Betalingsuitstel belastingen aanvragen en verlagen voorlopige aanslagen

Indien een organisatie als gevolg van het coronavirus niet meer in staat is tijdig de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te voldoen, is het mogelijk om bij de Belastingdienst bijzonder betalingsuitstel aan te vragen. Op 2 april 2020 is het versoepelde uitstelbeleid met een aantal andere belastingen uitgebreid: de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Dividendbelasting is uitgezonderd.
 

Hoe kan ik bijzonder betalingsuitstel aanvragen bij de Belastingdienst?
Ondernemers krijgen op verzoek in beginsel voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling. Het aanvragen van uitstel voor de eerste drie maanden kan per brief of via de website van de Belastingdienst met een eenvoudig online formulier. Na ontvangst worden invorderingsmaatregelen direct gestopt en verzuimboetes voor niet tijdig betalen zijn niet verschuldigd.

Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van uw aanslag voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen direct gepauzeerd gedurende minimaal drie maanden. U betaalt ook geen boete voor een te late betaling. Er moet wel normaal en tijdig aangifte worden gedaan. Deze zijn echter ter administratie en hoeven dus níet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar aangetekend te worden. Indien u momenteel niet kunt voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen, dan worden daar momenteel geen consequenties aan gehangen vanuit de Belastingdienst. Zodra u wel weer aan de verplichtingen kan voldoen, dan dient dit ook te geschieden.

Bij de aanvraag voor de 1e drie maanden is geen verklaring van een derde deskundige nodig. Inhoudelijke beoordeling van het verzoek door de Belastingdienst vindt pas na afloop plaats.

Kan ik langer dan drie maanden betalingsuitstel voor belastingen krijgen?
Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij, online of schriftelijk, aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Bovendien geldt in dit geval de eis dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Bij uitstel van langer dan drie maanden is vanaf een openstaande belastingschuld van €20.000 een verklaring van een derde-deskundige vereist, zie hieronder.

Aanvullende informatie bij belastinguitstel van langer dan drie maanden
Voor uitstel langer dan drie maanden geldt dat wanneer de openstaande belastingaanslagen:

 • lager zijn dan €20.000 een brief met, ook cijfermatige, omstandigheden en gevolgen van de coronacrisis voor de aanvraag voldoende is;
 • hoger zijn dan €20.000 de Belastingdienst om op het verzoek te beslissen extra informatie nodig heeft waaruit blijkt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Daarnaast is ook een verklaring nodig van een derde-deskundige, zoals een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming.

De deskundige moet aannemelijk maken, dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring. 

Tot wanneer kan ik bijzonder betalingsuitstel aanvragen?
Voor alle genoemde belastingen gold dit versoepelde uitstelbeleid in eerste instantie tot 19 juni 2020, na meerdere verlengingen is de huidige einddatum op 30 juni 2021 gezet. Wie eerder betalingsuitstel heeft aangevraagd kan dit uitstel nog verlengen tot die datum.

Wat gebeurt er na afloop van de periode waarvoor uitstel is aangevraagd?
Na de laatste dag van uw bijzonder uitstel moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet en waarvoor u eerder uitstel had, weer op tijd betalen. Voor de belastingschuld die u ondertussen heeft opgebouwd, incl. eventuele pre-coronaschuld, bestaat een ruime terugbetalingsregeling van maximaal 60 maanden die vanaf 1 oktober 2022 ingaat. Dit is een verruiming van de eerder geldende 36 maanden vanaf 1 oktober 2021.

U ontvangt vóór 1 oktober 2022 een definitief overzicht van uw belastingschuld, de voorwaarden van de terugbetaling en het bijpassende maandbedrag vanuit de Belastingdienst.

Let op: u moet vanaf 1 juli 2021 op tijd aangifte doen en betalen. Doet u dit niet, dan valt u niet onder de betalingsregelingen en dient u uw belastingschuld (incl. eventuele pre-coronaschuld) vóór 1 oktober 2021 aan de Belastingdienst te hebben voldaan. 

Langer uitstel nodig of sneller belastingschuld aflossen?
Indien u na 1 juli 2021 nog steeds niet op tijd kunt betalen, dan dient u contact op te nemen met de Belastingdienst om afspraken te maken omtrent passend maatwerk. Op 21 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst ook welwillend zal omgaan met saneringsverzoeken. De fiscus toetst wel of de onderneming niet al voldoende ruimte heeft binnen de betalingstermijn van 60 maanden. Is dit niet het geval of is er twijfel, dan wordt uw verzoek toegekend.

Indien u eerder wilt betalen, dan is dat ook mogelijk: ukunt vanaf 1 oktober 2022 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen. U kunt ook ontvangen maar nog niet betaalde naheffingsaanslagen vóór 1 oktober 2022 alsnog betalen.

Advies bij verschillende situaties

 • U hebt bijzonder uitstel dat afloopt vóór 1 juli 2021:
  Er ontstaan na het aflopen van uw uitstel nieuwe betalingsverplichtingen waarover u aangifte moet doen en die u ook dient te betalen. Indien u niet zeker bent of u deze verplichtingen kan voldoen, dan is het advies om alsnog uw bijzonder uitstel te verlengen. U begint pas vanaf 1 oktober 2022 uw belastingschuld af te lossen, dit staat dus los van het feit of uw bijzonder uitstel al eerder is afgelopen.
 • U hebt verlenging van uw bijzonder uitstel gekregen:
  Deze verlenging zal automatisch tot 1 juli 2021 gelden, hiervoor hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Alle betalingsverplichtingen die op of na deze datum ontstaan, moet u voldoen.
 • U hebt nog geen bijzonder uitstel aangevraagd:
  Indien u nog geen uitstel heeft aangevraagd, maar wel betalingsproblemen ondervind, dan kunt u het beste alsnog zo snel mogelijk bijzonder uitstel aanvragen.
   

Wordt een pre-corona belastingschuld meegenomen in de betalingsregeling?
Indien u een pre-coronaschuld heeft en u vraagt nadat u al bijzonder uitstel heeft ontvangen een verlenging aan, dan zal de Belastingdienst kijken of zij deze schuld mee kunnen nemen in de betalingsregeling van 60 maanden. Hiervoor moet u wel aan de voorwaarden van de verlenging van bijzonder uitstel voldoen: het meesturen van een liquiditeitsprognose, het afgeven van een bonusverklaring en (eventueel) een derdenverklaring.

Als u uw bijzonder uitstel niet verlengt, dan zult u de pre-coronaschuld vóór 1 oktober moeten inlossen.
 

Wordt een aanvraag voor betalingsuitstel gezien als melding van betalingsonmacht?
Uw verzoek om bijzonder uitstel tot en met 30 juni 2021 wordt als een melding van betalingsonmacht gezien indien u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt als, of namens, een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt. Daarnaast was uw onderneming niet in staat om aan de belastingen te voldoen.

Let op: bovenstaande geldt voor belastingen. Indien u de pensioenpremies niet kan betalen, dan dient u contact op te nemen met het pensioenfonds

Als u zich vanaf 1 januari 2021 aan de lopende betalings- en aflossingsverplichtingen houdt, dan geeft de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag af. Hier heeft uw corona-gerelateerde belastingschuld dus geen invloed op.

Uitbreiding mogelijkheden deblokkeren g-rekeningen
Voor ondernemers met een g-rekening is een aanvullende maatregel genomen. Naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, is het ook mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor ontstaan dezelfde mogelijkheden als voor ondernemers zonder g-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.
 

Verlaging invorderingsrente en belastingrente
De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente gaat tot en met 31 december 2021 nagenoeg naar 0% (0,01% omdat 0% in de systemen niet mogelijk is). Daarna zal deze in stappen weer teruggaan naar 4%. Per 1 januari 2022 bedraagt de rente 1%, op 1 juli 2022 is dit 2%. Daarna wordt de rente ieder jaar op 1 januari met een procentpunt verhoogd tot en met 4%. U betaalt invorderingsrente over het openstaande schuldbedrag bij de fiscus en ontvangt deze rente als de Belastingdienst er langer dan 6 weken over doet om het bedrag van een belastingteruggaaf terug te storten.

Let op: Dit geldt ook voor de openstaande schuld die u heeft opgebouwd door corona: de 60 maanden betalingsregeling is (voor nu) niet meer rentevrij vanaf 1 januari 2022.

Per 1 oktober 2020 is de belastingrente voor alle belastingen 4%. Dit geldt dus ook voor de vennootschapsbelasting, die pas vanaf 31 december 2021 teruggaat naar het oude tarief van 8%. U betaalt belastingrente als u het vaststellen van de belastingaanslag vertraagt, u ontvangt deze rente als de Belastingdienst te lang doet over het opleggen van een belastingaanslag. 

Mogelijkheid vervroegd verrekenen verliezen 2020 met winst 2019
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogelijk om het verwachte verlies voor het jaar 2020 als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Normaal kan dit 'verrekenen' pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020.
 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. De Corona Business Update beperkt zich tot de voornaamste regelingen voor middelgrote en grote bedrijven. Voor informatie over regelingen voor zelfstandigen en kleine bedrijven of branche- of omvang specifieke regelingen verwijzen wij naar de betreffende organisaties of overheid.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief