Herfinanciering zorgonderneming

 

Een zeer vooruitstrevend en uitstekend aangeschreven ziekenhuis heeft tweeëneenhalf jaar na oprichting grote liquiditeitsproblemen. Hoe kan in het complexe stakeholdersveld een nieuwe investeerder worden gevonden?

Situatie
Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is het eerste en enige ziekenhuis in Nederland dat is gespecialiseerd in borstkanker. Het ziekenhuis heeft als doel aantoonbaar de beste borstkankerzorg te bieden voor zoveel mogelijk patiënten. Alexander Monro heeft één locatie in Bilthoven.
De aanloopperiode van februari 2012 tot april 2013 stond in het teken van verbouwing, inrichting en uitrusting van het ziekenhuis. De patiëntenzorg is in april 2013 gestart. Met het medisch team worden kwalitatief zeer goede resultaten behaald. De klanttevredenheid is op uitzonderlijk hoog niveau.

De opzet van het ziekenhuis is helemaal gericht op de behoeften van de patiënt en mede daardoor relatief duur. De bij aanvang geprognosticeerde groei valt om een aantal aanwijsbare redenen vooralsnog tegen, waardoor de omzet (tijdelijk) achterblijft bij de verwachtingen. Hierdoor wordt
er meer verlies geleden dan begroot en is er sprake van liquiditeitskrapte.

De aandelen zijn in handen van de oprichter Jan van Bodegom en een groep van betrokken
particuliere aandeelhouders. De oprichter is tevens bestuurder en wordt bijgestaan door een
Raad van Commissarissen. Sinds begin 2015 is een externe algemeen directeur benoemd.

Naast de aandeelhouders, die de onderneming hebben gefinancierd met aandelenkapitaal, agio en leningen, zijn er obligaties uitgeven en is er een bancaire financiering verstrekt.

Inbreng van extern additioneel risicodragend vermogen was noodzakelijk.

Gezien de tijdsdruk en ervaringen uit het verleden binnen het geheel van stakeholders is besloten een onafhankelijke externe partij de regie te laten voeren over het proces van aantrekken en inbreng van risicodragend vermogen. Kruger is hierop gevraagd de onderneming (directie en RvC) te adviseren en begeleiden bij het zoeken van een financier c.q. nieuwe aandeelhouder en dit proces zodanig te stroomlijnen dat continuïteit van het ziekenhuis gewaarborgd bleef.

Acties van Kruger

 • Een snelle bedrijfsanalyse om de materie eigen te maken.
 • Opstellen informatiememorandum, inclusief break-even analyse en prognoses voor diverse scenario’s.
 • In eerste instantie gesprekken voeren met partijen op de beschikbare shortlist, later werd een uitgebreidere longlist gemaakt en de kring van mogelijk geïnteresseerden uitgebreid. Vooral het netwerk van private equity partijen en zelfstandige zorgondernemingen leverde interessante mogelijkheden op.
 • Uiteindelijk werd met twee partijen verder onderhandeld en zijn ook twee partijen tot een bod gekomen. Na een hectische periode met veel 'ups en downs', interessante en soms emotionele vergaderingen gezien de grote financiële én persoonlijke (patiënten) belangen, kwam uiteindelijk
  een partij uit de bus die voor alle partijen een acceptabel voorstel op tafel kon leggen.
 • Kruger stond in dit proces voor de belangen van het ziekenhuis en niet voor de afzonderlijke stakeholders. Vanuit die optiek heeft Kruger de organisatie 24/7 bijgestaan in onderhandelingen,
  bij het opstellen van contracten (geassisteerd door LexSigma, de advocaat van de vennootschap),
  het overleggen met bankiers, verzekeraars en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) d.m.v. een spoedprocedure.
 • Uiteindelijk heeft eind januari 2016 Breast Care Nederland (BCN) de meerderheid van de aandelen overgenomen.

Resultaat
Door de verkoop aan een nieuwe aandeelhouder, die medische kennis en ervaring meebracht en voor de benodigde herfinanciering en extra middelen zorgde, kon het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis continueren en haar zorgverlening op dezelfde hoogwaardige manier blijven uitvoeren.
Het topmanagement en de Raad van Commissarissen werd vervangen, maar het medisch team is intact gebleven. Net als oprichter Jan van Bodegom wil ook BCN van het Alexander Monro Borstkanker-ziekenhuis een rolmodel maken in de zorg.

Vervolg
Kruger is ervan overtuigd dat de Nederlandse gezondheidszorg de komende jaren nog veel initiatieven zal zien waar gespecialiseerde zorg succesvol op een zeer hoog niveau wordt geleverd. Momenteel voeren we een onderzoek uit naar de financiële resultaten van zelfstandige klinieken in relatie tot algemene ziekenhuizen. Wanneer deze resultaten worden bezien in samenhang met de vergoedingen door verzekeraars, kan een antwoord gegeven worden op de vraag of privéklinieken de door de patiënt als beter gepercipieerde zorg ook goedkoper kunnen aanbieden.

nieuwsbrief