Impact coronavirus op lopende kredieten en ondersteuning

De onderneming die met een liquiditeitstekort wordt geconfronteerd of dat ziet aankomen doet waarschijnlijk als eerste een beroep op haar financiers. Naast direct bij de onderneming betrokken partijen, zoals familie, aandeelhouders en leveranciers zijn dit veelal uitsluitend op financiering gerichte partijen als banken, asset based financiers (factoring, lease) en fintech. Met een goed onderbouwd en objectief plan, inclusief degelijke financiële paragraaf, zijn financiers veelal bereid om de situatie te helpen overbruggen. Het spreekt voor zich dat het perspectief 'na corona' weer goed moet zijn.

 

Bestaande financieringen
Het coronavirus kan direct of indirect ook impact hebben op alle bestaande financieringsarrangementen. Zowel financiers als ondernemingen hebben hun eigen verplichting wat het coronavirus betekent voor bijvoorbeeld de terugbetalingscapaciteit en de overeengekomen voorwaarden. Daarnaast heeft de bankier, zeker wanneer kredietuitbreiding wordt verstrekt, de mogelijkheid om eventueel aanvullende zekerheden te verlangen en de zekerheidsstructuur aan te passen.

 

Banken geven uitstel van aflossing op lopende leningen
In eerste instantie kregen zakelijke klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank, in alle sectoren met een financiering tot € 2,5 mln. die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Op 27 maart 2020 maakte ABN AMRO bekend deze maatregel uit te breiden naar lopende zakelijke kredieten met een hoofdsom en/of limiet tot € 50 mln. Per 1 mei 2020 houden ook de andere banken de hoofdsom en/of limiet van € 50 miljoen aan voor uitstel.

Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

 

ABN AMRO breidt maatregel uit naar kredieten tot € 50 miljoen
ABN AMRO heeft op 27 maart 2020 bekend gemaakt het uitstel van aflossing van zakelijke kredieten uit te breiden naar Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot € 50 mln. In de maanden april tot en met september worden voor deze klanten geen betalingen van aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Als een klant het uitstel niet nodig heeft, diende dit uiterlijk 31 maart 2020 bij ABN AMRO te worden gemeld. Het uitstel vindt dan niet plaats.

 

Uitstel aflossingen lease
ABN AMRO Lease int gedurende 6 maanden de leasetermijnen niet wanneer de leasefaciliteit minder is dan € 10 mln. (ook de rente niet), tenzij door de klant is aangegeven dat deze dit niet wil. De betaling dient later, of in oktober 2020 of in 12 maandelijkse termijnen in 2021 plaats te vinden. Ook ING Lease en Rabo lease zijn veelal op verzoek bereid tot opschorting van aflossingen. Uitgangspunt is uitstel voor een termijn van 3 of (maximaal) 6 maanden. Ook andere leasemaatschappijen zijn op verzoek veelal bereid tot uitstel of halvering van termijnen.

 

Uitstel aflossingen bij overige financiers
Ook crowdfunding platforms hebben bekend gemaakt bereid te zijn tot 3 maanden uitstel van aflossingen. Andere platforms en leningverstrekkers zullen dit waarschijnlijk volgen. Neem hiervoor contact op met de betreffende financier.

 

Kredietverzekeraars: verlenging termijnen en garantstelling overheid
De kredietverzekeraars verzekeren de vorderingen van hun klanten. Het betreft uw eventueel verzekerde debiteurenvorderingen en uw schulden aan het verzekerde deel van uw leveranciers. Zij hebben de indieningstermijnen en betaaltermijnen veelal met 30 dagen verlengd. Tevens heeft de overheid aangegeven € 12 miljard borgstelling te verlenen aan kredietverzekeraars om limieten waar mogelijk in stand te houden en te blijven verstrekken.

 

Versoepeling aflossingstermijn betalingsachterstand hypotheken woningen
Banken bieden (particuliere/zzp) klanten de mogelijkheid om een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal 6 maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit past de huidige regels op twee punten aan: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijv. 5 jaar worden afbetaald.

 

Corona monitor Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
Vanuit de NVB wordt regelmatig een Corona monitor uitgegeven. Deze monitor geeft inzicht in de bancaire financieringen aan ondernemers en consumenten.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief