Behandeling faillissementsaanvragen tijdens coronamaatregelen

Vanwege het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak tijdelijk aangepast, waarbij onder andere direct contact tussen personen waar mogelijk wordt vermeden. Dit heeft ook invloed op de behandeling van faillissementsaanvragen. Zittingen vinden fysiek of online plaats, tenzij de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. De rechtbank zal tijdig aangeven op welke wijze een zaak zal worden behandeld. In afwijking van het Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken geldt vanaf 26 maart 2020 tot nader order de volgende regeling (in aanvulling op de reguliere procesreglementen):

Wekelijkse faillissementszitting
De wekelijkse faillissementszitting zal gewoon doorgang vinden.

Eigen aangiften
Waar mogelijk worden de verzoeken schriftelijk afgedaan of via telefonische (beeld)verbinding. Verzoeker wordt hierover gebeld door de rechtbank.

Rekesten
Er komt geen fysieke zitting. Verzoeker en verweerder ontvangen hierover een brief. De zaak wordt in beginsel schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding afgedaan. In geval van aanhouding van rekesten zal de rechtbank de rekesten voor tenminste vier weken aanhouden, tenzij er sprake is van spoed. Verzoeken kunnen schriftelijk (per post) worden ingediend. Een vooraankondiging van een verzonden verzoek kan per fax of e-mail aan de griffie van het insolventieteam worden verzonden. Bij behandeling van de verzoeken tot faillietverklaring weegt de rechtbank mee dat rechtsbescherming en bescherming tegen misbruik van de situatie van groot belang is. Rechterlijke toetsing is daarbij essentieel, omdat iedere situatie apart moet worden beoordeeld. Daarbij zal de rechter naar alle relevante omstandigheden kijken, waaronder ook de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie. 
 

Behandeling overige verzoeken insolventiezaken

  • De behandeling van surseances van betaling, verzet, spoedverzoeken zullen in beginsel schriftelijk geschieden. 
  • De gijzelingen en mogelijke verlengingen daarvan (een en ander ligt in het verlengde van elkaar) zullen via een telefonische (beeld) verbinding worden behandeld. 
  • De behandeling van moratoria en voorlopige voorzieningen zal gewoon doorgang vinden. Deze verzoeken zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden afgedaan. Indien dat niet mogelijk is, wordt in beginsel een tussenvonnis gewezen waarbij een verbod op tenuitvoerlegging wordt opgelegd totdat op een later moment eindvonnis wordt gewezen. 
  • De rechtbanken zullen salarisverzoeken van curatoren en bewindvoerders zoveel als mogelijk zo spoedig mogelijk schriftelijk in behandeling nemen. De afhandeling van deze verzoeken zal schriftelijk geschieden. 


Communicatie met en door de rechtbank over insolventiezaken
Communicatie met de rechtbank geschiedt op de gebruikelijke wijze. De uitgesproken, beëindigde en vernietigde faillissementen, de uitgesproken surseances van betaling en uitgesproken en beëindigde schuldsaneringen en alle andere door de faillissementswet oor de faillissementswet voorgeschreven publicaties, worden dagelijks gepubliceerd op het CIR. 
 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/ 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief