CFO bepaalt tempo bijsturing onderneming, niet de CEO

Frank van der Hagen

 

Er is al veel geschreven en gepubliceerd over de veranderende rol van de CFO. Vanuit mijn vele gesprekken met CFO’s, werkzaam in het middenbedrijf en de werving en selectieopdrachten die ik heb mogen vervullen, zie ik een verdere ontwikkeling van het profiel van de CFO.

Personeel Banner Dreamstime M 6080416

 

Eerst werd deze rol vooral gezien als 'bean counter' en accounting specialist, en creëerde daarmee inzicht in wat is geweest. Vervolgens zien we de functie verder ontwikkelen naar die van financieel geweten waarbij de prestaties van de onderneming op alle niveaus cijfermatig worden onderbouwd en extrapolaties worden gedaan naar de toekomst. Dit vergt veel meer een bedrijfskundig inzicht en het communicatieve vermogen om het management te helpen sturen op basis van deze informatie. Zonder dat de CFO aan het stuur zit moet hij/zij in staat zijn impact te hebben en gezien worden als een waardevolle adviseur.

Op het moment dat een organisatie in control is voor wat betreft de financiële (basis)huishouding, waarbij zowel competenties, processen als systemen op het juiste niveau zijn (ingericht), ontstaat voor de CFO ook veel meer ruimte zich te focussen op het dashboard dat nodig is om de strategische richting, de operationele vertaalslag en resultaten van de onderneming te monitoren en te objectiveren. Bij een juiste inrichting hiervan worden ook trends zichtbaar die relevant zijn voor de bijsturing van de strategie, zoals inzicht in de status van de levenscyclus van producten en diensten, en toekomstgerichte automatisering en digitalisering.

Wat mij opvalt is dat de CFO niet alleen toegerust moet zijn om een onderneming 'going concern' te beoordelen op de prestaties, maar meer en meer moet anticiperen op extern gedreven 'events' waarin de regierol moet worden genomen, zoals acquisities, verkoop, snelle groei, herfinanciering, nieuwe verdienmodellen, (des-)investeringsbeslissingen, etc. Dit vergt een multi disciplinair profiel waarbinnen lange termijn visie en IT een steeds bepalendere rol spelen.

Ik heb in eerdere publicaties aangegeven dat de dynamiek binnen het middenbedrijf hoog is. De hierboven genoemde 'events', maar ook klantgedrag, technologische innovaties en ketensamenwerking noodzaken bedrijven om veel sneller te anticiperen. Wij zien dat de CFO in een dergelijke onderneming van die omvang een steeds crucialere rol gaat spelen in enerzijds het bijeenbrengen van de noodzakelijke disciplines in het kader van strategische planning en anderzijds nadrukkelijk een stempel drukt op het tempo waarin de onderneming zich ontwikkelt (moet ontwikkelen) om een antwoord te vinden op de veranderingen. Hij/zij is namelijk als geen ander in staat het totaaloverzicht te krijgen en te beoordelen of de strategische en tactische initiatieven in het juiste tempo verlopen én de juiste effecten sorteren.  

Daarmee komt de CFO daadwerkelijk in de business partner rol (excuus voor dit modewoord) voor de CEO! Wordt vervolgd …

Frank van der Hagen is als associé verbonden aan Kruger en verantwoordelijk voor de Executive Search praktijk.

nieuwsbrief