Behandeling faillissementsaanvragen tijdens coronamaatregelen

Vanwege het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak tijdelijk aangepast, waarbij onder andere direct contact tussen personen waar mogelijk wordt vermeden. Dit heeft ook invloed op de behandeling van faillissementsaanvragen. Zittingen vinden fysiek of online plaats, tenzij de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. De rechtbank zal tijdig aangeven op welke wijze een zaak zal worden behandeld. In afwijking van het Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken geldt vanaf 26 maart (recentste wijziging 26 juni) tot nader order de volgende regeling (in aanvulling op de reguliere procesreglementen):

Werkwijze rechtspraak tijdens coronamaatregelen (bij niet fysiek behandelde zaken)

Wekelijkse faillissementszitting
De wekelijkse faillissementszitting zal gewoon doorgang vinden.

Eigen aangiften
Waar mogelijk worden de verzoeken schriftelijk afgedaan of via telefonische (beeld)verbinding. Verzoeker wordt hierover gebeld door de rechtbank.

Rekesten (vanaf week 14)
Er komt geen fysieke zitting. Verzoeker en verweerder ontvangen hierover een brief. De zaak wordt in beginsel schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding afgedaan. In geval van aanhouding van rekesten zal de rechtbank de rekesten voor tenminste vier weken aanhouden, tenzij er sprake is van spoed. Verzoeken kunnen schriftelijk (per post) worden ingediend. Een vooraankondiging van een verzonden verzoek kan per fax of e-mail aan de griffie van het insolventieteam worden verzonden. Bij behandeling van de verzoeken tot faillietverklaring weegt de rechtbank mee dat rechtsbescherming en bescherming tegen misbruik van de situatie van groot belang is. Rechterlijke toetsing is daarbij essentieel, omdat iedere situatie apart moet worden beoordeeld. Daarbij zal de rechter naar alle relevante omstandigheden kijken, waaronder ook de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie. 

 

Behandeling overige verzoeken insolventiezaken

  • De behandeling van surseances van betaling, verzet, spoedverzoeken zullen in beginsel schriftelijk geschieden. 
  • De gijzelingen en mogelijke verlengingen daarvan (een en ander ligt in het verlengde van elkaar) zullen via een telefonische (beeld) verbinding worden behandeld. 
  • De behandeling van moratoria en voorlopige voorzieningen zal gewoon doorgang vinden. Deze verzoeken zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden afgedaan. Indien dat niet mogelijk is, wordt in beginsel een tussenvonnis gewezen waarbij een verbod op tenuitvoerlegging wordt opgelegd totdat op een later moment eindvonnis wordt gewezen. 
  • De rechtbanken zullen salarisverzoeken van curatoren en bewindvoerders zoveel als mogelijk zo spoedig mogelijk schriftelijk in behandeling nemen. De afhandeling van deze verzoeken zal schriftelijk geschieden. 

 

Communicatie met en door de rechtbank over insolventiezaken
Communicatie met de rechtbank geschiedt op de gebruikelijke wijze. De uitgesproken, beëindigde en vernietigde faillissementen, de uitgesproken surseances van betaling en uitgesproken en beëindigde schuldsaneringen en alle andere door de faillissementswet oor de faillissementswet voorgeschreven publicaties, worden dagelijks gepubliceerd op het CIR. 

 

'Coronafaillissementen'

Toename kans op faillissement voor gezonde bedrijven
Veel bedrijven komen door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen en zien hun schuldposities toenemen. Het is daardoor mogelijk dat bedrijven aan alle voorwaarden voldoen voor een faillietverklaring (pluraliteit van schuldeisers, minimaal één opeisbare vordering op de schuldenaar en een vorderingsrecht). Normaal is de toets tot faillietverklaring erop gericht om niet levensvatbare bedrijven uit het rechtsverkeer te halen. Door de coronacrisis riskeren nu ook in de kern gezonde bedrijven een faillissement. Uitgaande van onveranderde wetgeving zal het aantal faillissementen daardoor stijgen.

 

Beperkte herstructureringsmogelijkheden
Bij een dreigend faillissement kan er surseance van betaling aangevraagd worden om op korte termijn de grootste liquiditeitsproblemen op te lossen en een plan voor sanering of herstructurering te maken. Omdat het nog onduidelijk is hoe lang deze crisis gaat duren is het maar de vraag of financiële problemen op korte termijn opgelost kunnen worden. Indien het vooruitzicht is dat de schuldenaar na verloop van tijd zijn schulden niet kan betalen, is de bewindvoerder op grond van art. 242 lid 1 aanhef en onder 5° en lid 2 Fw verplicht de rechtbank te verzoeken om de surseance in te trekken.

 

Waardemaximalisatie door pre-pack minder effectief
Ook bij een pre-pack zorgt de coronacrisis voor problemen. Een pre-pack beoogt een doorstart van de onderneming vrijwel direct na faillietverklaring. Voorafgaand aan faillietverklaring wordt tijdens een 'stille fase' gewerkt aan het vinden van een koper voor de onderneming. Na faillietverklaring wordt de onderneming door de curator verkocht (going concern sale) aan de koper. Het motief voor een going concern sale is, dat de onderneming als geheel meer opbrengt dan een losse verkoop van de verschillende bedrijfsonderdelen/activa. Bovendien worden de ondernemingsactiviteiten zo min mogelijk verstoord.

Door de coronacrisis zijn markten zijn verstoord en de marktwaarden van ondernemingen worden naar beneden gedreven. Hierdoor verliest het argument van waardemaximalisatie door een pre-pack aan kracht.

 

Stichting Insolventie Mediation opent een speciaal bemiddelingsloket

Vanaf 1 mei is de Stichting Insolventie Mediation (SIM) gestart met een speciaal digitaal bemiddelingsloket om onnodige faillissementen te voorkomen met behulp van mediation. Het bestuur van SIM vraagt insolventierechters om vanaf 1 mei zakelijke conflicten door te verwijzen naar hun bemiddelaars. Via de website Coronaconflictbemiddeling.nl kunnen ondernemers en schuldeisers zich aanmelden.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief