Overige steunmaatregelen voor door corona getroffen sectoren

Het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om de verspreiding af te remmen hebben een grote impact op de economie. Om die reden heeft het kabinet een pakket met uitzonderlijke economische maatregelen genomen, waarmee men ondernemers helpt om deze moeilijke periode te overbruggen. Hieronder worden enkele maatregelen samengevat die zijn gericht op de sectoren voor land- en tuinbouw, toerisme en cultuur en overige sectoren die extra hard worden geraakt door de huidige situatie. Zie voor een volledig overzicht van de steunmaatregelen de Corona Business Update.
 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is uitgebreid met de extra module 'borgstelling voor een overbruggingskrediet' (BL-C). Hiermee wil het kabinet de land- en tuinbouwsector ondersteunen die geconfronteerd wordt met een afnemende vraag, grote moeilijkheden heeft met export van producten en waarbij oogsten ook zonder afzet nodig is, waardoor kosten doorlopen. De aangepaste BL-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020 en kan tot en met 31 december 2021 aangevraagd worden. Op 10 april 2020 is aangekondigd dat BL-C ook openstaat voor visserij- en aquacultuurbedrijven. Tevens zijn de provisiekosten gehalveerd, van 3% naar 1,5% en van 1% naar 0,5%.

Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van €1,2 miljoen (€2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Wanneer deze ruimte al bijna of volledig is benut, kan bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van €300.000 aan BL-C-krediet gefinancierd worden. De borgstelling is 70%. Zie voor meer specificaties de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 4 jaar met lineaire aflossingen. Op zijn laatst moeten de aflossingen gestart zijn 2 jaar na de start van het krediet.
 

Tijdelijk lager gebruikelijk loon DGA bij omzetverlies
Ieder jaar moet een DGA minimaal €46.000 uitkeren aan zichzelf, het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Hierbij wordt het jaar 2021 vergeleken met 2019, waarbij er een minimaal omzetverlies van 30% dient te zijn.

 

DGA-taks uitgesteld
Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' boven de hoofden van ondernemers. Deze 'DGA-taks' legt een hoge belasting op voor leningen groter dan €500.000 van DGA's uit hun eigen BV of NV. Dit wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 januari 2023.

 

Verhoging vrije ruimte in werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom per werkgever.

Tot 1 oktober 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast door de werkgever worden vergoed, ook als deze kosten momenteel niet meer worden gemaakt. Deze vaste vergoedingen dienen wel al voor 13 maart 2020 vastgelegd te zijn.

 

Kaders voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven
Het kan gebeuren dat grote bedrijven die van vitaal belang zijn voor Nederland in gevaar komen vanwege de maatregelen tegen corona. Dat publieke belang blijkt bijvoorbeeld uit de hoogwaardige werkgelegenheid die het levert, een unieke bijdrage aan de maatschappij of een cruciale positie in de keten. Is dat bedrijf in de kern gezond, was het gezond voor de coronacrisis, zijn de bestaande noodmaatregelen onvoldoende en is het niet mogelijk om de problemen alleen met andere partijen op te lossen? Dan bekijkt het kabinet of steun nodig is en of het uitgeven van belastinggeld gezien het doel gerechtvaardigd en strikt nodig is.

Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen, hebben ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën) een afwegingskader opgesteld en aan de Kamer gestuurd. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren.

De steun is altijd tijdelijk en wordt aan voorwaarden verbonden. In ieder geval wordt verwacht dat bedrijven zich expliciet houden aan het kabinetsbeleid en de normen en wetgeving op fiscaal, milieu en arbeidsrechtelijk terrein. Van alle belanghebbenden wordt iets gevraagd en risico's worden gedeeld. Welke vorm van steun het beste is (garantie, lening of anders) wordt per geval bekeken, zodat maatwerk kan worden geleverd. Voorop staat dat de steun wordt verleend om het publieke belang te borgen.

 

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Op 6 oktober 2020 werd een nieuwe regeling aangekondigd om investeringen vanuit bedrijven te blijven stimuleren via een korting die te verrekenen is met de af te dragen loonheffing. Deze regeling zou gelden voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 worden gedaan. Echter, omdat de Europese Commissie niet (op tijd) goedkeuring kan geven, is de BIK ingetrokken, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Omdat het kabinet nog steeds investeringen wil stimuleren komt er mogelijk een alternatief: de werkgeverspremie Algemeen Werkloosheidsfonds wordt in 2021 verlaagd, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

 

Hogere WW-premie vanwege overwerk tijdelijk opgeschort
Als gevolg van de sinds 1 januari 2020 geldende Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), wordt de hoogte van de WW-premie over het loon van werknemers berekend op basis van het soort arbeidscontract. Er hoeft minder WW-premie betaald te worden voor vaste arbeidscontracten dan voor flexibele contracten. In de WAB is echter als bepaling opgenomen dat werkgevers alsnog met terugwerkende kracht de hogere WW-premie dienen te betalen voor de vaste werknemers als die meer dan 30% overuren hebben gemaakt (met uitzondering van de werknemers die een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week).

Aangezien dit onbedoelde effecten kan hebben op sectoren die door corona veel overwerken, zoals de zorg, is deze maatregel voor 2020 en 2021 opgeschort.

Contractuele verplichtingen en overmacht (force majeure) door coronavirus
Het kan voorkomen dat organisaties als gevolg van het coronavirus hun contractuele verplichtingen niet meer (tijdig) kunnen nakomen. Dit komt bijvoorbeeld omdat de productie stil heeft gelegen of omdat uw klanten u niet meer mogen bezoeken of aanmerkelijk minder afnemen. Afhankelijk van wat in contracten is afgesproken, bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op overmacht - in juridische termen ook wel 'force majeure' genoemd.

Voor zolang er sprake is van overmacht, kan de schuldeiser geen nakoming van de overeenkomst vorderen. Ook bestaat er dan geen recht op een schadevergoeding. Aangezien er geen algemene regel bestaat waaruit kan worden opgemaakt wanneer sprake is van force majeure, kunt u het beste contact opnemen met een deskundige jurist.

Indien geen overmachtsclausule in de overeenkomst is opgenomen, dan geldt het wettelijke kader.
 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. De Corona Business Update beperkt zich tot de voornaamste regelingen voor middelgrote en grote bedrijven. Voor informatie over regelingen voor zelfstandigen en kleine bedrijven of branche- of omvang specifieke regelingen verwijzen wij naar de betreffende organisaties of overheid.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/ 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief