Overige steunmaatregelen voor door corona getroffen sectoren

Het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om de verspreiding af te remmen hebben een grote impact op de economie. Om die reden heeft het kabinet een pakket met uitzonderlijke economische maatregelen genomen, waarmee men ondernemers helpt om deze moeilijke periode te overbruggen. Hieronder worden enkele maatregelen samengevat die zijn gericht op microkredieten, de sectoren voor land- en tuinbouw, toerisme en cultuur en overige sectoren die extra hard worden geraakt door de huidige situatie. Zie voor een volledig overzicht van de steunmaatregelen de Corona Business Update.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Qredits is een microkredietenverstrekker voor kleine en startende ondernemers die moeilijk aan bankfinanciering komen. Gezien de corona-uitbraak biedt Qredits de ondernemers die zij gefinancierd hebben uitstel van aflossing voor 6 maanden en een automatische renteverlaging naar 2%.

Daarnaast verstrekt Qredits overbruggingskredieten voor door corona getroffen ondernemers. De overbruggingskredieten zijn bedoeld voor bestaande ondernemers (niet starters) en bedragen maximaal € 25.000. De looptijd bedraagt maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden geen aflossing (met mogelijkheid tot verlenging naar 12 maanden). De rente in het eerste jaar bedraagt 2%, daarna 5,75%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal € 6 mln. 

 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is uitgebreid met de extra module 'borgstelling voor een overbruggingskrediet' (BL-C). Hiermee wil het kabinet de land- en tuinbouwsector ondersteunen die geconfronteerd wordt met een afnemende vraag, grote moeilijkheden heeft met export van producten en waarbij oogsten ook zonder afzet nodig is, waardoor kosten doorlopen. De aangepaste BL-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020 en kan tot en met 31 maart 2021 aangevraagd worden. Op 10 april is aangekondigd dat BL-C ook openstaat voor visserij- en aquacultuurbedrijven. Tevens zijn de provisiekosten gehalveerd, van 3% naar 1,5% en van 1% naar 0,5%.

Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Wanneer deze ruimte al bijna of volledig is benut, kan bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet gefinancierd worden. De borgstelling is 70%. Zie voor meer specificaties de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op 15 april is bekend gemaakt dat de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector wegens de unieke positie een tegemoetkoming krijgen voor de geleden schade. Er komt een omzetschaderegeling ter hoogte van € 600 miljoen voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. Daarbij is de eerste 30% van de geleden schade voor de onderneming, de overige 70% wordt gecompenseerd door de overheid. Voor de fritesaardappelsector is € 50 miljoen beschikbaar gesteld om de aardappelen in opslag die niet meer tot frites verwerkt kunnen worden te vergoeden met 40% van de gemiddelde marktwaarde in sep '19 – feb '20.

 

Toeristenbelasting en cultuursector
De toerismesector wordt zwaar getroffen. Het kabinet heeft overlegd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij vooral om toeristenbelasting. In Amsterdam is bijvoorbeeld sprake van een uitgestelde invordering, en kan een verzoek gedaan worden om vermindering van de voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020.

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, die grotendeels tot stilstand zijn gekomen. Eind maart werd een coulancepakket voor deze sectoren bekendgemaakt: de huur voor rijksgesubsidieerde musea wordt voor drie maanden opgeschort, subsidies voor culturele instellingen uit de 'basisinfrastructuur' kunnen geplande subsidies vervroegd krijgen en prestatie- of projectgebonden subsidies worden niet gekort wanneer er door het coronavirus problemen zijn ontstaan.

Op 15 april kondigde minister Van Engelshoven aan dat er een aanvullend steunpakket ter hoogte van
€ 300 mln. beschikbaar wordt gesteld. Dit pakket bestaat uit vier onderdelen:

  1. Verhoging van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en instellingen of festivals die meerjarig worden worden ondersteund door Rijkscultuurfondsen.
  2. Verhoging van de leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
  3. Extra budget Rijkscultuurfondsen voor ondersteuning cruciale regionale instellingen zoals belangrijke musea, (pop-)podia en filmtheaters.
  4. Verhoging van de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen, voor cruciale private partijen in de cultuursector.

Op 28 augustus 2020 maakte Van Engelshoven bekend dat het kabinet nog eens € 482 miljoen extra uittrekt voor de culturele sector. De verdeling van dit budget is globaal opgesteld, de exacte verdeling volgt later.

 

Tijdelijk lager gebruikelijk loon DGA bij omzetverlies
Ieder jaar moet een DGA minimaal € 46.000 uitkeren aan zichzelf, het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk (in 2020) van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

 

Verhoging vrije ruimte in werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt gedurende 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

 

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups
Voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, bieden Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) de mogelijkheid een overbruggingskrediet aan te vragen. Zie de pagina 'Corona overbruggingslening (COL)' voor meer informatie.

 

Kaders voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven
Het kan gebeuren dat grote bedrijven die van vitaal belang zijn voor Nederland in gevaar komen vanwege de maatregelen tegen corona. Dat publieke belang blijkt bijvoorbeeld uit de hoogwaardige werkgelegenheid die het levert, een unieke bijdrage aan de maatschappij of een cruciale positie in de keten. Is dat bedrijf in de kern gezond, was het gezond voor de coronacrisis, zijn de bestaande noodmaatregelen onvoldoende en is het niet mogelijk om de problemen alleen met andere partijen op te lossen? Dan bekijkt het kabinet of steun nodig is en of het uitgeven van belastinggeld gezien het doel gerechtvaardigd en strikt nodig is.

De steun is altijd tijdelijk en wordt aan voorwaarden verbonden. In ieder geval wordt verwacht dat bedrijven zich expliciet houden aan het kabinetsbeleid en de normen en wetgeving op fiscaal, milieu en arbeidsrechtelijk terrein. Van alle belanghebbenden wordt iets gevraagd en risico’s worden gedeeld. Welke vorm van steun het beste is (garantie, lening of anders) wordt per geval bekeken, zodat maatwerk kan worden geleverd. Voorop staat dat de steun wordt verleend om het publieke belang te borgen.

 

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Op 6 oktober is een nieuwe regeling aangekondigd om investeringen vanuit bedrijven te blijven stimuleren via een korting die te verrekenen is met de af te dragen loonheffing. Deze regeling zal gelden voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 worden gedaan. Er zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Men kan per jaar maximaal 4 aanvragen doen waarvoor ondergrenzen van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag worden gehanteerd.
  • Het gaat hier alleen om investeringen in gebruiksmiddelen die nog niet eerder gebruikt zijn.
  • De investering moet met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik te zijn genomen.
  • De investeringskorting bedraagt voor de eerste € 5 miljoen 3%, voor de investeringskosten daarboven is 2,44% van toepassing.
  • Deze maatregel is te combineren met de KIA, EIA, MIA of VAMIL als een soort stapelkorting.

De beoogde startdatum van deze regeling is 1 januari 2021. Dit is onder andere afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste kamer, die vanaf eind oktober deze maatregel in behandeling nemen.

Hogere WW-premie vanwege overwerk tijdelijk opgeschort
Als gevolg van de sinds 1 januari 2020 geldende Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), wordt de hoogte van de WW-premie over het loon van werknemers berekend op basis van het soort arbeidscontract. Er hoeft minder WW-premie betaald te worden voor vaste arbeidscontracten dan voor flexibele contracten. In de WAB is echter als bepaling opgenomen dat werkgevers alsnog met terugwerkende kracht de hogere WW-premie dienen te betalen voor de vaste werknemers als die meer dan 30% overuren hebben gemaakt (met uitzondering van de werknemers die een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week).

Aangezien dit onbedoelde effecten kan hebben op sectoren die door corona veel overwerken, zoals de zorg, is deze maatregel voor 2020 opgeschort. Het vooruitzicht lijkt dat ook in 2021 deze maatregel nog niet van kracht zal zijn.

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief