De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Samengevat
Op 17 maart heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen, om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een van deze maatregelen is de 'tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)'. Deze noodmaatregel, die de werktijdverkorting (WTV) vervangt, is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het uitbetalen van loon, om ontslagen te voorkomen. Op 31 maart heeft het kabinet de voorwaarden voor NOW bekend gemaakt.

Het kabinet verzoekt eenieder om verantwoordelijk met deze regeling om te gaan, en er alleen gebruik van te maken als het echt nodig is. Om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden, vraagt het kabinet zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – ook mensen met een flexibel contract.

 

NOW Algemeen

NOW vervangt werktijdverkorting (WTV)
In de week voorafgaand aan 17 maart is door ondernemers (terecht) massaal een beroep gedaan op de werktijdverkorting (WTV) maatregel, die nu niet langer van kracht is. Ter achtergrond: Op de WTV-maatregel kon een beroep worden gedaan bij een fors werkurenverlies door een calamiteit buiten het normale bedrijfsrisico, zoals het coronavirus. Voor de niet gewerkte uren ontvangt de werknemer deeltijd WW.

Normaliter wordt circa 200 keer per jaar een beroep gedaan op de WTV. De WTV-regeling werd per direct gestopt omdat er op 17 maart reeds 78.000 aanvragen waren gedaan bij het UWV, waardoor de regeling niet meer uitvoerbaar was. De WTV is met onmiddellijke ingang vervangen door een nieuwe 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud' (NOW).

 

Wat gebeurt er met de bestaande aanvragen voor werktijdverkorting?
Als u al een WTV-aanvraag heeft gedaan dan wordt dit conform de NOW afgehandeld. Er is geen actie vanuit uw onderneming nodig.

 

Voor welke periode kan ik ondersteuning krijgen?
De regeling kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De regeling kan door de overheid éénmalig worden verlengd met 3 maanden.

 

Door wie wordt de NOW uitgevoerd?
De uitvoering van de NOW ligt bij het UWV (zoals ook het geval was bij de WTV). Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van het bedrag verstrekken. Achteraf kan sprake zijn van een nabetaling of navordering afhankelijk van het werkelijke omzetverlies en de ontwikkeling van de loonsom.

 

Hoe en wanneer kan ik een NOW-aanvraag indienen?
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. Omdat de definitieve zekerheid over de startdatum van de aanvraagperiode nog ontbreekt, is opgenomen dat de aanvraagperiode voor subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk is.

 

NOW in een notendop

Wanneer heeft u recht op NOW?
Bij een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% vanaf 1 maart 2020 kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkgever mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen, en de werknemers blijven 100% van het loon ontvangen.

 

Geldt de NOW ook voor werknemers met een flexibel contract of 0-uren contract?
De NOW is ook van toepassing op werknemers met een flexibel contract en 0-uren contract, voor zover zij in dienst blijven c.q. door de werkgever doorbetaald worden.

 

Vallen payroll- en uitzendwerkgevers onder de NOW? En hoe zit het met fictieve dienstbetrekkingen en DGA’s?
Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de regeling, dit geldt niet voor niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s.

 

Wat houdt ondersteuning door NOW in?
Voor een periode van 3 maanden kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De hoogte van de tegemoetkoming loonkosten is afhankelijk van de (verwachte) omzetdaling.

Tegemoetkoming loonkosten bedraagt 0,9x het % omzetverlies.
Enkele voorbeelden:
• 90% indien 100% van de omzet wegvalt.
• 45% indien 50% van de omzet wegvalt.
• 22,5% indien 25% van de omzet wegvalt.

 

Berekening van de NOW-tegemoetkoming

Van welke loonsom wordt uitgegaan / is er een maximum loon?
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Er is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten e.d. van 30% voor alle gevallen.
Gegevens over de loonsom baseert UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Loon boven € 9.538 per maand per persoon komt niet in aanmerking voor subsidie.


Hoe wordt de omzetdaling bepaald?
De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.
Het kan voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is hiervoor geen correctie mogelijk.


Waarvan of van wie wordt de omzetdaling bepaald?
Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat het in jaarrekeningenrecht gebruikelijk is.


Welke stappen worden bij een NOW-aanvraag doorlopen? Welke gegevens zijn hierbij nodig?
Werkgevers dienen, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
  • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
  • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
  • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.


Hoe vraag ik NOW aan met meerdere loonheffingsnummers?
Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingsnummers. Als deze werkgever voor het geheel subsidie wenst, moeten meerdere aanvragen worden ingediend, nl. per loonheffingennummer. De verwachte omzetdaling voor de gehele onderneming moet worden opgegeven; dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode invullen.


Wanneer ontvang ik het voorschot van de NOW-subsidie?
Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.
Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.


Hoe en wanneer wordt de definitieve hoogte van de subsidie vastgesteld?
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast.
Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.


Overige aandachtspunten
Op onderdelen moet nog worden bezien hoe bij de afrekening de verrekening van o.a. de werkgeversbetalingen en de correctie in geval van bedrijfseconomisch ontslag tijdens de periode waarin een NOW-subsidie wordt ontvangen, kan worden verwerkt in de systemen van UWV.
Vereist is dat de werkgever een zodanig controleerbare administratie beheert, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De werkgever verleent desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie. Ook heeft de werkgever de verplichting onverwijld melding te doen als duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet.


Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

Nieuw per 31 maart:

Ook interessant:

 

 

nieuwsbrief