Aangepaste regels vergaderingen en vaststellen jaarrekening tijdens coronacrisis

Op 21 april heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. Deze wet past een groot aantal wetten tijdelijk aan om de continuïteit van het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur tijdens (de beperkende maatregelen als gevolg van) de uitbraak van COVID-19 te garanderen.

De tijdelijke wet is ook van invloed op BV’s en NV’s. Zo worden onder andere de mogelijkheden voor digitale vergaderingen vergroot en regelgeving rondom het vaststellen van de jaarrekening wordt versoepeld. De noodwet geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en de vervaldatum voor de meeste bepalingen is vastgesteld op 1 april 2021, met mogelijkheid op verlenging. De belangrijkste bepalingen voor BV’s en NV’s zijn:

Digitale vergaderingen van bestuur en raden van commissarissen
Statutaire voorschriften voor fysieke vergaderingen van bestuur en raden van commissarissen zijn op grond van de noodwet niet van toepassing. Dit houdt in dat bestuurders de algemene vergadering langs digitale weg kunnen laten plaatsvinden. Dit moet in de oproepingsbrief worden genoemd. Indien er al een oproeping voor de aandeelhoudersvergadering is verzonden, mag het bestuur tot 48 uur van tevoren alsnog besluiten dat de vergadering langs elektronische weg plaatsvindt. Deze wijziging moet op dezelfde manier als de oproeping medegedeeld worden.
 

Voorwaarden digitale vergaderingen
Aan het houden van een digitale vergadering zijn twee voorwaarden verbonden:

  1. Aandeelhouders moeten de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen volgen.
  2. Aandeelhouders moeten in de gelegenheid zijn om in ieder geval tot 72 uur voorafgaande aan de vergadering vragen te kunnen stellen over de agenda. Bij het 48 uur van tevoren genomen besluit om de vergadering digitaal te laten plaatsvinden is dit 36 uur.
     

Meer bevoegdheden bestuurders
In plaats van de aandeelhoudersvergadering mogen bestuurders zelf bepalen of de termijn voor het opmaken van de jaarrekeningen wordt verlengd met 5 tot 10 maanden. Voor NV’s bepaalt de noodwet dat de termijn voor het houden van de jaarvergadering kan worden verlengd door het bestuur tot maximaal 6 maanden na afloop van het boekjaar.
 

Deponeringstermijn jaarrekening ongewijzigd, versoepeling bestuurdersaansprakelijkheid
Deponering van de jaarrekening moet nog steeds uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. Echter, de regeling omtrent bestuurdersaansprakelijkheid in geval van een faillissement na het te laat openbaar maken van de jaarrekening wordt versoepeld. De tijdelijke bepaling in de noodwet stelt dat indien het niet tijdig openbaar kunnen maken van de jaarrekening een gevolg is van het coronavirus, dit niet zal worden aangemerkt als een bewijsvermoeden voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van een later faillissement van de BV. Dit geldt ook als de jaarrekening niet kan worden opgemaakt of gecontroleerd als gevolg van het coronavirus.


Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief