voldaan zijn aan twee of drie van de vereisten.

nieuwsbrief