Betalingsuitstel belastingen aanvragen en verlagen voorlopige aanslagen

Indien een organisatie als gevolg van het coronavirus niet meer in staat is tijdig de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te voldoen, is het mogelijk om bij de Belastingdienst bijzonder betalingsuitstel aan te vragen. Op 2 april is het versoepelde uitstelbeleid met een aantal andere belastingen uitgebreid: de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Dividendbelasting is uitgezonderd.

 

Hoe kan ik bijzonder betalingsuitstel aanvragen bij de Belastingdienst?
Het aanvragen van uitstel voor de eerste drie maanden kan per brief of via de website van de Belastingdienst met een eenvoudig online formulier. Na ontvangst worden invorderingsmaatregelen direct gestopt en verzuimboetes voor niet tijdig betalen zijn niet verschuldigd. Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van uw aanslag voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen direct gepauzeerd gedurende minimaal drie maanden. U betaalt ook geen boete voor een te late betaling. Er moet wel normaal en tijdig aangifte worden gedaan.

Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij, online of schriftelijk, aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Bovendien geldt in dit geval de eis dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Indien u momenteel niet kunt voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen, dan worden daar momenteel geen consequenties aan gehangen vanuit de Belastingdienst. Zodra u wel weer aan de verplichtingen kan voldoen, dan dient dit ook te geschieden.

Inhoudelijke beoordeling van het verzoek door de Belastingdienst vindt pas na afloop plaats. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. Het kabinet informeert nog over de concrete vormgeving hiervan.

 

Tot wanneer kan ik bijzonder betalingsuitstel aanvragen?
Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in eerste instantie tot 19 juni 2020, dit is inmiddels in twee stappen verlengd tot 1 januari 2021. Wie eerder betalingsuitstel heeft aangevraagd kan dit uitstel nog verlengen tot 1 januari 2021.

 

Verklaring extern deskundige niet langer nodig bij aanvraag uitstel
Bij de aanvraag voor de 1e drie maanden was geen verklaring van een derde deskundige nodig. Bij uitstel van langer dan drie maanden is dit vanaf een openstaande belastingschuld van € 20.000 wel vereist, zie toelichting hieronder.

 

Aanvullende informatie bij belastinguitstel van langer dan drie maanden
Voor uitstel langer dan drie maanden geldt dat wanneer de openstaande belastingaanslagen:

  • lager zijn dan € 20.000 een brief met, ook cijfermatige, omstandigheden en gevolgen van de coronacrisis voor de aanvraag voldoende is;
  • hoger zijn dan € 20.000 de Belastingdienst om op het verzoek te beslissen extra informatie nodig heeft waaruit blijkt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Daarnaast is ook een verklaring nodig van een derde-deskundige, zoals een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming.

De deskundige moet aannemelijk maken, dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

 

Uitstel van betaling douanerechten
Het kabinet maakt het ten aanzien van douanerechten mogelijk dat wanneer bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, hiervoor op verzoek uitstel van betaling wordt verleend.

 

Uitstel van energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)
De energieleveranciers van aardgas en elektriciteit mogen in de maanden april, mei en juni 2020 de EB en de ODE, en de btw hierover, op een later moment innen dan normaal. Het gaat daarbij om leveringen waarvoor de energieleverancier factureert zonder voorschotten of, als toch sprake is van voorschotten, de eindfactuur ziet op een kalendermaand.

 

Vanaf wanneer moet ik de door het belastinguitstel opgebouwde belastingschuld afbetalen?
Oorspronkelijk werd verwacht dat men uiterlijk vanaf 1 januari 2021 de opgebouwde belastingschuld zou terugbetalen in termijnen verspreid over maximaal 24 maanden. Op 29 september 2020 werd bekend gemaakt dat deze regeling is versoepeld. Nu is de start van de aflossingsperiode vastgesteld op 1 juli 2021, waarna men maximaal 36 maanden de tijd krijgt voor de terugbetaling. Eerder aflossen dan gestelde data en termijnen is toegestaan. Let op: uw betalingsverplichting start zodra uw uitstel is afgelopen, ook als deze eerder afloopt dan 1 januari 2021.

Als u zich vanaf 1 januari 2021 aan de lopende betalings- en aflossingsverplichtingen houdt, dan geeft de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag af. Hier heeft uw corona-gerelateerde belastingschuld dus geen invloed op.

 

Uitbreiding mogelijkheden deblokkeren g-rekeningen
Voor ondernemers met een g-rekening is een aanvullende maatregel genomen. Naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, is het ook mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor ontstaan dezelfde mogelijkheden als voor ondernemers zonder g-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

 

Verlaging invorderingsrente en belastingrente
De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente gaat tot en met 31 december 2021 nagenoeg naar 0% (0,01% omdat 0% in de systemen niet mogelijk is). De belastingrente bedraagt tot en met 30 september 2020 0,01%. Per 1 oktober 2020 gaat deze terug naar 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%.

 

Let op: afwijkende regels bij structurele betalingsproblemen
Bij structurele betalingsproblemen, die niet tijdelijk van aard zijn, gelden andere/aanvullende regels. Het kan dan nodig zijn om betalingsonmacht te melden om daarmee bestuurdersaansprakelijkheid te beperken. De Belastingdienst ziet uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht voor tijdvakken vanaf februari 2020, voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis. Voor de zekerheid is het verstandig om bij structurele betalingsproblemen alsnog een melding van betalingsonmacht te doen (binnen 14 dagen na datum waarop betaald had moeten zijn). 

 

Herzien voorlopige aanslag vennootschaps- en inkomstenbelasting 2020
Het is raadzaam de voorlopige aanslag vennootschaps- en inkomstenbelasting voor 2020 waar nodig te herzien. Dit kan online op de website van de Belastingdienst via 'Inloggen voor ondernemers'. Mogelijk kan het maandelijks voorschot worden verlaagd indien er een lagere winst wordt verwacht. Indien geen winst meer wordt verwacht, wordt het betaalde voorschot spoedig terugbetaald.

 

Mogelijkheid verwachte verliezen 2020 vervroegd te verrekenen met winst 2019
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogelijk om verliezen die ze dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit 'verrekenen' pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief