Compliance-richtlijn Kruger

Aanpak Compliance Kruger  

Principes  
Kruger biedt sinds 1988 diensten aan op het gebied van Business Consulting, Interim Management, Executive Search en Corporate Finance.

Onze klanten zijn actief in alle branches/sectoren.

Het beleid van Kruger is erop gericht om haar activiteiten op integere en professionele wijze te verrichten, waarbij de belangen van haar klanten voorop staan.

Wij maken onze stakeholders graag duidelijk waar Kruger voor staat en volgens welke principes en gedragsregels wij werken.

Kruger kan in haar activiteiten echter met feitelijke en potentiële belangenconflicten geconfronteerd worden en zet daarom beleidsmaatregelen in om adequaat om te gaan met situaties in het spanningsveld tussen integer handelen en commerciële belangen.

Om te voorkomen dat belangenconflicten optreden en om feitelijke of potentiele problemen op dit gebied te beheersen, zijn de compliance richtlijnen, integriteitsbeleid en gedragscode van Kruger voor elke business unit van kracht.

Al onze medewerkers en associés ontvangen de Compliance richtlijnen, Integriteitsbeleid en Gedragscode van Kruger voor de betreffende business unit. Dit document informeert hen over het belang dat Kruger hecht aan professioneel, onafhankelijk handelen en aan integriteit in de dienstverlening aan onze klanten. Alle partners, medewerkers en associés worden geacht dit document te onderschrijven en in de praktijk bewust na te leven.

Kruger evalueert haar dienstverlening zowel in- als extern. We voeren aanpassingen door als wij dat in het belang van onze klanten nodig achten.

Wij stimuleren alle stakeholders om bij twijfels over de naleving hiervan melding te maken via compliance@kruger.eu of bij een van de partners van Kruger.

De partners van Kruger zijn verantwoordelijk voor de zaken die onder hun aandacht worden gebracht.

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze Gedragscode, dan onderzoeken wij de situatie.

Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag.

Meer informatie

Zie ook privacybeleid Kruger

nieuwsbrief