BMKB en GO-financiering

Sinds 16 maart 2020 is de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C regeling) van kracht. Het kabinet stelt daarmee extra financiering beschikbaar om het getroffen MKB te ondersteunen.

Het kabinet heeft naar aanleiding van het coronavirus ook de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-financiering) verhoogd (GO-C) en heeft zich gecommitteerd alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Wat is de BMKB-regeling?
Wanneer u als ondernemer te weinig onderpand (bv. gebouwen of machines) heeft om benodigd geld te lenen, kan in bepaalde gevallen de Nederlandse overheid garant staan (via de Borgstelling MKB-kredieten). Door deze borgstelling wordt het voor MKB-ondernemers eenvoudiger om krediet aan te trekken, dat essentieel is voor de liquiditeitspositie. 
 

Wat houdt de verruiming van de BMKB-regeling in?
Onder de standaardregeling kan de Nederlandse overheid tot 50% van het aangetrokken kredietbedrag borg staan. Onder de verruimde regeling is dit percentage voor kredieten tot €266.667,- nu 75%. Ook is op 7 april 2020 het beschikbare garantiebudget van BMKB verhoogd naar €1,5 miljard. De premie is verlaagd van 3,9% van de hoofdsom naar 2% bij een looptijd van 8 kwartalen en 3% bij een looptijd van 16 kwartalen. De regeling is sinds 28 april 2020 toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant kredieten met een maximale looptijd van 4 jaar. Zie ook de Kamerbrief over verruiming BMKB en de website van RVO.
 

In welke periode kan het verruimde BMKB-krediet aangevraagd worden?
Het verruimde BMKB krediet kan vanaf maandag 16 maart 2020 aangevraagd worden. De openstelling van de crisismaatregel loopt tot eind 2021. 
 

Wat is het maximale BMKB-krediet onder de verruimde BMKB-regeling?
De borg van de overheid bedraagt 90% van het staatsgegarandeerde deel van het borgstellingskrediet. Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg gevraagd voor de resterende 10% van het te verstrekken BMKB-krediet. Het staatsgegarandeerde deel is maximaal €1,5 mln. 
 

Waar kunt u een aanvraag voor de verruimde BMKB doen?
Een aanvraag voor de verruimde BMKB-regeling verloopt in de regel via de huisbankier van de ondernemer. Op 7 maart 2020 is besloten dat ook niet-bancaire financiers zich voor bestaande klanten kunnen accrediteren voor de 'corona-module' van de BMKB.
 

Wie komen in aanmerking voor de verruimde BMKB-regeling?
De verruimde regeling is van toepassing op MKB ondernemingen. Een MKB onderneming is een onderneming met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal €50 mln. of een balanstotaal van maximaal €43 mln. Ook zzp'ers mogen gebruikmaken van deze regeling. De uitgebreide regeling is ook opengesteld voor ondernemers uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk.

Grootbedrijf, natuurlijke personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed zijn uitgesloten van BMKB. Voor boerenen tuinders kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden.
 

Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C)

Wat houdt de GO-C financiering in?
Een onderneming kan met de GO-regeling (normale GO aangevuld met GO-C) minimaal €1,5 mln. en maximaal €150 mln. lenen van banken met een maximale looptijd van 6 jaar. Het garantiepercentage is maximaal 80% voor grootbedrijven en 90% voor MKB ondernemingen. Zowel vaste als variabele rentepercentages komen in aanmerking.

Hoe kan ik GO-C financiering aanvragen?
Deze regeling kan tot 15 juni 2021 17.00 uur aangevraagd worden bij de RVO door een geaccrediteerde financier en is beschikbaar voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland.

Wat zijn de voorwaarden voor GO-C financiering
Uw bedrijf is een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland. Het bedrijf is in de kern gezond met bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. De aanvraag betreft alleen Fresh Money en er is geen sprake van bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden. De onderneming behoort niet tot de volgende sectoren: onroerend goed (bemiddeling uitgezonderd), gezondheidszorg, financiële sector of een instelling zoals bedoeld in artikel 70 van de woningwet.

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van deze ondernemingsgerichte maatregelen in meer detail. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief