Overige steunmaatregelen voor door corona getroffen sectoren

Het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om de verspreiding af te remmen hebben een grote impact op de economie. Om die reden heeft het kabinet een pakket met uitzonderlijke economische maatregelen genomen, waarmee men ondernemers helpt om deze moeilijke periode te overbruggen. Hieronder worden enkele maatregelen samengevat die zijn gericht op microkredieten, de sectoren voor land- en tuinbouw, toerisme en cultuur en overige sectoren die extra hard worden geraakt door de huidige situatie. Zie voor een volledig overzicht van de steunmaatregelen de Corona Business Update.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Qredits is een microkredietenverstrekker voor kleine en startende ondernemers die moeilijk aan bankfinanciering komen. Gezien de corona-uitbraak biedt Qredits de ondernemers die zij gefinancierd hebben uitstel van aflossing voor 6 maanden en een automatische renteverlaging naar 2%. Daarnaast hoopt Qredits op korte termijn 2.000 ondernemers een overbruggingskrediet te verstrekken. Dit kunnen deels bestaande ondernemers van Qredits zijn en deels nieuwe klanten van Qredits voor overbruggingskrediet, die elders al een (bank)lening hebben. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal € 6 mln. 

 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is uitgebreid met de extra module 'borgstelling voor een overbruggingskrediet' (BL-C). Hiermee wil het kabinet de land- en tuinbouwsector ondersteunen die geconfronteerd wordt met een afnemende vraag, grote moeilijkheden heeft met export van producten en waarbij oogsten ook zonder afzet nodig is, waardoor kosten doorlopen. De aangepaste BL-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020 en kan tot en met 31 maart 2021 aangevraagd worden. Op 10 april is aangekondigd dat BL-C ook openstaat voor visserij- en aquacultuurbedrijven. Tevens zijn de provisiekosten gehalveerd, van 3% naar 1,5% en van 1% naar 0,5%.

Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Wanneer deze ruimte al bijna of volledig is benut, kan bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet gefinancierd worden. De borgstelling is 70%. Zie voor meer specificaties de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op 15 april is bekend gemaakt dat de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector wegens de unieke positie een tegemoetkoming krijgen voor de geleden schade. Er komt een omzetschaderegeling ter hoogte van € 600 miljoen voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. Daarbij is de eerste 30% van de geleden schade voor de onderneming, de overige 70% wordt gecompenseerd door de overheid. Voor de fritesaardappelsector is € 50 miljoen beschikbaar gesteld om de aardappelen in opslag die niet meer tot frites verwerkt kunnen worden te vergoeden met 40% van de gemiddelde marktwaarde in sep '19 – feb '20.

 

Toeristenbelasting en cultuursector
De toerismesector wordt zwaar getroffen. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij vooral om toeristenbelasting.

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, die grotendeels tot stilstand zijn gekomen. Eind maart werd een coulancepakket voor deze sectoren bekendgemaakt: de huur voor rijksgesubsidieerde musea wordt voor drie maanden opgeschort, subsidies voor culturele instellingen uit de 'basisinfrastructuur' kunnen geplande subsidies vervroegd krijgen en prestatie- of projectgebonden subsidies worden niet gekort wanneer er door het coronavirus problemen zijn ontstaan.

Op 15 april kondigde minister Van Engelshoven aan dat er een aanvullend steunpakket ter hoogte van
€ 300 mln. beschikbaar wordt gesteld. Dit pakket bestaat uit vier onderdelen:

  1. Verhoging van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en instellingen of festivals die meerjarig worden worden ondersteund door rijkscultuurfondsen.
  2. Verhoging van de leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
  3. Extra budget rijkscultuurfondsen voor ondersteuning cruciale regionale instellingen zoals belangrijke musea, (pop-)podia en filmtheaters.
  4. Verhoging van de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen, voor cruciale private partijen in de cultuursector.

 

Tijdelijk lager gebruikelijk loon DGA bij omzetverlies

Ieder jaar moet een DGA minimaal € 46.000 uitkeren aan zichzelf, het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

 

Verhoging vrije ruimte in werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

 

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups
Voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, bieden Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) de mogelijkheid een overbruggingskrediet aan te vragen. Zie de pagina 'Corona overbruggingslening (COL)' voor meer informatie.

 

Kaders voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven
Het kan gebeuren dat grote bedrijven die van vitaal belang zijn voor Nederland in gevaar komen vanwege de maatregelen tegen corona. Dat publieke belang blijkt bijvoorbeeld uit de hoogwaardige werkgelegenheid die het levert, een unieke bijdrage aan de maatschappij of een cruciale positie in de keten. Is dat bedrijf in de kern gezond, was het gezond voor de coronacrisis, zijn de bestaande noodmaatregelen onvoldoende en is het niet mogelijk om de problemen alleen met andere partijen op te lossen? Dan is de overheid bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen, hebben ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën) een afwegingskader opgesteld en aan de Kamer gestuurd. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren. De steun is altijd tijdelijk en wordt aan voorwaarden verbonden.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief