Terra Labor B.V.

Christiaan Crouwers

 

Aanleiding
In 2011 leerden wij Peter Laborantem, directeur-eigenaar van Terra Labor B.V. kennen.
We kwamen in contact met Peter, omdat we een koper zochten voor een bedrijf in grondwerken.
Peter was in onze ogen een mogelijke koper. Hij gaf echter aan zelf met nogal wat uitdagingen geconfronteerd te worden in zijn eigen grondwerkbedrijf. Genoeg reden voor ons om eens langs te rijden voor een afspraak. Al snel werd duidelijk dat hij behoefte had aan advies over hoe het nu verder moet.
Daarom zijn we samen met Peter een adviestraject ingegaan.

Liquiditeitsdruk

Terra Labor B.V. bleek al snel geen gemakkelijke casus. Het bedrijf was al enkele jaren fors verlieslatend. Door de verliezen en hoge aflossingen op het voor een groot deel (financial) geleasede machine- en wagenpark ervoer het al enige tijd een forse liquiditeitsdruk.
De toenemende druk werd geregeld nog eens versterkt door een sterk fluctuerende onderhanden werk positie. Deze kon soms hoog oplopen, terwijl het bedrijf zich dit niet kon veroorloven.
De slechte exploitatie en de mede daaruit voortvloeiende liquiditeitsdruk had diverse oorzaken:

  • Competitieve markt
  • Overcapaciteit
  • Te lage productiviteit
  • Grote overhead
  • Beperkte sturingsinformatie
  • Meerwerk onvoldoende in rekening brengen.

Overcapaciteit machines
De competitieve markt waarin het bedrijf actief is, werd (en wordt) gekenmerkt door overcapaciteit. Deze geldt voor zowel arbeidskrachten als machines. Ook Terra Labor B.V. deed haar best om opdrachten te scoren, om haar machines maar bezet te krijgen. Desnoods door opdrachten met verlies aan te nemen. De machines moeten immers draaien.

Analyse van de bezetting van het machinepark wees uit dat er -ondanks de redelijk gevulde orderportefeuille- overcapaciteit was in het machinepark. Hier werden we geconfronteerd met een lastige uitdaging: de machines waren voor een groot deel geleased, dat sanering van het machinepark bemoeilijkte. Desondanks zijn de machines die vrij waren van lease verkocht om de overcapaciteit te reduceren en de liquiditeit aan te wenden voor het betalen van crediteuren. Hoewel het enige overredingskracht vergde (Peter was in eerste instantie bang dat hij machines tekort zou komen) is hij onze adviezen (met verve) structureel uit gaan voeren.

Een vergelijkbare situatie was ontstaan met het wagenpark. Dit was net als het machinepark indrukwekkend. Veel werknemers hadden hun eigen bestelauto waarmee ze naar hun werken reden. Over carpoolen werd niet nagedacht, er waren immers genoeg auto’s.

De capaciteit van Terra Labor B.V. is in de laatste twee jaar aanzienlijk gereduceerd door telkens machines en auto’s te verkopen zodra de betreffende lease volledig was afgelost. De vrijgekomen liquiditeit kon gebruikt worden om het liquiditeitstekort in te perken. Het belangrijkste voordeel van de reductie van de capaciteit was dat het bedrijf niet meer genoodzaakt was om in te schrijven op slecht renderende projecten (met name openbare aanbestedingen). 

Te lage productiviteit
Ook de personele capaciteit was te groot. Vóór onze komst had het bedrijf al een serieuze saneringsronde gerealiseerd. Desondanks is naar aanleiding van ons advies besloten om de personele organisatie nog verder te reorganiseren. Eerst was het de grootste zorg van Peter om iedereen aan het werk te houden. Nu heeft hij zijn eigen mensen (en machines) continue aan het werk. Op de markt huurt hij capaciteit in die hij voor bepaalde projecten of piekmomenten tekort komt.

Grote overhead
We hebben Terra Labor B.V. vergeleken met andere bedrijven uit de branche. We kwamen snel tot de conclusie dat de overhead te groot was geworden. Omdat bij de eerste saneringsronde vooral in het directe personeel gesneden was, was de verhouding direct vs. indirect personeel uit balans geraakt. De overhead is gereduceerd door beëindiging van arbeidscontracten en door indirect personeel (zoals de bedrijfsleider) direct op projecten in te zetten (bijvoorbeeld als projectleider).

Beperkte sturingsinformatie

Binnen Terra Labor B.V. werd nagenoeg niet gestuurd op cijfers. Er werden geen financiële maand- of kwartaalrapportages met winst & verliesrekening, balans en cashflow gemaakt. Er werden uitsluitend halfjaarcijfers gemaakt, die pas enkele maanden na afloop van de periode werden afgerond. Er was geen inzicht in de projectresultaten en de resultaten op groepsniveau. Hoewel het bedrijf een boekhouder in dienst had, had het geen financieel manager/directeur. Deze functie lag voor een groot deel bij het externe administratiekantoor.

We hebben Terra Labor B.V. geadviseerd de financiële functie volledig intern in te vullen. Het bedrijf heeft daarop een financieel manager aangetrokken met relevante ervaring in de sector. Om financieel  beter grip te krijgen op projecten hebben we samen met de financieel manager enkele overzichten gemaakt die periodiek bijgehouden worden. Het gaat om de actuele stand van zaken en de verwachting voor de komende maanden van de lopende projecten (onderhanden werk, nog uit te voeren werkzaamheden, facturatie, etc.). Ook wordt een vergelijkbaar overzicht bijgehouden van de te verwachten projecten (eventueel rekening houdende met een scoringskans).

De combinatie van deze relatief simpele overzichten maakt dat het bedrijf veel meer in staat is de projecten, maar ook het bedrijf als geheel te monitoren en de verwachtingen voor de toekomst in te schatten. Omdat de overzichten disciplinerend werkten werd de gemiddelde onderhanden werkpositie aanzienlijk gereduceerd. De verbeterde projectadministratie stelde het bedrijf ook in staat scherper en actiever het meerwerk bij te houden en te factureren, dat onder aan de streep goed optelde.

De financieel manager heeft daarnaast enthousiast de implementatie van een nieuw boekhoudpakket geleid en is daarmee in staat degelijke maandrapportages op groepsniveau te maken.

Winst

Toen we Peter voor het eerst ontmoette was hij in dire straits. We hebben zelfs de implicaties van een eventueel faillissement en de mogelijkheden het bedrijf door te starten onderzocht.

Terra Labor B.V. slaat zich door de crisis, terwijl de marktomstandigheden nog steeds niet optimaal zijn. Door de goede dingen te doen is het echter in aanzienlijk rustiger vaarwater gekomen. In 2013 is het zelfs (geholpen door een paar mooie projecten) zeer winstgevend geweest. Ook qua liquiditeit is het bedrijf weer onder controle. De cashflow is gezond, het onderhanden werk minimaal en er zijn aanzienlijk minder leaseverplichtingen. De omzet en orderportefeuille is wel aanzienlijk lager dan een paar jaar geleden (ca. -/- 40%). Voor de kleinere, meer flexibele en strak gestuurde organisatie is deze nog steeds ruim voldoende.

Ja, het blijft een moeilijke sector. Terra Labor B.V. ziet door de verbeterde sturingsinformatie de problemen echter tijdig aankomen en kan haar flexibele organisatie goed aanpassen aan pieken en dalen. Daardoor zien we Terra Labor B.V. als één van de survivors in deze moeilijke markt.

nieuwsbrief