Strategische herpositionering in de Agri

 

'Gewijzigde marktomstandigheden noodzaken een agrarische onderneming haar marktpositie te herijken.'

 

Kassen Dreamstime Xl 9328975


Situatie

Gewijzigde marktomstandigheden in combinatie met veranderend consumentengedrag leidde ertoe dat een agrarisch producent een fors verlies leidt. De ondernemer grijpt in en weet dankzij zijn inzet en harde werk het opvolgende jaar met een break-even resultaat af te sluiten.

Echter, wanneer zoals ieder jaar met de bank wordt gesproken over het vernieuwen van het seizoenkrediet, moeten de jaarstukken van het verliesjaar ook worden aangeleverd en dan schrikt de relatiemanager van de bank. Hij vraagt zich af of de producent de onderneming wel onder controle  heeft; hoe kon dat grote verlies ontstaan? Waarom wist de bank er nog niet van? En wat is de kans dat volgend jaar niet weer zo'n slecht jaar wordt? De genomen maatregelen zijn goed, maar mogelijk niet vergaand genoeg. Ten behoeve van de continuïteit is een herijking van de marktpositie van de onderneming noodzakelijk.

De bank is coulant en verstrekt een seizoenkrediet op voorwaarde, dat een goed strategisch plan wordt opgesteld.

De producent heeft weinig ervaring met het opstellen van strategische plannen en besluit Kruger in de arm te nemen.


Acties

  • Een heldere uiteenzetting van de oorzaken van het verlies wordt opgesteld. De maatregelen die getroffen zijn, om dergelijke tegenvallers te voorkomen, worden duidelijk toegelicht om de bank mee te nemen in het besluitproces.
  • Door middel van meerdere sessies met het management worden strategische keuzes voor de toekomst bepaald.
  • De keuzes worden uitgewerkt in doelstellingen en per doelstelling wordt een actieplan opgesteld met een concrete tijdslijn.
  • Gezamenlijk wordt met de bijzonder beheer bankier het resultaat besproken. Tijdens deze bespreking worden de reeds genomen maatregelen doorgenomen en worden de plannen voor de toekomst gepresenteerd.


Resultaat

De samenwerking leidt tot een duidelijke visie voor de toekomst van het bedrijf. Het actieplan, dat voortvloeit uit de opgestelde strategie, geeft de producent een leidraad om mee aan de slag te gaan en de winstgevendheid verder op te schroeven. 

De heldere uiteenzetting van de oorzaken van het verlies vorig jaar, de genomen maatregelen en het actieplan met tijdspad zorgen ervoor dat de bijzonder beheer bankier begrip krijgt voor de handelswijze van de onderneming. De relatie tussen producent en bank verbetert. De bank verstrekt ook dit jaar weer de seizoenfaciliteit, en producent en bank bespreken samen de ontwikkelingen van het bedrijf met behulp van een maandelijkse update.

nieuwsbrief