Compliance-richtlijn Kruger

Aanpak Compliance Kruger  

Principes  
Kruger biedt sinds 1988 diensten aan op het gebied van Business Consulting, Interim Management en Corporate Finance.

Onze klanten zijn actief in alle branches/sectoren.

Het beleid van Kruger is erop gericht om haar activiteiten op integere en professionele wijze te verrichten, waarbij de belangen van haar klanten voorop staan.

Wij maken onze stakeholders graag duidelijk waar Kruger voor staat en volgens welke principes en gedragsregels wij werken.

Kruger kan in haar activiteiten echter met feitelijke en potentiele belangenconflicten geconfronteerd worden en zet daarom beleidsmaatregelen in om adequaat om te gaan met situaties in het spanningsveld tussen integer handelen en commerciële belangen.

Om te voorkomen dat belangenconflicten optreden en om feitelijke of potentiele problemen op dit gebied te beheersen, zijn de Gedragscode van Kruger en de Compliance-richtlijn per business unit van kracht.

Al onze medewerkers en associés ontvangen de Gedragscode van Kruger en de Compliance-richtlijn voor de betreffende business unit. Deze beide documenten informeren hen over het belang dat Kruger hecht aan professioneel, onafhankelijk handelen en aan integriteit in de dienstverlening aan onze klanten. Alle partners, medewerkers en associés worden geacht deze twee documenten te onderschrijven en in de praktijk bewust na te leven.

Kruger evalueert haar dienstverlening zowel in- als extern. We voeren aanpassingen door als wij dat in het belang van onze klanten nodig achten.

Normen en Waarden Kruger als uitgangspunt voor Gedragscode  

Met onderstaande gedragscode maken we aan onze stakeholders duidelijk waar Kruger voor staat en volgens welke gedragsregels Kruger werkt.

Deze Gedragscode biedt tevens houvast aan de partners, medewerkers en associés van Kruger en geeft richting aan hun dagelijks handelen.

Zo wordt continu gewerkt aan blijvend vertrouwen in onze medewerkers en associés, en onze organisatie.  

De Gedragscode van Kruger is gebaseerd op onderstaande waarden:

Professioneel Onafhankelijk

 • Autonoom in oordeel, advies en handelen ten opzichte van alle betrokken partijen: opdrachtgevers, accountants, aandeelhouders, financiers en andere stakeholders
 • Geen (potentieel) tegenstrijdige belangen
 • Niet gelieerd aan andere 'lines of business' (zoals accountants, advocaten) Niet gelieerd aan financiële instellingen

Pragmatisch

 • 'Getting things done', realisatie door praktische oplossingen in overleg met de klant
 • Kwalitatieve, nauwkeurige monitoring en bewaking van processen. Altijd een partner van Kruger vast betrokken bij een traject
 • Op basis van scherpe analyse de juiste stappen en doorlooptijd
 • Adequate inschatting van belangen van betrokken partijen, om belangenverstrengeling te voorkomen

Betrouwbaar/Integer 

 • Betrouwbaar in woord en daad, de Gedragscode en Compliance-richtlijn zijn leidend
 • Geheimhouding van vertrouwelijke (bedrijfs- en stakeholder-)informatie
 • Niet te intimideren, om te kopen of te verleiden tot onoorbare handelingen; een voorbeeld voor anderen
 • Nooit indirecte of directe belangen bij relaties of transacties van die relaties

Gedragscode Kruger

 • Wij verlenen onze diensten op gebied van Business Consultancy, Interim Management en Corporate Finance in overeenstemming met het beleid van Kruger.
 • Alle stakeholders met wie zaken wordt gedaan, worden met respect en eerlijkheid tegemoet getreden. Wij zijn betrokken en zetten onze expertise op (pro)actieve en professionele wijze in voor onze bestaande en toekomstige klanten.
 • Wij verlenen alleen diensten die legaal en ethisch zijn. Integriteit is onze hoogste norm en ons handelen mag geen afbreuk doen aan onze reputatie van solide en betrouwbare dienstverlener.
 • Wij zorgen ervoor dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt door ons aan de wettelijke en professionele normen te houden. Wij reageren actief op situaties waarbij onze objectiviteit in het geding komt of lijkt te komen.
 • Kruger verstrekt alle stakeholders correcte informatie op basis van de haar op dat moment bekende gegevens.
 • Wij voldoen aan onze contractuele verplichtingen en offreren, rapporteren en factureren op eerlijke en transparante wijze.
 • Wij nemen strikte geheimhouding in acht als het gaat om vertrouwelijke informatie van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders met wie we zaken doen. Slechts indien op grond van een wettelijke regeling hierom gevraagd wordt en/of het belang van de uitvoering van de opdracht (zulks na afstemming met de partners van Kruger) dit vordert wordt hier van afgeweken.
 • Bij eventueel verstrekken van informatie spant Kruger zich in dat deze niet naar de bron te herleiden is, tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven, de info bekend is via openbare bronnen of een wettelijke regeling Kruger daartoe verplicht.
 • Betalen of aanvaarden van steekpenningen of ontvangen van giften die meer waarde hebben dan een normaal te doen gebruikelijk relatiegeschenk, is voor ons onacceptabel.
 • Wij accepteren geen uitnodigingen voor reizen en het bijwonen van evenementen e.d. zonder toestemming van de partners van Kruger.
 • Wij gaan geen privé relaties aan met leveranciers waarbij andere voorwaarden gehanteerd worden dan deze leverancier bij reguliere klanten hanteert.
 • Wij doen geen privé transacties met klanten of overige relaties van Kruger als we daardoor de schijn van belangentegenstelling wekken.
 • Wij aanvaarden geen betaalde nevenfuncties zonder toestemming van de partners van Kruger.
 • Wij aanvaarden ook geen onbetaalde nevenfuncties, voor zover deze kunnen leiden tot (mogelijke) belangenverstrengeling of een te grote tijdsbesteding. Hierover is altijd voorafgaand overleg met de partners van Kruger.
 • Wij spannen ons tot het uiterste in dat alle, ook nieuw aan te stellen, medewerkers en associés voldoen aan de eisen van integriteit. Daartoe ondertekenen zij de Kruger Gedragscode en het Compliance-richtlijn van de betreffende business unit. Wij worden geacht dit in de praktijk na te leven en de partners van Kruger ondersteunen dit met passende procedures en handhaving van de daaraan ten grondslag liggende cultuur. 
 • Medewerkers van Kruger spreken elkaar aan bij (vermoeden van) onregelmatigheden intern of extern. De partners worden altijd op de hoogte gesteld. 
 • Wij investeren continu in de ontwikkeling van het talent van onze mensen. Wij bieden onze mensen een veilige en plezierige werkomgeving.


Wij stimuleren alle stakeholders om bij twijfels over de naleving van de Gedragscode van Kruger, melding hiervan te maken via compliance@kruger.eu of bij een van de partners van Kruger.

De partners van Kruger zijn verantwoordelijk voor de zaken die onder hun aandacht worden gebracht.

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze Gedragscode, dan onderzoeken wij de situatie.

Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag.

nieuwsbrief